Ciekawostki

Nietypowe spotkanie autorskie odbędzie się w Poznaniu

O histo­rii pol­skiej mafii opo­wia­dać będą Artur Gór­ski – autor ksią­żek o “Masie” oraz sam “Masa”, Jaro­sław Soko­łow­ski, świa­dek koron­ny, któ­ry przy­bli­żył to śro­do­wi­sko licz­nym czytelnikom.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Krzysz­tof M. Kaź­mier­czak. Spo­tka­nie odbę­dzie się na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich (ul. Gło­gow­ska 14) na Sali Zie­mi 22.02.2017 o godzi­nie 18:00. Cena bile­tu wyno­si 65 zł, zaś bile­tu wraz z książ­ką “Masa o żoł­nier­zach pol­skiej mafii” z auto­gra­fa­mi “Masy” i auto­ra – 100 zł.

AKTUALIZACJA

Dopie­ro infor­mo­wa­łem o spo­tka­niu z Artu­rem Gór­skim i Jaro­sła­wem “Masą” Soko­łow­skim na tere­nie MTP, ale wia­do­mość szyb­ko się zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ła. Otóż oka­za­ło się, że orga­ni­za­to­rzy wysła­li komu­ni­ka­ty pra­so­we bez pod­pi­sa­nej umo­wy z Tar­ga­mi, któ­re final­nie nie zde­cy­do­wa­ły się na wyna­jem Sali Ziemi.

Spo­tka­nie zamiast tego odbę­dzie się w jed­nym z poznań­skich mul­ti­plek­sów i dzień wcze­śniej – czy­li 21 lute­go. Sala pomie­ści 750 osób. Każ­da oso­ba wcho­dzą­ca na spo­tka­nie zosta­nie prze­szu­ka­na, a porząd­ku pil­no­wać będą uzbro­je­ni funkcjonariusze.

Masa”, były czło­nek mafii prusz­kow­skiej, na sta­tus świad­ka koron­ne­go, ale pyta­ny o oba­wę o życie wyzna­je, że od 16 lat żyje z wyro­kiem śmier­ci oraz towa­rzy­szy mu ochro­na, dzię­ki któ­rej czu­je się bezpiecznie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy