Aktualności

Millie Bobby Brown nie ukrywa, że jej książkę napisała ghostwriterka

Aktor­ka, któ­ra zasły­nę­ła rolą Jede­nast­ki w pro­duk­cji Net­flik­sa „Stran­ger Things”, nie­daw­no wyda­ła debiu­tanc­ką książ­kę. Jed­no­cze­śnie… przy­zna­je, że jej nie napisała.

Nine­te­en Steps” (Dzie­więt­na­ście kro­ków) to histo­ria opar­ta na opo­wie­ściach bab­ci aktor­ki. Fabu­ła osa­dzo­na zosta­ła w 1942 roku, w Lon­dy­nie. Głów­ną boha­ter­ką jest 18-let­nia Nel­lie Mor­ris, któ­ra zawsze była prze­ko­na­na, że wyj­dzie za mąż za Bil­ly­’e­go, chło­pa­ka z sąsiedz­twa. Zaczę­ła wąt­pić w te pla­ny dopie­ro, kie­dy pozna­ła Raya, pilo­ta z USA. A potem w życiu Nel­lie zda­rzył się tra­gicz­ny wypa­dek – kata­stro­fa metra w Beth­nal Green.

Nie mówię uwie­rzyć, że ten dzień wresz­cie nad­szedł! Moja pierw­sza powieść, „Nine­te­en Steps”, jest już w sprze­da­ży! Jestem taka dum­na, że mogę się tym z Wami podzie­lić. Się­gnij­cie po swój egzem­plarz już dziś – napi­sa­ła Mil­lie Bob­by Brown na Instagramie.

W ramach tra­sy pro­mo­cyj­nej Mil­lie Bob­by Brown poja­wi się na spo­tka­niach autor­skich w Lon­dy­nie, w Nowym Jor­ku oraz w Atlancie.

Tym, co jest zaska­ku­ją­ce, jest fakt, że Mil­lie Bob­by Brown nie ukry­wa, że książ­kę napi­sa­ła gho­stw­ri­ter­ka – Kath­le­en McGurl. Aktor­ka opu­bli­ko­wa­ła ich wspól­ne zdję­cie, tagu­jąc pisar­kę, zaś Kath­le­en McGurl otwar­cie wrzu­ca recen­zje „Nine­te­en Steps” na swój profil.

Nie zro­bi­ła­bym tego bez cie­bie! – oświad­czy­ła Mil­lie Bob­by Brown we wpi­sie, w któ­rym ota­go­wa­ła Kath­le­en McGurl. „Nine­te­en Steps” nie było dla pisar­ki debiu­tem – wcze­śniej wyda­ła 14 ksią­żek pod wła­snym nazwi­skiem. Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym jest fabu­ła toczą­ca się w dwóch pla­nach cza­so­wych, gdzie prze­szłe tajem­ni­ce wpły­wa­ją na póź­niej­sze wydarzenia.

Na aktor­kę spa­dła kry­ty­ka za to, że nazwi­sko Kath­le­en McGurl nie zna­la­zło się na okład­ce powie­ści i że Mil­lie Bob­by Brown przy­pi­su­je sobie cudze zasłu­gi. Jed­no­cze­śnie Ella Cre­amer w „The Guar­dian” zwra­ca uwa­gę na to, że ten nie­ty­po­wy przy­pa­dek może wpły­nąć na ure­gu­lo­wa­nie zawo­du gho­stw­ri­te­ra. To, że książ­ki cele­bry­tów nie­mal zawsze piszą ano­ni­mo­we oso­by, jest tajem­ni­cą poli­szy­ne­la, ale na co dzień nie roz­ma­wia­my o tym, kto napraw­dę prze­le­wa na papier histo­rie zna­nych osób. Jak wska­zu­je sama nazwa: gho­stw­ri­ter to pisarz-duch, jego pra­ca i nazwi­sko pozo­sta­ją tajem­ni­cą, a fani i fan­ki mogą łudzić się, że książ­kę napraw­dę napi­sał ich idol. Może naj­wyż­sza pora, by pisar­skie duchy wyszły z cie­nia i mogły poka­zać dumę z wyni­ków swo­jej pracy?

Mil­lie Bob­by Brown ma 19 lat. Debiu­to­wa­ła deka­dę temu jako mło­da Ali­cja w seria­lu „Once Upon a Time in Won­der­land”. Od 2016 roku gra Jane zna­ną jako „Jede­nast­ka” w „Stran­ger Things”. W fil­mach „Godzil­la II: Król potwo­rów” (2019) oraz „Godzil­la vs. King Kong” (2021) , wcie­li­ła się w rolę Madi­son Rus­sel, a w fil­mach „Eno­la Hol­mes” (2020) i „Eno­la Hol­mes 2” (2022) zagra­ła tytu­ło­wą rolę. W fil­mie „Dam­sel”, któ­ry jest obec­nie w post­pro­duk­cji, zoba­czy­my ją jako księż­nicz­kę Elo­di. Na Insta­gra­mie Mil­lie Bob­by Brown ma aż 64 milio­ny obserwujących.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne: Lavi­ru Koru­wa­kan­ka­nam­ge, CC BY-SA 4.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy