Aktualności Ciekawostki

Błogosławiony J.R.R. Tolkien?

25 mar­ca obcho­dzi­li­śmy mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Czy­ta­nia Tol­kie­na. Wyda­rze­nie zosta­ło zapo­cząt­ko­wa­ne w 2003 roku i było orga­ni­zo­wa­ne rok rocz­nie aż do dziś. Każ­da edy­cja wystę­pu­je pod innym hasłem prze­wod­nim, a obcho­dy spro­wa­dza­ją się do cele­bro­wa­nia i pro­mo­wa­nia twór­czo­ści Tol­kie­na poprzez czy­ta­nie frag­men­tów jego dzieł. W tym roku fani pro­fe­so­ra sku­pi­ły się na nastę­pu­ją­cym zagad­nie­niu: Dom i ser­ce: wie­le spo­so­bów na bycie Hobbitem.

Dzień Czy­ta­nia Tol­kie­na nie ma jakiejś kon­kret­nej, z góry narzu­co­nej for­my obcho­dów. Po pro­stu fani twór­czo­ści bry­tyj­skie­go pisa­rza spo­ty­ka­ją się ze sobą, dys­ku­tu­ją, cza­sem wychy­lą kufel piwa na jego cześć, nie­odmien­nie jed­nak w grę wcho­dzi lek­tu­ra fragmentów.

Hasło prze­wod­nie jest co roku wybie­ra­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Tol­kie­now­skie – The Tol­kien Socie­ty w Anglii, w któ­rym zrze­sze­ni są potom­ko­wie Tol­kie­na. To jest taki moment, kie­dy może­my zebrać się, wspo­mnieć te frag­men­ty, któ­re są dla nas waż­ne, powie­dział Andrzej Pierz­cha­ła ze Sto­wa­rzy­sze­nia Awan­gar­da w wywia­dzie udzie­lo­nym RMF 24.

Przy oka­zji wywia­du, z któ­re­go wzię­li­śmy poprzed­ni cytat padła jesz­cze jed­na cie­ka­wa wypowiedź:

Jest taka rzecz, o któ­rej więk­szość osób nie wie. Tol­kien jest kan­dy­da­tem do beaty­fi­ka­cji. Był głę­bo­ko wie­rzą­cym kato­li­kiem. Duża część jego dzia­łal­no­ści poza­li­te­rac­kiej, ale też czę­ścio­wo lite­rac­kiej, jest uwa­ża­na przez nie­któ­re oso­by za wła­ści­we do skie­ro­wa­nia go wła­śnie do beatyfikacji.

Brzmi to zale­d­wie jak nie­do­rzecz­na plot­ka, ale szyb­kie inter­ne­to­we śledz­two utwier­dzi­ło nas w prze­ko­na­niu, że nie jest to kacz­ka dzien­ni­kar­ska. Otóż rze­czy­wi­ście pew­ne śro­do­wi­ska zabie­ga­ją by J.R.R. Tol­kien mógł się piąć po skom­pli­ko­wa­nej dra­bi­nie kato­lic­kiej świę­to­ści. Tro­chę infor­ma­cji moż­na zasię­gnąć tutaj: https://causefortolkien.org/.

We wrze­śniu zeszłe­go roku zosta­ła rów­nież odpra­wio­na msza w Oxford Ora­to­ry w inten­cji wsz­czę­cia postę­po­wa­nia beaty­fi­ka­cyj­ne­go. Naj­wy­raź­niej spo­ro ludzi bar­dzo poważ­nie uwa­ża, że Tol­kie­no­wi nale­ży się tytuł bło­go­sła­wio­ne­go. Tak wła­ści­wie to cze­mu nie?

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło:
www.rmf24.pl/kultura/news-dzis-dzien-czytania-tolkiena-autor-hobbita-moze-zostac-beaty,nId,2561579
file770.com/?p=38490

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy