Aktualności Ciekawostki

Kanadyjska nagroda literacka została przemianowana na cześć Margaret Atwood i Graeme’a Gibsona

Mar­ga­ret Atwo­od i Gra­eme Gib­son zro­bi­li wie­le dobre­go dla lite­ra­tów w Kana­dzie. Z ich ini­cja­ty­wy zało­żo­na zosta­ła mię­dzy inny­mi orga­ni­za­cja wspie­ra­ją­ca finan­so­wo kana­dyj­skich pisa­rzy, usta­no­wio­na zosta­ła rów­nież cyklicz­na nagro­da za naj­lep­szą pozy­cję bele­try­stycz­ną minio­ne­go roku, przy­zna­wa­na auto­rom powie­ści lub zbio­rów opo­wia­dań. Od teraz wspo­mnia­ne wyróż­nie­nie będzie nosić nazwę hono­ru­ją­cą Mar­ga­ret Atwo­od i Gra­eme­’a Gibsona.

Orga­ni­za­cja Wri­ters’ Trust of Cana­da zało­żo­na zosta­ła w 1976, by poma­gać wszyst­kim kana­dyj­skim pisa­rzom. Jej histo­ria zaczę­ła się jed­nak wcze­śniej. W póź­nych latach 60. Mar­ga­ret Atwo­od i Gra­eme Gib­son posta­no­wi­li wystar­to­wać z małym biz­ne­sem wydaw­ni­czym. Nie­ste­ty nie mie­li zbyt wie­le poję­cia na temat tego, jak wydaw­nic­two pro­wa­dzić i to zaczę­ło szyb­ko rodzić mno­gość pro­ble­mów. Z tego powo­du powstał Zwią­zek Pisa­rzy, któ­ry kil­ka lat póź­niej prze­kształ­cił się w Wri­ters’ Trust of Canada.

Usta­no­wio­na w 1997 nagro­da Rogers Wri­ters’ Trust Fic­tion Pri­ze, jed­na z ini­cja­tyw orga­ni­za­cji, dziś wymie­nia­na jest wśród trzech naj­waż­niej­szych kana­dyj­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Jej lau­re­ata­mi byli mię­dzy inny­mi: Ali­ce Mun­ro, Anna­bel Lyon, Patrick deWitt czy Emma Donoghue.

W stycz­niu 2021 nagro­da zosta­ła prze­mia­no­wa­na na Atwo­od Gib­son Wri­ters’ Trust Fic­tion Pri­ze. Razem ze zmia­ną nazwy posta­no­wio­no rów­nież zwięk­szyć wymiar finan­so­wy wyróż­nie­nia. Wcze­śniej lau­re­at wraz z tytu­łem dosta­wał 50 tysię­cy dola­rów kana­dyj­skich, teraz jest to 60 tysięcy.

Od cza­su do cza­su zda­rza się, że auto­rom wie­dzie się gorzej, zwłasz­cza teraz. Zwy­cza­jo­we roz­wią­za­nia zwią­za­ne z wyru­sze­niem w tra­sę w celach pro­mo­cyj­nych, budo­wa­nie rela­cji z czy­tel­ni­ka­mi wła­ści­wie w ogó­le aktu­al­nie nie ist­nie­ją. Ogrom­ny wpływ na pew­ność sie­bie i karie­rę pisa­rzy mają więc duże nagro­dy, że o sta­nie ich kont ban­ko­wych nie wspo­mnę, powie­dzia­ła Mar­ga­ret Atwood.

Naj­bar­dziej zna­nym utwo­rem kana­dyj­skiej pisar­ki są anty­uto­pij­ne Opo­wie­ści pod­ręcz­nej z 1985. Słyn­na powieść docze­ka­ła się w 2019 kon­ty­nu­acji, zaty­tu­ło­wa­nej Testa­men­ty, któ­ra przy­nio­sła autor­ce dru­gą Nagro­dę Booke­ra. W 1973 Mar­ga­ret Atwo­od zwią­za­ła się wła­śnie z Gra­emem Gib­so­nem. Para trwa­ła w związ­ku aż do śmier­ci kana­dyj­skie­go pisa­rza w 2019.

źró­dło guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy