Ciekawostki

Dom Stephena Kinga na sprzedaż

Każ­dy dom ma swo­ją histo­rię. Naj­cie­kaw­sze dla książ­ko­ho­li­ków są te, któ­re w jakiś spo­sób wią­żą się z lite­ra­tu­rą. Weź­my na przy­kład dom, w któ­rym miesz­kał Ste­phen King ze swo­ją rodzi­ną w oko­li­cach roku 1978. Budy­nek mie­ści się 15 minut samo­cho­dem na połu­dnie od Ban­gor w sta­nie Maine. Cór­ka Pań­stwa King, Naomi, mia­ła kota – Smucky’ego. Zwie­rzak wpadł pod koła cię­ża­rów­ki i został pocho­wa­ny na nie­ofi­cjal­nym cmen­ta­rzy­ku dla zwie­rząt na wzgó­rzu za wynaj­mo­wa­ną posiadłością.

Pamię­tam, że prze­cho­dzi­łem przez jezd­nię i myśla­łem o tym, że wła­śnie na tej dro­dze zgi­nął kot. A co, jeśli to dziec­ko by zgi­nę­ło? Mie­li­śmy taki epi­zod z naszym synem Owe­nem. Prze­bie­gał przez dro­gę. Zła­pa­łem go i ścią­gną­łem z powro­tem, wspo­mi­na Ste­phen King. Będąc po jed­nej stro­nie dro­gi, zasta­na­wia­łem się, co by było gdy­by kot powró­cił z mar­twych, a po dru­giej – co sta­ło­by się, gdy­by wró­cił chło­piec. Kie­dy więc dotar­łem na dru­gą stro­nę, byłem oży­wio­ny pomy­słem. Od razu wie­dzia­łem, że będzie z tego powieść.

I tak zro­dził się Smę­tarz dla zwie­rza­ków – książ­ka, któ­ra zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w 1983 roku, a na jej pod­sta­wie w 1989 powstał film o tym samym tytule.

Jeśli chcie­li­by­ście zamiesz­kać w domu z taką histo­rią, a w szcze­gól­no­ści, jeśli pra­gnie­cie mieć dom z tą kon­kret­ną histo­rią, to teraz jest to moż­li­we! Sta­ra posia­dłość Ste­phe­na Kin­ga zosta­ła wysta­wio­na na sprze­daż za nie­ca­ły milion pol­skich zło­tych (255 tysię­cy dola­rów). Dom został zbu­do­wa­ny w 1904 roku. Ma czte­ry sypial­nie, dwa komin­ki, jadal­nię i oszklo­ną weran­dę, a cała posia­dłość liczy oko­ło dwu­na­stu tysię­cy metrów kwadratowych.

To co, ktoś jest chęt­ny obu­dzić wspo­mnie­nia drze­mią­ce w domu Ste­phe­na Kin­ga? Może powstał­by kolej­ny hit książkowy?

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy