Sprawdzasz tag

Harry Potter: Wizards Unite

Aktualności

Czarodzieje i czarodziejki już ruszyli do walki z magicznymi anomaliami. Harry Potter: Wizards Unite wystartowało!

Dłu­go wycze­ki­wa­na gra mobil­na Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te tra­fi­ła 21 czerw­ca do skle­pów App Sto­re, Google Play i Sam­sung Gala­xy Sto­re. Nie­ste­ty pol­scy ama­to­rzy rzu­ca­nia zaklęć i warze­nia elik­si­rów będą musie­li jesz­cze pocze­kać. Na razie gra jest dostęp­na tyl­ko w wybra­nych regio­nach świa­ta. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Nowa gra od twórców Pokemon Go – Harry Potter: Wizards Unite z pierwszym teaserem

Pod koniec zeszłe­go roku War­ner Bros. Inte­rac­ti­ve Enter­ta­in­ment ogło­si­ło utwo­rze­nie Por­t­key Games, mar­ki zaj­mu­ją­cej się wyda­wa­niem gier na urzą­dze­nia mobil­ne inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią J.K. Row­ling. W kwiet­niu dosta­li­śmy pierw­szą pro­duk­cję – Hogwarts Myste­ry, któ­ra mia­ła umi­lić czas ocze­ki­wa­nia na praw­dzi­wą bom­bę. Nian­tic Labs, twór­cy gło­śnych gier MMO w sys­te­mie rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej: Ingress i Poke­mon Go, szy­ku­je bowiem kolej­ny mate­riał na hit – Wizards Uni­te. Atrak­cyj­na stro­na inter­ne­to­wa i pierw­szy teaser poka­zu­ją, że w tema­cie rze­czy­wi­ście coś się dzie­je. Czy­taj dalej

-->