Aktualności

Czarodzieje i czarodziejki już ruszyli do walki z magicznymi anomaliami. Harry Potter: Wizards Unite wystartowało!

Dłu­go wycze­ki­wa­na gra mobil­na Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te tra­fi­ła 21 czerw­ca do skle­pów App Sto­re, Google Play i Sam­sung Gala­xy Sto­re. Nie­ste­ty pol­scy ama­to­rzy rzu­ca­nia zaklęć i warze­nia elik­si­rów będą musie­li jesz­cze pocze­kać. Na razie gra jest dostęp­na tyl­ko w wybra­nych regio­nach świata.

Naj­now­sza gra ze świa­ta Harry’ego Pot­te­ra powsta­ła pod mar­ką Por­t­key Games – two­ru powo­ła­ne­go do życia przez War­ner Bros. Inte­rac­ti­ve Enter­ta­in­ment w celu wyda­wa­nia gier na urzą­dze­nia mobil­ne inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią J.K. Row­ling, a stwo­rzo­na zosta­ła przez Nian­tic Labs – fir­mę, któ­ra w 2016 roku przy­wró­ci­ła modę na łapa­nie barw­nych stwor­ków o japoń­skim rodo­wo­dzie dzię­ki apli­ka­cji Poke­mon GO.

Gra­cze w Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te wcie­la­ją się w cza­ro­dzie­jów powo­ła­nych przez Mini­ster­stwo Magii do zasi­le­nia jed­nost­ki spe­cjal­nej, któ­rej zada­niem jest wal­ka z kry­zy­sem zagra­ża­ją­cym całej magicz­nej spo­łecz­no­ści. Oto bowiem w wyni­ku tajem­ni­cze­go zda­rze­nia po całym świe­cie roz­pro­szo­ne zosta­ły potęż­ne magicz­ne arte­fak­ty. Te nale­ży jak naj­szyb­ciej odna­leźć, zabez­pie­czyć i zwró­cić do Mini­ster­stwa. W zada­niu prze­szka­dzać będą licz­ne nie­bez­pie­czeń­stwa, ot na przy­kład Śmier­cio­żer­cy, z któ­ry­mi gra­cze sto­czą poje­dyn­ki na zaklęcia.

Wszyst­ko to brzmi bar­dzo faj­nie i pierw­sze gło­sy potwier­dza­ją, że Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te jest grą dają­cą o wie­le więk­sze moż­li­wo­ści niż wcze­śniej­sza apli­ka­cja Nian­tic Labs. Wspo­mnia­ne wcze­śniej poje­dyn­ki, moż­li­wość warze­nia mik­stur zwięk­sza­ją­cych moż­li­wo­ści cza­ro­dzie­jów, zbie­ra­nie punk­tów doświad­cze­nia umoż­li­wia­ją­cych roz­wój w jed­nej z trzech klas (auror, magi­zo­olog czy pro­fe­sor). Jed­no­cze­śnie nie da się nie sły­szeć nie­za­do­wo­le­nia, np. że sys­tem rzu­ca­nia zaklęć spro­wa­dza się do malo­wa­nia pal­cem linii zazna­czo­nej na ekra­nie, przy czym nie da się nawet zade­cy­do­wać o wybo­rze cza­ru albo o bra­ku kon­kret­nych instruk­cji, przez co gra­cze nie bar­dzo wie­dzą, co mają robić.

War­to jed­nak pamię­tać, że Poke­mon GO też nie mia­ło łatwe­go star­tu i tro­chę cza­su musia­ło upły­nąć zanim wpro­wa­dzo­no do gry mecha­ni­zmy odpo­wia­da­ją­ce życze­niom gra­czy. Podob­nie będzie z Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te. Twór­cy z resz­tą nie ukry­wa­ją, że liczą na komen­tarz od użyt­kow­ni­ków i zamie­rza­ją swój pro­dukt dosto­so­wy­wać tak by wszyst­kich zadowolić.

Było­by to bez­czel­ne i aro­ganc­kie, gdy­by­śmy powie­dzie­li, że gra się nie zmie­ni i w obec­nej for­mie jest dosko­na­ła. Wie­my, że będzie ewo­lu­ować, i że bar­dzo wie­le nauczy­my się od naszych gra­czy wraz z upły­wem cza­su, powie­dział Alex Mof­fit, pro­du­cent gry.

Jest jesz­cze tyle rze­czy do doda­nia. Już zdą­ży­li­śmy prze­ana­li­zo­wać mnó­stwo dodat­ko­wych funk­cji, któ­re chce­my wpro­wa­dzić do gry i wie­my, że zmie­nią one jej dyna­mi­kę na wie­le inte­re­su­ją­cych spo­so­bów, dodał dyrek­tor mar­ke­tin­gu Archit Bhargava.

W tym momen­cie Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te dostęp­ne jest jedy­nie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii i Nowej Zelan­dii. Suk­ce­syw­nie w cią­gu naj­bliż­szych tygo­dni apli­ka­cja będzie udo­stęp­nia­na gra­czom z pozo­sta­łych rejo­nów świa­ta. Być może do Pol­ski dotrze już wzbo­ga­co­na o nowe funk­cjo­nal­no­ści i popra­wio­na wersja.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Jedy­ne w swo­im rodza­ju skar­pet­ki czy­tel­ni­cze! Szu­kaj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy