Ciekawostki

Nowa gra od twórców Pokemon Go – Harry Potter: Wizards Unite z pierwszym teaserem

Pod koniec zeszłe­go roku War­ner Bros. Inte­rac­ti­ve Enter­ta­in­ment ogło­si­ło utwo­rze­nie Por­t­key Games, mar­ki zaj­mu­ją­cej się wyda­wa­niem gier na urzą­dze­nia mobil­ne inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią J.K. Row­ling. W kwiet­niu dosta­li­śmy pierw­szą pro­duk­cję – Hogwarts Myste­ry, któ­ra mia­ła umi­lić czas ocze­ki­wa­nia na praw­dzi­wą bom­bę. Nian­tic Labs, twór­cy gło­śnych gier MMO w sys­te­mie rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej: Ingress i Poke­mon Go, szy­ku­je bowiem kolej­ny mate­riał na hit – Wizards Uni­te. Atrak­cyj­na stro­na inter­ne­to­wa i pierw­szy teaser poka­zu­ją, że w tema­cie rze­czy­wi­ście coś się dzieje.

Nie­ste­ty Hogwarts Myste­ry zawio­dło ocze­ki­wa­nia gra­czy. Gra obie­cy­wa­ła fan­ta­stycz­ną przy­go­dę w słyn­nej Szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa, odkry­wa­nie jej tajem­nic, zawie­ra­nie zna­jo­mo­ści, ucze­nie się zaklęć, wpły­wa­nie na prze­bieg histo­rii. Dodat­ko­wo nie do koń­ca prze­my­śla­na stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa spra­wi­ła, że wie­lu gra­czy spo­dzie­wa­ło się, że to wła­śnie w Hogwarts Myste­ry będą mogli wejść w świat rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej i razem z inny­mi, sobie podob­ny­mi fana­mi, eks­plo­ro­wać prze­siąk­nię­te magią uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra. Zamiast tego dosta­li­śmy pła­ską grę sin­glo­wą, z przy­go­da­mi będą­cy­mi kal­ką tych zna­nych z ksią­żek, z męczą­cym sys­te­mem wyko­ny­wa­nia zadań poprzez bez­myśl­ne wdu­sza­nie pal­cem ekra­nu i zatrwa­ża­ją­co wol­no ładu­ją­cym się paskiem ener­gii, będą­cym pod­sta­wą do mikro­płat­no­ści. Hogwarts Myste­ry mogło bawić, ale przez kil­ka godzin, góra dni.

Teraz z nadzie­ją wypa­tru­je­my zbli­ża­ją­cej się Wizard Uni­te. Wia­do­mo już mniej wię­cej, cze­go doty­czyć będzie fabu­ła gry. Otóż świat cza­ro­dzie­jów sta­nął przed zagro­że­niem dema­ska­cji. W loso­wych miej­scach z nie­wia­do­mych przy­czyn poja­wia­ją się śla­dy magii, któ­re prę­dzej czy póź­niej zwró­cą uwa­gę mugo­li. A tego Mini­ster­stwo Magii chce za wszel­ką cenę unik­nąć. Dla­te­go zosta­ła powo­ła­na spe­cjal­na jed­nost­ka, któ­ra zaj­mu­je się usu­wa­niem takich śla­dów. Tu na sce­nę wkra­cza­ją gracze.

Mini­ster­stwo poszu­ku­je wiedźm i cza­ro­dzie­jów skłon­nych zaka­sać ręka­wy i zgło­sić się do ura­to­wa­nia spo­łecz­no­ści cza­ro­dzie­jów przed Kata­kli­zmem. Jako czło­nek Sta­tu­tu Taj­nych Sił Spe­cjal­nych (nowej jed­nost­ki ufor­mo­wa­nej we współ­pra­cy Mini­ster­stwa Magii z Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­de­ra­cją Cza­ro­dzie­jów) będziesz dosko­na­lić refleks w posłu­gi­wa­niu się różdż­ką, zdol­ność wykry­wa­nia naj­lżej­szych zabu­rzeń magii i bie­głość w rzu­ca­niu zaawan­so­wa­nych zaklęć, czy­ta­my w ofi­cjal­nym ogłoszeniu.

Na razie może­my się jedy­nie domy­ślać, jak to będzie wyglą­da­ło w prak­ty­ce. Praw­do­po­dob­nie będzie­my przy pomo­cy GPS‑u wyszu­ki­wać w oko­li­cy miej­sca, w któ­rych poja­wi­ła się magicz­na ano­ma­lia i przy pomo­cy odpo­wied­nich zaklęć będzie­my ją usu­wać. Od cza­su do cza­su napo­tka­my na naszej dro­dze prze­szko­dy nie­moż­li­we do poko­na­nia w poje­dyn­kę. Wte­dy będzie trze­ba się sprzy­mie­rzyć z inny­mi agen­ta­mi i wspól­ny­mi siła­mi usu­wać nie­bez­pie­czeń­stwo. Nadal pozo­sta­je wie­le nie­wia­do­mych: w jaki spo­sób będzie­my uczyć się zaklęć, czy będzie moż­li­wość wyzy­wa­nia innych gra­czy na poje­dyn­ki, jak będzie wyglą­dał sys­tem rzu­ca­nia czarów.

Pre­mie­ra w 2019 roku, ale już teraz moż­na dopi­sać się do listy mailin­go­wej, żeby na pew­no tego wyda­rze­nia nie prze­ga­pić. Wię­cej infor­ma­cji z cza­sem poja­wi się naj­pew­niej na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej gry: https://harrypotterwizardsunite.com/

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy