Aktualności

70. urodziny Stephena Kinga! Co ciekawego u Króla Grozy?

O Ste­phe­nie Kin­gu mówi się, że jest kró­lem gro­zy i wca­le nie jest to tyl­ko oczy­wi­ste nawią­za­nie do nazwi­ska. Przez ponad czter­dzie­ści lat pisar­skiej karie­ry zro­bił wszyst­ko, żeby sobie na ten tytuł zasłu­żyć. Napi­sał ponad pięć­dzie­siąt powie­ści i bli­sko dwie­ście opo­wia­dań. Jego książ­ki sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie ponad trzy­stu pięć­dzie­się­ciu milio­nów egzem­pla­rzy! Wie­lo­krot­nie zdo­by­wał nagro­dy Bra­ma Sto­ke­ra, Bri­tish Fan­ta­sy Award i Bri­tish Fan­ta­sy Socie­ty Awards. W 2015 roku otrzy­mał Naro­do­wy Medal Sztu­ki. Autor hito­wych: Lśnie­nia, Mia­stecz­ka Salem, Bastio­nu czy Zie­lo­nej mili koń­czy dziś sie­dem­dzie­siąt lat. I nie zamie­rza osiąść na laurach.

Ste­phen King jest posta­cią nad wyraz cie­ka­wą, wie­lo­wy­mia­ro­wą i bar­dzo intry­gu­ją­cą. W wie­ku czte­rech lat widział, jak jego przy­ja­ciel ginie pod pocią­giem; debiu­to­wał histo­ryj­ka­mi gro­zy w gazet­ce szkol­nej pro­wa­dzo­nej przez star­sze­go bra­ta; ma za sobą okres okrop­nych uza­leż­nień, z któ­re­go szczę­śli­wie wyszedł i do dziś zacho­wu­je ślu­by trzeź­wo­ści; gene­ral­nie lubi ekra­ni­za­cje swo­ich ksią­żek, ale są i takie, któ­rych szcze­rze nie­na­wi­dzi, ot choć­by uwiel­bia­ne przez kry­ty­ków Lśnie­nie Kubric­ka; współ­pra­co­wał z wie­lo­ma zna­ny­mi indy­wi­du­al­no­ścia­mi, np. z Micha­elem Jack­so­nem. Napraw­dę war­to przyj­rzeć się pisa­rzo­wi z bli­ska. Pod poniż­szy­mi lin­ka­mi znaj­dzie­cie kil­ka cie­ka­wo­stek TUTAJ(11 cie­ka­wych fak­tów o kró­lu gro­zy) i TUTAJ (garść fak­tów któ­rych nie znaliście)

Książ­ki Ste­phe­na Kin­ga od same­go począt­ku były bar­dzo lubia­ne w śro­do­wi­skach fil­mo­wych. Powsta­ło już łącz­nie bli­sko sto pro­duk­cji opar­tych o jego tek­sty. Wła­śnie na ekra­ny kin weszło To w reży­se­rii Andre­sa Muschiet­tie­go – obraz spo­tkał się z bar­dzo przy­chyl­ny­mi reak­cja­mi widzów. Moż­na już rów­nież oglą­dać ekra­ni­za­cję Mrocz­nej wie­ży. A 29 wrze­śnia zosta­nie udo­stęp­nio­na Gra Geral­da w pro­duk­cji Net­fli­xa. Tu może­cie zoba­czyć zwia­stun nowej produkcji. 

Moż­li­we jest, choć mało praw­do­po­dob­ne, że ktoś mógł­by nie znać twór­czo­ści kró­la gro­zy. I załóż­my, że ten ktoś chciał­by zacząć swo­ją przy­go­dę z Kin­giem, ale mro­wie tytu­łów sku­tecz­nie go odstra­sza. Taki ktoś powi­nien zer­k­nąć na poniż­szy arty­kuł. Znaj­dzie tam kil­ka pod­po­wie­dzi, od cze­go zacząć: Mrocz­ne rze­czy­wi­sto­ści Ste­phe­na Kin­ga, czy­li jak roz­po­cząć przy­go­dę z twór­czo­ścią kró­la grozy.

Ste­phen King pisze bar­dzo dużo, sam sie­bie okre­śla rze­mieśl­ni­kiem. Napi­sał nawet książ­kę o pisa­niu, w któ­rej doko­nał ana­li­zy swo­je­go warsz­ta­tu. Patrząc na suk­ces komer­cyj­ny Kin­ga oraz licz­bę napi­sa­nych powie­ści, moż­na mu pozaz­dro­ścić. Aspi­ru­ją­cym pisa­rzom pole­ca­my lek­tu­rę Pamięt­ni­ka rze­mieśl­ni­ka. A jeśli kil­ka­set stron to za dużo, to może przy­naj­mniej tych dwa­na­ście rad się przy­da: Par­szy­wa dwu­nast­ka rad Ste­phe­na Kin­ga jak pisać.

Gdy­by któ­ryś z pisa­rzy ama­to­rów po prze­czy­ta­niu Pamięt­ni­ka rze­mieśl­ni­ka chciał pójść o krok dalej w naśla­do­wa­niu kró­la, zawsze może kupić dom Kin­ga, w któ­rym powstał mię­dzy inny­mi Smę­tarz dla zwie­rza­ków. Szcze­gó­ły TUTAJ.

Wyślij­my dziś Ste­phe­no­wi Kin­go­wi z oka­zji jego uro­dzin dużo pozy­tyw­nej ener­gii. Niech entu­zjazm go nie opusz­cza, a kolej­ne książ­ki powsta­ją w takim samym tem­pie, jak dotych­czas. Kró­luj nam dalej kró­lu jak dłu­go tyl­ko się da!

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy