Ciekawostki

Boston College niczym Hogwart

Wal­ka o stu­den­tów prze­bie­ga raczej w bez­kr­wa­wym try­bie – naj­więk­sze zna­cze­nie ma reno­ma danej pla­ców­ki, a jed­nak to wła­śnie atrak­cyj­na rekla­ma może prze­ko­nać nie­prze­ko­na­nych. Boston Col­le­ge zaanon­so­wał rekru­ta­cję świet­nie wyko­na­nym mate­ria­łem wideo, w któ­rym nawią­zał do fil­mów o Har­rym Potterze.

Boston Col­le­ge to kato­lic­ka uczel­nia wyż­sza z sie­dzi­bą w Chest­nut Hill w sta­nie Mas­sa­chu­setts z tra­dy­cja­mi się­ga­ją­cy­mi poło­wy XIX wie­ku. Według ran­kin­gu naj­lep­szych uczel­ni zaj­mu­je 32. pozy­cję spo­śród trzy­stu jede­na­stu. Nie jest źle! Uzna­na reno­ma, bostoń­skie tra­dy­cje, świę­cą­ca suk­ce­sy dru­ży­na hoke­jo­wa – wszyst­ko to przy­cią­ga co roku tysią­ce stu­den­tów. W tym roku stru­mień nowych uczniów mogą zasi­lić tak­że fani Harry’ego Pottera.

Oka­zu­je się bowiem, że Boston Col­le­ge ma swo­ją wła­sną Wiel­ką Salę, wspól­ne poko­je, uro­czy­stość przy­ję­cia pierw­szo­rocz­nych. Zupeł­nie jak w Hogwar­cie. Róż­ni się wła­ści­wie tyl­ko sys­tem dostar­cza­nia listów do nowo­przy­ję­tych. Te nie są wysy­ła­ne za pośred­nic­twem sów, a… orłów. Zobacz­cie sami.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy