Aktualności

Prawa do Władcy Pierścieni sprzedane!

Embra­cer Gro­up prze­ję­ło pra­wa do two­rze­nia fil­mo­wych i tele­wi­zyj­nych adap­ta­cji „Wład­cy Pier­ście­ni” oraz „Hob­bi­ta”. Pra­wa obej­mu­ją ponad­to gry, gadże­ty, even­ty oraz par­ki tematyczne.

Pra­wa sprze­da­ne zosta­ły przez Saul Zaentz Com­pa­ny, któ­ra dys­po­no­wa­ła nimi od 1976 roku i nastą­pi­ły poprzez prze­ję­cie jed­ne­go z jej oddzia­łów, Mid­dle-earth Enter­pri­ses. Jak dono­si Varie­ty, prze­wi­dy­wa­na war­tość trans­ak­cji opie­wa na kwo­tę 2 miliar­dów dola­rów, kwo­ty nie poda­no jed­nak do wia­do­mo­ści publicz­nej. Z zaku­pem wią­że się tak­że powsta­nie nowe­go oddzia­łu fir­my, Embra­cer Fre­emo­de. Wśród marek naby­tych wcze­śniej przez kor­po­ra­cję są cho­ciaż­by Deus Ex i Tomb Raider.

Czy to ozna­cza, że w przy­szło­ści może­my spo­dzie­wać się nowych gro­wych i fil­mo­wych adap­ta­cji dzieł J.R.R. Tol­kie­na? Naj­praw­do­po­dob­niej – Lars Win­ge­fors, zało­ży­ciel Embra­cer Gro­up w ofi­cjal­nym oświad­cze­niu pod­kre­ślił, że jest pod­eks­cy­to­wa­ny nad­cho­dzą­cy­mi moż­li­wo­ścia­mi. Jak na razie nie ujaw­nio­no jed­nak żad­nych ofi­cjal­nych pla­nów. W mediach spe­ku­lu­je się jed­nak, że może ozna­czać to poja­wie­nie się nowych pro­duk­cji poświę­co­nych wybra­nym boha­te­rom, jak cho­ciaż­by Gan­dal­fo­wi, Ara­gor­no­wi czy Galadrieli.

Do naj­now­szych pro­jek­tów ze świa­ta „Wład­cy Pier­ście­ni” nale­żą serial od Ama­zo­na „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” (pre­mie­ra 2 wrze­śnia), film ani­mo­wa­ny „The Lord of the Rings: The War of the Rohir­rim” od War­ner Bros. (pre­mie­ra w 2024 roku) oraz mobil­na gra RPG „The Lord of the Rings: Hero­es of Mid­dle-earth” od Elec­tro­nic Arts.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy