Ciekawostki

10 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Gify to jeden z ubocz­nych ele­men­tów szyb­kie­go inter­ne­tu i dobrych pro­gra­mów gra­ficz­nych. Jed­no­cze­śnie w swo­jej pro­sto­cie są nie­zwy­kle wymow­ne, dzię­ki cze­mu łatwo opi­sać nimi wie­le sytu­acji. Ja sku­pi­łem się na tych, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla każ­de­go mola książ­ko­we­go. Zało­żę się, że odnaj­dzie­cie się w przy­naj­mniej czę­ści tych sytuacji!


Kie­dy ści­ga­cie się do ostat­nie­go egzem­pla­rza na pół­ce w księ­gar­ni i to Ty wygrałeś.

http-_mashable-com_wp-content_gallery_book-lovers_bookstore-belle


Kie­dy wąchasz książ­kę pro­sto z drukarni.

niuech


Kie­dy ktoś poży­czył od Cie­bie książ­kę i oddał ją z zagię­ty­mi rogami.

shooting


Kie­dy Twój uko­cha­ny autor napi­sał wyjąt­ko­wo sła­bą powieść.

sad


Kie­dy ktoś pyta Cię: „ale wła­ści­wie po co czytasz?”.

raw

Kie­dy wra­casz do domu z nowiut­ką książ­ką i już myślisz tyl­ko o momen­cie, kie­dy zaczniesz ją czytać.

giphy


Kie­dy dowia­du­jesz się, że Twój ulu­bio­ny autor przy­je­dzie do Polski.

6699965


Kie­dy wła­śnie skoń­czy­łeś czy­tać książ­kę i czu­jesz, że w Two­im życiu cze­goś brakuje.

6101649


Kie­dy oka­zu­je się, że w kry­mi­na­le z biblio­te­ki ktoś wyrwał ostat­nią stronę.

wtf


Kie­dy jesteś w poło­wie fascy­nu­ją­ce­go roz­dzia­łu, a zegar mówi, że za czte­ry godzi­ny musisz wsta­wać do pracy.

nocne

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy