Sprawdzasz tag

harry poter

Aktualności

Czarodzieje i czarodziejki już ruszyli do walki z magicznymi anomaliami. Harry Potter: Wizards Unite wystartowało!

Dłu­go wycze­ki­wa­na gra mobil­na Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te tra­fi­ła 21 czerw­ca do skle­pów App Sto­re, Google Play i Sam­sung Gala­xy Sto­re. Nie­ste­ty pol­scy ama­to­rzy rzu­ca­nia zaklęć i warze­nia elik­si­rów będą musie­li jesz­cze pocze­kać. Na razie gra jest dostęp­na tyl­ko w wybra­nych regio­nach świa­ta. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

We wrześniu każdy będzie mógł sobie zbudować własny Hogwart. Jeśli będzie go na to stać

Podob­no w pew­nym wie­ku nie wypa­da już się bawić zabaw­ka­mi. Kloc­ki Lego mają jed­nak zupeł­nie inny sta­tus, są nie­ja­ko wyrwa­ne z tej zasa­dy i nie­waż­ne, ile masz lat na kar­ku, możesz wzno­sić zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kon­struk­cje bez stra­chu, że ktoś cię posą­dzi o zdzie­cin­nie­nie. Kul­to­wa mar­ka poma­ga chęt­nym prze­no­sić się w fan­ta­stycz­ne kra­iny, rów­nież te zna­ne z ksią­żek czy fil­mów. Dla przy­kła­du mogli­śmy już wznieść twier­dzę Hel­mo­wy Jar z Wład­cy Pier­ście­ni czy skon­stru­ować Soko­ła Mil­le­nium z Gwiezd­nych Wojen. We wrze­śniu będzie moż­na zbu­do­wać gigan­tycz­ną Szko­łę Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Boston College niczym Hogwart

Wal­ka o stu­den­tów prze­bie­ga raczej w bez­kr­wa­wym try­bie – naj­więk­sze zna­cze­nie ma reno­ma danej pla­ców­ki, a jed­nak to wła­śnie atrak­cyj­na rekla­ma może prze­ko­nać nie­prze­ko­na­nych. Boston Col­le­ge zaanon­so­wał rekru­ta­cję świet­nie wyko­na­nym mate­ria­łem wideo, w któ­rym nawią­zał do fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Czy­taj dalej

-->