Sprawdzasz tag

kosmos

Aktualności

Lunar Codex – pierwsze muzeum sztuki na Księżycu. Literaturę reprezentuje m.in. książka „Miau. Zabójcy kocimiętki”

Ponad 30 tysię­cy osób two­rzą­cych sztu­kę, lite­ra­tu­rę, muzy­kę czy fil­my ze 158 kra­jów stwo­rzy­ło kolek­cję Lunar Codex, któ­ra zosta­nie umiesz­czo­na na Księ­ży­cu. Ma to być nasz list do przy­szłych poko­leń. W kosmicz­nej biblio­te­ce nie znaj­dzie­my jed­nak kla­sy­ków. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Tokarczuk w kosmosie. Nazwiskiem polskiej noblistki ochrzczona została jedna z planetoid Układu Słonecznego.

Michał Kusiak i Michał Żoł­now­ski mają na kon­cie sze­reg odkryć nie­za­re­je­stro­wa­nych wcze­śniej krą­żą­cych wokół Słoń­ca pla­ne­to­id. Do ich przy­wi­le­jów nale­ża­ło zapro­po­no­wa­nie nazw dla nowo odkry­tych ciał nie­bie­skich. Mię­dzy­na­ro­do­wa Unia Astro­no­micz­na zaak­cep­to­wa­ła wnio­sek Pola­ków. Od teraz jed­na z pla­ne­to­id będzie ofi­cjal­nie nazy­wać się Tokar­czuk. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Już postanowione. Pirx będzie krążył wokół Solaris.

Na prze­strze­ni ostat­nich mie­się­cy roze­grał się wyjąt­ko­wy kon­kurs uświet­nia­ją­cy set­ną rocz­ni­cę ist­nie­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Astro­no­micz­nej. Pań­stwa człon­kow­skie dosta­ły moż­li­wość nazwa­nia obiek­tów nie­bie­skich – każ­de­mu ze stu dwu­na­stu kra­jów przy­dzie­lo­ny został układ poza­sło­necz­ny skła­da­ją­cy się z gwiaz­dy i jed­nej pla­ne­ty, oby­wa­te­le zgła­sza­li pro­po­zy­cje nazw, póź­niej zaś gło­so­wa­li na naj­lep­sze. Od 17 paź­dzier­ni­ka w kon­ste­la­cji Pega­za świe­ci Sola­ris, a obie­ga ją Pirx. Czy­taj dalej

-->