Aktualności

Już postanowione. Pirx będzie krążył wokół Solaris.

Na prze­strze­ni ostat­nich mie­się­cy roze­grał się wyjąt­ko­wy kon­kurs uświet­nia­ją­cy set­ną rocz­ni­cę ist­nie­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. Pań­stwa człon­kow­skie dosta­ły moż­li­wość nazwa­nia obiek­tów nie­bie­skich – każ­de­mu ze stu dwu­na­stu kra­jów przy­dzie­lo­ny został układ poza­sło­necz­ny skła­da­ją­cy się z gwiaz­dy i jed­nej pla­ne­ty, oby­wa­te­le zgła­sza­li pro­po­zy­cje nazw, póź­niej zaś gło­so­wa­li na naj­lep­sze. Od 17 paź­dzier­ni­ka w kon­ste­la­cji Pega­za świe­ci Sola­ris, a obie­ga ją Pirx.

Sola­ris i Pirx znaj­du­ją się 161 lat świetl­nych od Zie­mi. Układ został odkry­ty w 2009 przez zespół pol­skich astro­no­mów w skła­dzie: prof. Andrzej Nie­dziel­ski, dr Grze­gorz Nowak, dr Moni­ka Ada­mów, prof. Alek­san­der Wolsz­czan. Gwiaz­da jest mniej­sza i chłod­niej­sza od Słoń­ca, ale nadal widocz­na z Zie­mi, jeśli użyć ama­tor­skie­go tele­sko­pu czy nawet zwy­kłej lor­net­ki. Pla­ne­ta z kolei jest nie­co więk­sza i nie­co cięż­sza od Jowi­sza. Na razie w ukła­dzie wykry­to tyl­ko tę jed­ną pla­ne­tę, ale z dużym praw­do­po­do­bień­stwem ist­nie­je tam jesz­cze jeden obiekt. Wię­cej o ukła­dzie może­cie prze­czy­tać tutaj: https://www.iau100.pl/planety/uklad-bd14-4559.

Co cie­ka­we, nazwy Sola­ris i Pirx wca­le nie cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią wśród pol­skich gło­su­ją­cych. Gdy­by decy­do­wać mia­ła tyl­ko licz­ba gło­sów na noc­nym nie­bie szu­ka­li­by­śmy Geral­ta i Ciri. Ta para nazw zyska­ła ponad 47 tysię­cy gło­sów (53,32%), czy­li spo­ro ponad trzy razy wię­cej niż Sola­ris i Pirx. Osta­tecz­ne sło­wo nale­ża­ło jed­nak do Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej, któ­ra zgod­nie z regu­la­mi­nem mogła odrzu­cić zwy­cię­ską pro­po­zy­cję i zamiast niej zaak­cep­to­wać dru­gą albo trze­cią naj­bar­dziej popu­lar­ną parę nazw.

• Geralt / Ciri – 47006 gło­sów (53,32%)
• Sola­ris / Pirx – 13796 gło­sów (15,65%)
• Swa­rog / Weles – 7568 gło­sów (8,58%)
• Twar­dow­ski i Boru­ta – 6344 gło­sy (7,20%)
• Polon i Rad – 5956 gło­sów (6,76%)
• Piast i Lech – 3974 gło­sy (4,51%)
• Jan­tar i Wolin – 3518 gło­sów (3,99%)

Moż­na powie­dzieć, że kon­kurs poka­zał, iż Pola­kom nie są obo­jęt­ne losy wszech­świa­ta. Nade­sła­li­śmy pra­wie 3 tysią­ce pro­po­zy­cji nazw, co sta­no­wi jeden z naj­wyż­szych wyni­ków odno­to­wa­nych w kon­kur­sie. Dodat­ko­wo w eta­pie gło­so­wa­nia wzię­ło udział 88162 Pola­ków – pol­skie gło­sy sta­no­wi­ły ponad 21% cał­ko­wi­tej licz­by gło­sów odda­nych w konkursie.

źró­dło: ww.iau100.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy