Aktualności

Chcemy oglądać ekranizacje książek?!

HBO Pol­ska pod­su­mo­wa­ło seria­le naj­chęt­niej oglą­da­ne w pierw­szej poło­wie 2020 roku na plat­for­mie HBO Go. Ponad poło­wa to adap­ta­cje książek.

Lock­down spo­wo­do­wa­ny pan­de­mią z jed­nej stro­ny zatrzy­mał wie­lu z nas w domach, a z dru­giej – był ogrom­nym obcią­że­niem psy­chicz­nym, więc wie­le osób szu­ka­ło uciecz­ki w książ­kach, fil­mach i seria­lach. Plat­for­my VOD oka­za­ły się wręcz stwo­rzo­ne na wypa­dek takich oko­licz­no­ści: mogli­śmy oglą­dać seria­le w swo­im tem­pie, nie ocze­ku­jąc ner­wo­wo na kolej­ne odcin­ki. HBO Go opu­bli­ko­wa­ło infor­ma­cje, któ­re seria­le cie­szy­ły się naj­więk­szą oglą­dal­no­ścią w pierw­szej poło­wie roku 2020. Oto one:

1. Wataha
2. Outsider
3. Westworld
4. Czarnobyl
5. Nowy papież
6. Gra o tron
7. Zero zero zero
8. Ślep­nąc od świateł
9. Mło­dy papież
10. Wielka

Aż sześć pozy­cji z tej listy to adap­ta­cje ksią­żek. Przy­bliż­my je.

Out­si­der

To adap­ta­cja powie­ści mistrza hor­ro­ru Ste­phe­na Kin­ga pod tym samym tytu­łem. Detek­tyw Ralph Ander­son wła­śnie aresz­to­wał popu­lar­ne­go nauczy­cie­la języ­ka angiel­skie­go oraz tre­ne­ra Małej Ligi, czy­li Ter­ry­’e­go Maitlan­da. Aresz­to­wa­nie mia­ło miej­sce na oczach tłu­mu kibi­ców. Zarzu­ty są poważ­ne: Maitland został oskar­żo­ny o gwałt oraz oka­le­cze­nie jedenastolatka.
Detek­tyw bada rela­cje naocz­nych świad­ków oraz dowo­dy wspie­ra­ny przez swo­je­go przy­ja­cie­la – praw­ni­ka Howie­’e­go Gol­da. Pra­sa nęka żonę oskar­żo­ne­go oraz ich dwie cór­ki. Pro­blem pole­ga na tym, że dowo­dy wska­zu­ją, że Ter­ry Maitland był w dwóch miej­scach jed­no­cze­śnie… A to dopie­ro począ­tek intry­gi, w któ­rej pad­nie jesz­cze wie­le tru­pów. W Ral­pha Ander­so­na wcie­lił się Ben Mendelsohn.


Westworld

Luź­na adap­ta­cja powie­ści Micha­ela Crich­to­na (auto­ra “Par­ku Juraj­skie­go”) pod tym samym tytu­łem, w Pol­sce wyda­nej jako “Świat Dzi­kie­go Zacho­du”. Miej­scem akcji był nie­ty­po­wy park roz­ryw­ki naśla­du­ją­cy Dzi­ki Zachód, w któ­rym wszyst­kie role odgry­wa­ły robo­ty. Klien­ci mogli poczuć się jak w wester­nie, robiąc cokol­wiek, włącz­nie z zabi­ja­niem robo­tów. Pro­blem poja­wia się w momen­cie awa­rii sys­te­mu unie­moż­li­wia­ją­ce­go robo­tom krzyw­dze­nie ludzi.
W seria­lu mamy do czy­nie­nia z podob­nym począt­kiem: futu­ry­stycz­ny park roz­ryw­ki Westworld jest obsłu­gi­wa­ny przez obda­rzo­ne sztucz­ną inte­li­gen­cją hosty. Klien­ci tor­tu­ru­ją hosty, gwał­cą je i zabi­ja­ją, po czym obsłu­ga par­ku napra­wia je i czy­ści ich pamięć. W pew­nym momen­cie jed­nak Dolo­res Aber­na­thy (w tej roli Evan Rachel Wood) oraz Maeve Mil­lay (w tej roli Than­die New­ton) zaczy­na­ją zda­wać sobie spra­wę, że ich życia toczą się w pętli i zysku­ją praw­dzi­wą świa­do­mość. Z cza­sem serial poka­zu­je też inne par­ki (w tym Shōgun­world, War­world oraz The Raj), a tak­że rze­czy­wi­stość poza parkami.


Czar­no­byl

Część wąt­ków twór­cy zaczerp­nę­li z książ­ki Swia­tła­ny Alek­si­je­wicz “Czar­no­byl­ska modli­twa”. To fabu­la­ry­zo­wa­na histo­ria kata­stro­fy, do któ­rej doszło w elek­trow­ni jądro­wej w Cza­ra­no­by­lu. Choć część wyda­rzeń jest wier­ną rekon­struk­cją praw­dzi­wej kata­stro­fy, inne ele­men­ty fabu­ły zosta­ły wymy­ślo­ne przez sce­na­rzy­stów, np. zapre­zen­to­wa­na kata­stro­fa śmi­głow­ca wyda­rzy­ła się kil­ka mie­się­cy póź­niej, nie­któ­re posta­ci łączy­ły wąt­ki róż­nych osób, a ska­la znisz­czeń oraz nie­któ­re z obja­wów cho­ro­by popro­mien­nej zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne jako bar­dziej dra­stycz­ne niż w rzeczywistości.


Gra o tron

Adap­ta­cja “Pie­śni Lodu i Ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, cyklu, któ­re­go pierw­szy tom to wła­śnie “Gra o tron”. Przed­sta­wia świat, w któ­rym magia daw­no wyga­sła, ale zaczę­ła się odra­dzać. Gdy wiel­kie rody takie jak Lan­ni­ste­ro­wie, Bara­the­ono­wie i Star­ko­wie wal­czą o wła­dzę w Weste­ros, w Essos wyklu­wa­ją się nie­wi­dzia­ne od setek lat smo­ki, a zza Muru nad­cho­dzą Inni, a wraz z nimi Dłu­ga Noc. Zagro­że­nie jest ogrom­ne, ale ostat­nim razem doszło do nie­go tak daw­no, że wszy­scy są prze­ko­na­ni, że Inni to posta­ci z baśni. Smo­ki budzą nato­miast nie­na­wiść i sko­ja­rze­nie z poprzed­nią dyna­stią, czy­li Tar­ga­ry­ena­mi. Daene­rys Tar­ga­ry­en (Emi­lia Clar­ke) prze­trwa­ła rzeź swo­je­go rodu i u boku zie­ją­cych ogniem bestii chce odzy­skać kró­le­stwo, któ­re uwa­ża za własne.


Zero zero zero

Adap­ta­cja książ­ki Rober­ta Savia­no pod tym samym tytu­łem. Pisarz spo­rzą­dził mapę mię­dzy­na­ro­do­we­go koka­ino­we­go szla­ku. Zba­dał zarów­no mek­sy­kań­skie kar­te­le, jak i pral­nie brud­nych pie­nię­dzy na Wall Stre­et. Koka­iny może uży­wać napraw­dę każ­dy – milio­ner czy dziec­ko z bied­nej dziel­ni­cy. Wyli­cza, że jeśli nie ojciec ani mat­ka czy­tel­ni­ka, to jego brat, syn, szef albo sekre­tar­ka; żona lub kochan­ka sze­fa. Nar­ko­ty­ko­wy biz­nes to wiel­kie pie­nią­dze i licz­ne ofia­ry. W seria­lu obser­wu­je­my woj­nę kar­te­li z mek­sy­kań­ską armią czy jed­nost­ką anty­nar­ko­ty­ko­wą, ale też pozo­sta­łe odcin­ki nar­ko­ty­ko­we­go szla­ku. Nar­ko­ty­ko­wi baro­ni rywa­li­zu­ją o wpły­wy i pieniądze.


Ślep­nąc od świateł

Jedy­na pol­ska powieść w zesta­wie­niu, choć nie­je­dy­ny serial (pol­ską pro­duk­cją jest też “Wata­ha” zaj­mu­ją­ca pierw­sze miej­sce). To adap­ta­cja powie­ści Jaku­ba Żul­czy­ka pod tym samym tytu­łem. To sie­dem dni z życia Kuby Nitec­kie­go (w tej roli Kamil Nożyń­ski), war­szaw­skie­go dile­ra koka­iny obsłu­gu­ją­ce­go cele­bry­tów, poli­ty­ków i biz­nes­me­nów. Posta­na­wia porzu­cić swo­je życie i uciec do Argen­ty­ny, ale wte­dy z wię­zie­nia wycho­dzi Dario (Jan Frycz), czy­li gang­ster sta­rej daty.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy