Aktualności Ekranizacje

Czyżbyśmy mieli w serialu Amazonu poznać perypetie młodego Aragorna?

O seria­lu Ama­zo­nu osa­dzo­nym w Śród­zie­miu Tol­kie­na nadal nie­wie­le wia­do­mo. Nie jest tajem­ni­cą, że obraz pochło­nie rekor­do­wą sumę nawet miliar­da dola­rów; z kon­trak­tu wyni­ka, że będzie pięć sezo­nów, a cała machi­na pro­duk­cyj­na musi ruszyć naj­póź­niej w przy­szłym roku. Dotych­czas wie­dzie­li­śmy rów­nież, że serial nie będzie opo­wia­dał na nowo histo­rii, któ­rą śle­dzi­li­śmy w fil­mach Pete­ra Jack­so­na. Od kil­ku dni po inter­ne­cie roz­prze­strze­nia­ją się wie­ści, że pierw­szy sezon miał­by się sku­pić na posta­ci mło­de­go Aragorna.

Źró­dłem pogło­sek jest spo­łecz­ność fanów twór­czo­ści Tol­kie­na z por­ta­lu TheOneRing.net. Rewe­la­cje poda­li na kon­cie na Twit­te­rze, gdzie w dwu­dzie­stu jeden postach wyło­ży­li całą spra­wę ze wszyst­ki­mi szcze­gó­ła­mi. No, pra­wie, bo zabra­kło naj­waż­niej­sze­go, czy­li infor­ma­cji o pra­źró­dle przecieku.

Potwier­dzi­li­śmy u wie­lu źró­deł, że miliard-dola­ro­wy serial LOTR od Ama­zon­Stu­dios otwar­ty zosta­nie sezo­nem skon­cen­tro­wa­nym na mło­dym Ara­gor­nie, czy­ta­my w pierw­szym tweecie.

Mimo że źró­dła pozo­sta­ją tajem­ni­cą, to war­to pamię­tać, że TheOneRing.net cie­szy się opi­nią solid­nej kopal­ni wie­dzy o wszyst­kim, co zwią­za­ne ze Śród­zie­miem, a spraw­dzal­ność ich pro­gnoz jest nad­zwy­czaj­na. Kto wie, być może mają swo­ich taj­nia­ków nawet w sze­re­gach Tol­kien Estate.

Załóż­my, że plot­ka nie jest tyl­ko plot­ką i tkwi w niej wię­cej niż ziar­no praw­dy. Jak wte­dy mógł­by wyglą­dać serial? Na myśl przy­cho­dzi, że mie­li­by­śmy do czy­nie­nia z czymś podob­nym do tego, co zro­bił War­ner Bros. w seria­lu Gotham. Oto pozna­li­by­śmy nasto­let­nie­go Ara­gor­na przy­tło­czo­ne­go cię­ża­rem swo­je­go dzie­dzic­twa, o któ­rym być może dopie­ro się dowie­dział, uczą­ce­go się by w koń­cu stać się god­nym tytu­łu wład­cy Gon­do­ru i zapa­mię­ta­le tre­nu­ją­ce­go by spro­stać wszel­kim pro­roc­twom. Widzie­li­by­śmy posta­cie, któ­re póź­niej, w cza­sach misji znisz­cze­nia Jedy­ne­go Pier­ście­nia w ogniach Góry Prze­zna­cze­nia, gra­ły pierw­sze skrzyp­ce, teraz jed­nak do tej roli przy­go­to­wu­ją­ce się, nie­świa­do­me przy­szłe­go losu. Zda­je się, że taka opcja jest naj­bar­dziej prawdopodobna.

Kolej­ne posty na Twit­te­rze TheOneRing.net podają:

Decy­zja Ama­zon­Stu­dios, żeby zacząć ich serial o Śród­zie­miu uwiel­bia­ną przez wszyst­kich posta­cią jest praw­do­po­dob­nie naj­mą­drzej­szym ruchem, jaki mogli­by wykonać.
A) Pozwa­la to zająć zna­jo­mym posta­ciom cen­tral­ne miejsc na scenie
B) Wpro­wa­dza to nowe posta­ci bez potrze­by ucie­ka­nia się do two­rze­nia zbyt wie­lu nie­ka­no­nicz­nych boha­te­rów (jak Tauriel)
C) Akcja roz­gry­wa­ła­by się nie tak dale­ko w cza­sie od sze­ściu dotych­cza­so­wych filmów.

News wzbu­dził mniej wię­cej tyle samo zachwy­tów, co kon­tro­wer­sji. Prze­ciw­ni­cy teo­rii naj­czę­ściej wska­zu­ją, że serial o Ara­gor­nie mijał­by się z kano­nem, bo histo­ria pisa­na była­by przez sce­na­rzy­stów, nie przez Tol­kie­na. Jest w tym tro­chę racji, ale zno­wuż nie tak dużo, jak­by się mogło wyda­wać. Otóż J.R.R. Tol­kien wca­le nie ską­pił infor­ma­cji o mło­do­ści spad­ko­bier­cy Ara­thor­na, wład­cy Gon­do­ru. W dodat­kach do Wład­cy Pier­ście­ni jest mnó­stwo infor­ma­cji, z któ­rych twór­cy mogą czer­pać gar­ścia­mi – w koń­cu za coś zapła­ci­li te 250 milio­nów dola­rów, nie? Na gło­wach sce­na­rzy­stów pozo­sta­nie tyl­ko wypeł­nie­nie histo­rii deta­la­mi, ale czy to spra­wia, że efekt koń­co­wy wypa­da z kano­nu? Moim skrom­nym zda­niem: nie.

Naj­cie­kaw­sze w tym wszyst­kim jest to, że wieść gło­si, że Ara­gorn będzie cen­tral­ną posta­cią jedy­nie w pierw­szym sezo­nie. Mogło­by to zna­czyć, że kolej­ne będą sku­piać się na innych boha­te­rach i wyda­rze­niach, a cały serial przyj­mie postać swo­istej anto­lo­gii. Ale to rów­nież jedy­nie spekulacje.

Co myśli­cie o spra­wie? Chcie­li­by­ście zoba­czyć losy mło­de­go Ara­gor­na, wycho­wy­wa­ne­go po śmier­ci ojca na dwo­rze Elron­da w Riven­dell, poznać począt­ki roman­su ostat­nie­go żyją­ce­go dzie­dzi­ca Elen­di­la z Arwe­ną, zoba­czyć jak radził sobie mło­dy spad­ko­bier­ca z infor­ma­cja­mi o swym pocho­dze­niu, śle­dzić jego poczy­na­nia jako mło­de­go wodza Dúne­da­inów Pół­no­cy? Moż­li­we­go mate­ria­łu jest całe mro­wie i rze­czy­wi­ście mógł­by z tego powstać co naj­mniej jeden zacny sezon serialu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zró­dło: TheOneRing.net , slashfilm

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy