Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Pamię­ta­cie gale­rię gifów, w któ­rych odna­leźć się mógł każ­dy książ­ko­ma­niak? Przy­go­to­wa­łem dru­gą odsło­nę. Przyj­rzyj­cie się przed­sta­wio­nym sytu­acjom i przy­znaj­cie, też tak macie!

Kie­dy pyta­ją mnie jaką książ­kę chce dostać w prezencie

lista


Kie­dy pyta­ją mnie czy kocham czy­tać książki

kocham


Kie­dy boha­ter któ­re­go nie lubię przeżywa…

szczesliwe


Kie­dy zada­ją mi pyta­nie o ulu­bio­ną książkę

kiedy-ktos-pyta


Kie­dy jako jedy­ny w towa­rzy­stwie czy­ta­łem Grę o tron…

hahaha

Kie­dy czy­tam w spo­ko­ju i cze­goś ode mnie chcą…kiedy-czytam


Kie­dy Geo­r­ge R.R. Mar­tin zabi­ja kolej­ne­go Starka…hehehe


  Kie­dy oka­zu­je się w nie­dzie­lę, że ponie­dzia­łek jest spraw­dzian z literaturyzaliczene


Kie­dy zamiast książ­ki na Miko­łaj­ki dosta­łem skarpetki

szok


Kie­dy masz kota kot

Kie­dy pró­bu­je skoń­czyć roz­dział, ale rodzeń­stwo mi przeszkadza

kiedy-czytam-i-ktos-mnie-wkurwia


Kie­dy jest dzień wypła­ty i po dro­dze do domu mam księgarniekocham-czytanie


Kie­dy potrze­bu­ję przy­go­to­wać kart­ków­kę z zaawan­so­wa­nej mecha­ni­ki kwantowej

doktor


Kie­dy zna­jo­mi pyta­ją gdzie trzy­mam wszyst­kie zaku­pio­ne książkitajny-pokoj


Kie­dy potrze­bu­ję chwi­li spokoju…spokoj

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy