Ciekawostki

We wrześniu każdy będzie mógł sobie zbudować własny Hogwart. Jeśli będzie go na to stać

Podob­no w pew­nym wie­ku nie wypa­da już się bawić zabaw­ka­mi. Kloc­ki Lego mają jed­nak zupeł­nie inny sta­tus, są nie­ja­ko wyrwa­ne z tej zasa­dy i nie­waż­ne, ile masz lat na kar­ku, możesz wzno­sić zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kon­struk­cje bez stra­chu, że ktoś cię posą­dzi o zdzie­cin­nie­nie. Kul­to­wa mar­ka poma­ga chęt­nym prze­no­sić się w fan­ta­stycz­ne kra­iny, rów­nież te zna­ne z ksią­żek czy fil­mów. Dla przy­kła­du mogli­śmy już wznieść twier­dzę Hel­mo­wy Jar z Wład­cy Pier­ście­ni czy skon­stru­ować Soko­ła Mil­le­nium z Gwiezd­nych Wojen. We wrze­śniu będzie moż­na zbu­do­wać gigan­tycz­ną Szko­łę Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwarcie.

Już wcze­śniej Lego przy­go­to­wy­wa­ło kil­ka zesta­wów zwią­za­nych z Har­rym Pot­te­rem, ale żaden nie był tak oka­za­ły. Do zbu­do­wa­nia całe­go Hogwar­tu będzie trze­ba użyć ponad 6 tys. ele­men­tów. To jeden z naj­więk­szych wypro­du­ko­wa­nych dotych­czas zesta­wów. Chy­ba tyl­ko wspo­mnia­ny we wstę­pie sta­tek kosmicz­ny Hana Solo bije go z 7,5 tys. elementów.

Kloc­ki z zesta­wu zło­żą się na sam zamek ze wszyst­ki­mi naj­waż­niej­szy­mi pomiesz­cze­nia­mi (Wiel­ka Sala, klat­ka scho­do­wa z rucho­my­mi scho­da­mi, wspól­ne poko­je, biu­ro Albu­sa Dumbledore’a, sale lek­cyj­ne, biblio­te­ka) oraz przy­le­ga­ją­ce do nie­go tere­ny z chat­ką Hagri­da czy Wierz­bą Biją­cą dla przy­kła­du. Będzie moż­na rów­nież zoba­czyć kloc­ko­we wer­sje Kom­na­ty Tajem­nic, toną­ce w różu biu­ro Dolo­res Umbrid­ge czy łazien­kę, w któ­rej stra­szy Jęczą­ca Marta.

Wszyst­kie te pomiesz­cze­nia oży­wią nato­miast mikro­fi­gur­ki, któ­rych w zesta­wie ma być 27. Wśród nich znaj­dą się oczy­wi­ście Har­ry, Ron i Her­mio­na, a tak­że wybór uczniów i pro­fe­so­rów Hogwar­tu oraz kil­ku anta­go­ni­stów z samym Vol­de­mor­tem na czele.

Poni­żej kil­ka zdjęć Lego Hogwartu.

Koszt takiej przy­jem­no­ści to oko­ło 400 dola­rów. Nie jest tanio, ale wszy­scy wie­my, że za dobrą zaba­wę cza­sem trze­ba sło­no zapła­cić. Zestaw tra­fi do sprze­da­ży 1 września.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy