Aktualności

W labiryncie kłamstw – kolekcja powieści Harlana Cobena w sprzedaży!

Książ­ki Har­la­na Cobe­na nie­zmien­nie kró­lu­ją na listach best­sel­le­rów, a ser­wo­wa­ne przez nie­go zakoń­cze­nia od lat przy­pra­wia­ją o zawrót gło­wy milio­ny czy­tel­ni­ków. Nic więc dziw­ne­go, że uczy­ni­ły Cobe­na mega­gwiaz­dą współ­cze­sne­go thrillera.

Har­lan Coben jako pierw­szy autor na świe­cie otrzy­mał wszyst­kie trzy pre­sti­żo­we nagro­dy lite­rac­kie przy­zna­wa­ne w kate­go­rii powie­ści kry­mi­nal­nej – Sha­mus Award, Antho­ny Award oraz naj­waż­niej­szą – Edgar Poe Award. Jego książ­ki, tłu­ma­czo­ne na 43 języ­ki świa­ta, sprze­da­ły się już w ponad 70 milio­nach egzem­pla­rzy. Pre­cy­zyj­nie skon­stru­owa­na intry­ga, fał­szy­we tro­py pro­wa­dzą­ce doni­kąd, mistrzow­sko stop­nio­wa­ne napię­cie, pozor­nie nie­moż­li­we do wyja­śnie­nia zagad­ki poja­wia­ją­ce się nie­mal na każ­dej stro­nie i zaska­ku­ją­ce zakoń­cze­nie – to zna­ki roz­po­znaw­cze jego stylu.

Mię­dzy­na­ro­do­wa karie­ra Har­la­na Cobe­na roz­po­czę­ła się od thril­le­ra Nie mów niko­mu, któ­ry otwie­ra kolek­cję W LABIRYNCIE KŁAMSTW. Książ­ka do salo­ni­ków pra­so­wych oraz kio­sków tra­fi­ła 26 lute­go 2018 roku. Ten elek­try­zu­ją­cy thril­ler z moc­nym wąt­kiem kry­mi­nal­nym opo­wia­da histo­rię mło­de­go leka­rza, któ­ry osiem lat po tra­gicz­nej śmier­ci żony nie­spo­dzie­wa­nie otrzy­mu­je od ano­ni­mo­we­go nadaw­cy wia­do­mość zawie­ra­ją­cą nie­zbi­ty dowód, że Eli­za­beth żyje. Igno­ru­jąc wszel­kie ostrze­że­nia, nie­złom­nie dąży do odkry­cia praw­dy. Może się jed­nak oka­zać, że wszyst­ko, w co do tej pory wie­rzył, było jed­nym wiel­kim kłam­stwem, okry­tym mrocz­ną tajem­ni­cą, któ­ra się­ga dale­ko w prze­szłość. Na pod­sta­wie powie­ści powstał film pod tym samym tytu­łem. W rolach głów­nych wystą­pi­li nagro­dzo­ny za tę rolę nagro­dą Cezar Fra­nço­is Clu­zet (Nie­ty­kal­ni, Nie­bo nad Pary­żem) oraz Kri­stin Scott Tho­mas (Angiel­ski pacjent, Czas mroku).

Kolej­ne thril­le­ry Har­la­na Cobe­na, m.in. W głę­bi lasu, Zacho­waj spo­kój, Bez skru­pu­łów, utwier­dzi­ły jego pozy­cję jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rów na świe­cie. Kolek­cja W LABIRYNCIE KŁAMSTW daje moż­li­wość skom­ple­to­wa­nia wszyst­kich wyda­nych w Pol­sce do koń­ca 2017 roku powie­ści w wyjąt­ko­wej, ujed­no­li­co­nej sza­cie gra­ficz­nej, stwo­rzo­nej spe­cjal­nie na potrze­by serii. W jej skład wej­dą rów­nież bar­dzo wyso­ko oce­nia­ne przez czy­tel­ni­ków powie­ści z cyklu z Myro­nem Boli­ta­rem oraz try­lo­gia z bra­tan­kiem Myro­na, Mic­key­em Boli­ta­rem. Twar­da opra­wa, stan­dar­do­wy for­mat książ­ko­wy oraz grzbie­ty two­rzą­ce wspól­ny obraz są jej ogrom­nym atu­tem. Nie­wąt­pli­wą zale­tą kolek­cji jest rów­nież to, że żad­na z ksią­żek nie zosta­ła roz­bi­ta na dwa tomy.

Całą kolek­cję już teraz moż­na zamó­wić w ser­wi­sie www.literia.pl/coben. Kolej­ne tomy dostęp­ne będą tak­że w kio­skach i salo­nach pra­so­wych co dwa tygo­dnie, zawsze w czwar­tek. Tom 1. będzie moż­na kupić w spe­cjal­nej cenie 6,99 zł, każ­dy następ­ny – w cenie 16,99 zł (w pre­nu­me­ra­cie 14,99 zł).

Na pre­nu­me­ra­to­rów cze­ka­ją dodat­ko­we pre­zen­ty: wygod­na, duża płó­cien­na tor­ba czy­tel­ni­ka Har­la­na Cobe­na oraz audio­bo­ok wyda­nej wła­śnie w Pol­sce powie­ści W domu.

W kolek­cji W LABIRYNCIE KŁAMSTW uka­żą się:
Tom 1 – Nie mów niko­mu – w sprze­da­ży od 26 lute­go 2018 r.
Tom 2 – Na gorą­cym uczyn­ku – w sprze­da­ży od 13 mar­ca 2018 r.
Tom 3 – Bez skru­pu­łów – w sprze­da­ży od 27 mar­ca 2018 r.
Tom 4 – Zostań przy mnie – w sprze­da­ży od 10 kwiet­nia 2018 r.
Tom 5 – Sześć lat póź­niej – w sprze­da­ży od 24 kwiet­nia 2018 r.
Tom 6 – Krót­ka pił­ka – w sprze­da­ży od 8 maja 2018 r.
Tom 7 – Tęsk­nię za tobą – w sprze­da­ży od 22 maja 2018 r.
Tom 8 – Nie­win­ny – w sprze­da­ży od 5 czerw­ca 2018 r.
Tom 9 – Bez śla­du – w sprze­da­ży od 19 czerw­ca 2018 r.
Tom 10 – Nie­zna­jo­my – w sprze­da­ży od 3 lip­ca 2018 r.
Tom 11 – Bez poże­gna­nia – w sprze­da­ży od 17 lip­ca 2018 r.
Tom 12 – Błę­kit­na krew – w sprze­da­ży od 31 lip­ca 2018 r.
Tom 13 – Już mnie nie oszu­kasz – w sprze­da­ży od 14 sierp­nia 2018 r.
Tom 14 – Zacho­waj spo­kój – w sprze­da­ży od 28 sierp­nia 2018 r.
Tom 15 – Jeden fał­szy­wy ruch – w sprze­da­ży od 11 wrze­śnia 2018 r.
Tom 16 – Jedy­na szan­sa – w sprze­da­ży od 25 wrze­śnia 2018 r.
Tom 17 – Ostat­ni szcze­gół – w sprze­da­ży od 9 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
Tom 18 – W głę­bi lasu – w sprze­da­ży od 23 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
Tom 19 – Naj­czar­niej­szy strach – w sprze­da­ży od 6 listo­pa­da 2018 r.
Tom 20 – Tyl­ko jed­no spoj­rze­nie – w sprze­da­ży od 20 listo­pa­da 2018 r.
Tom 21 – Obie­caj mi – w sprze­da­ży od 4 grud­nia 2018 r.
Tom 22 – Kli­ni­ka śmier­ci – w sprze­da­ży od 18 grud­nia 2018 r.
Tom 23 – Zagi­nio­na – w sprze­da­ży od 2 stycz­nia 2019 r.
Tom 24 – Misty­fi­ka­cja – w sprze­da­ży od 15 stycz­nia 2019 r.
Tom 25 – Wszy­scy mamy tajem­ni­ce – w sprze­da­ży od 29 stycz­nia 2019 r.
Tom 26 – Schro­nie­nie – w sprze­da­ży od 12 lute­go 2019 r.
Tom 27 – Kil­ka sekund od śmier­ci – w sprze­da­ży od 26 lute­go 2019 r.
Tom 28 – Odna­le­zio­ny – w sprze­da­ży od 12 mar­ca 2019 r.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy