Aktualności

Co po sztosie, XD, dzbanie i alternatywce? Zaproponuj Młodzieżowe Słowo Roku 2020!

Do 30 listo­pa­da moż­na nad­sy­łać swo­je pro­po­zy­cje na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2020. To ple­bi­scyt orga­ni­zo­wa­ny od 2016 roku przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN we współ­pra­cy z pro­jek­tem Sło­wa klu­cze w ramach ini­cja­ty­wy Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry „Ojczy­sty – dodaj do ulubionych”.

Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku 2016 został „sztos”. W 2017 wygra­ło „xD”, a w 2018 – „dzban”. W 2019 roku zwy­cięż­czy­nią ple­bi­scy­tu oka­za­ła się „alter­na­tyw­ka”, a kolej­ne miej­sca na podium zaję­ły „jesie­nia­ra” oraz „elu­wi­na”.

Jak infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy, ple­bi­scyt ma na celu wyło­nie­nie naj­bar­dziej popu­lar­nych wśród mło­dych ludzi słów, okre­śleń lub wyra­żeń. Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku nie musi być nowe, slan­go­we ani naj­czę­ściej uży­wa­ne. Jury w skła­dzie: Marek Łaziń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski), Anna Wile­czek (Uni­wer­sy­tet Uni­wer­sy­tet J. Kocha­now­skie­go w Kiel­cach), Ewa Koło­dzie­jek (Uni­wer­sy­tet Szcze­ciń­ski), Bar­tek Cha­ciń­ski (Poli­ty­ka) doce­nia istot­ność tema­tu oraz kre­atyw­ność języ­ka w opi­sy­wa­niu rzeczywistości.

Zain­te­re­so­wa­nie ple­bi­scy­tem rośnie z roku na rok, co dowo­dzi, że język pol­ski daje pole do popi­su kre­atyw­no­ści i dostar­cza świet­nej roz­ryw­ki. Zwy­cię­skie i wyróż­nio­ne sło­wa z lat poprzed­nich na dobre zado­mo­wi­ły się w języ­ku Pola­ków. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolejne.

Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2020 moż­na zgła­szać TUTAJ.


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy