Aktualności

Na słynnym londyńskim Leicester Square stanął posąg Harry’ego Pottera

Leice­ster Squ­are już w XVIII wie­ku koja­rzo­ny był z nie­tu­zin­ko­wy­mi atrak­cja­mi, w XIX zyskał sła­wę lon­dyń­skie­go cen­trum roz­ryw­ki i tak zosta­ło po dziś dzień. To wła­śnie tam odby­wa­ją się licz­ne świa­to­we pre­mie­ry kino­we, tam też co roku roz­gry­wa się pre­sti­żo­wy Lon­dyń­ski Festi­wal Fil­mo­wy. Nie dzi­wi więc, że na Leice­ster Squ­are posta­no­wio­no uświet­nić posą­ga­mi iko­nicz­ne posta­ci dosko­na­le zna­ne z wiel­kich ekranów.

Inte­rak­tyw­na wysta­wa Sce­nes in the Squ­are wystar­to­wa­ła w lutym 2020 roku. Na prze­strze­ni mie­się­cy odsła­nia­ne były kolej­ne posą­gi. Każ­dy z nich wyko­na­ny został z brą­zu, każ­dy przed­sta­wia zna­ną postać (w jed­nym przy­pad­ku dwie posta­ci) w cha­rak­te­ry­stycz­nej dla niej sce­nie. I tak mamy mię­dzy inny­mi kró­li­ka Bug­sa z nie­od­łącz­ną mar­chew­ką, zaja­da­ją­ce­go kanap­kę misia Pad­ding­to­na, opa­da­ją­cą na para­so­lu Mary Pop­pins czy patro­lu­ją­ce­go z góry uli­ce Bat­ma­na. Z koń­cem wrze­śnia do gro­mad­ki dołą­czył mło­dy Har­ry Potter.

Świe­żo odsło­nię­ty posąg przed­sta­wia jede­na­sto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja lecą­ce­go na swo­im Nim­bu­sie 2000 pod­czas meczu quid­dit­cha mię­dzy Gry­fo­na­mi a Śli­zgo­na­mi. Jest to przed­sta­wie­nie sce­ny z fil­mu Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny, któ­ry swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę miał w 2001 roku wła­śnie na Leice­ster Square.

Har­ry Pot­ter zapew­nił mnó­stwo rado­ści fanom na całym świe­cie, wie­lu, podob­nie jak ja, dora­sta­ło wraz z nim. Fan­ta­stycz­nie, że zajął pra­wo­wi­te miej­sce na Leice­ster Squ­are, gdzie mia­łem szczę­ście być gospo­da­rzem pre­mie­ry fina­łu serii. Nie przy­cho­dzi mi do gło­wy bar­dziej wła­ści­wy doda­tek do Sce­nes in the Squ­are, powie­dział Alex Zane, któ­ry uro­czy­ście odsło­nił posąg pod­czas cere­mo­nii z zacho­wa­niem zasad spo­łecz­ne­go dystansu.

źró­dło: www.wizardingworld/leicestersquare

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Wciąż cze­ka­cie na list z Hogwar­tu? 🙂 Klik­nij tutaj lub w obra­zek i zakup te super skarpetki!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy