Ciekawostki

Rewitalizacja Skweru Wiedźmina w Łodzi ma nadać miejscu odpowiedniego książkowego klimatu

W 2018 Andrzej Sap­kow­ski skoń­czył sie­dem­dzie­siąt lat. Rad­ni Łodzi, mia­sta, w któ­rym pisarz się uro­dził i miesz­ka na sta­łe, posta­no­wi­li z tej oka­zji uho­no­ro­wać lite­ra­ta. Padł pomysł wydzie­le­nia z prze­strze­ni miej­skiej miej­sca, któ­re moż­na by było poświę­cić naj­słyn­niej­szej posta­ci wykre­owa­nej przez Sap­kow­skie­go. W ten spo­sób skwer przy pla­cu Komu­ny Pary­skiej zyskał ofi­cjal­ne mia­no Skwe­ru Wiedź­mi­na. Nie­ste­ty od tam­te­go cza­su z wiedź­miń­skim cha­rak­te­rem miej­sce wspól­ną ma tyl­ko nazwę. Ma się to jed­nak wkrót­ce zmieniać.

Rewi­ta­li­za­cja skwe­ru pla­no­wa­na była już od jesie­ni 2018 roku, poza sfe­rę pla­nów Łódź wycho­dzi dopie­ro teraz. Do prze­bu­do­wy miej­sca naję­ta zosta­ła fir­ma BBC. To wła­śnie pro­jek­tan­ci tej spół­ki będą odpo­wie­dzial­ni za nada­nie skwe­ro­wi kli­ma­tu, któ­ry będzie się odwo­ły­wał do twór­czo­ści Andrze­ja Sapkowskiego.

Pro­jek­tu­jąc skwer, nie tyl­ko będzie­my chcie­li zacho­wać już ist­nie­ją­cą zie­leń, ale rów­nież dodać nową. To miej­sce ma nawią­zy­wać do posta­ci Wiedź­mi­na i całej sagi. Dla­te­go pla­nu­je­my, że powsta­nie sze­reg insta­la­cji słu­żą­cych zarów­no dzie­ciom jaki i doro­słym. Skwer sta­nie się przy­ja­zną prze­strze­nią publicz­ną o cha­rak­te­rze par­ko­wym, z łatwiej­szym niż dotąd dostę­pem. Będzie to teren rów­ny, bez kra­węż­ni­ków, z dużą ilo­ścią miejsc do sie­dze­nia i wypo­czy­wa­nia. Teren będzie łatwo dostęp­ny dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, powie­dział Karol Grodz­ki z BBC.

Redak­cja por­ta­lu Polygamia.pl dotar­ła do pro­jek­tan­tów pra­cu­ją­cych nad wizu­al­ną odno­wą skwe­ru z pyta­nia­mi o szcze­gó­ły przed­się­wzię­cia. Stąd wia­do­mo na przy­kład, że na tere­nie skwe­ru sta­nie plac zabaw, któ­ry swo­ją sty­li­sty­ką nawią­zy­wać będzie do wiedź­miń­skie­go świa­ta. W tej tema­ty­ce utrzy­ma­ne będą rów­nież wszyst­kie inne przed­mio­ty przy­na­leż­ne do tego miej­sca: sto­ja­ki rowe­ro­we, ław­ki, kosze na śmie­ci, itd. Pro­jek­tan­ci zapew­ni­li tak­że, że w prze­strze­ni skwe­ru nie zabrak­nie cyta­tów pocho­dzą­cych z książ­ko­wej serii przy­gód Geral­ta z Rivii.

źró­dło poly­ga­mia /zdjęcie um

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy