Aktualności

Wspomóż lokalną księgarnię, zamawiając książki na telefon

Bada­nie pol­skie­go ryn­ku księ­gar­skie­go prze­pro­wa­dzo­ne przez gru­pę Nie­lsen poka­zu­je, że sprze­daż ksią­żek w okre­sie pan­de­mii wzro­sła. Na sytu­acji nie zysku­ją jed­nak wszy­scy po rów­no. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne są poza­my­ka­ne, cały ruch prze­niósł się więc do inter­ne­tu. Korzy­sta­ją na tym te fir­my, zwłasz­cza duże sie­ci, któ­re już wcze­śniej ofe­ro­wa­ły sprze­daż ksią­żek onli­ne. Jest jed­nak całe mnó­stwo mniej­szych, lokal­nych biz­ne­sów, któ­re po pro­stu w inter­ne­cie nigdy nie funk­cjo­no­wa­ły. Ich los stoi teraz pod zna­kiem zapytania.

Na zle­ce­nie spół­ki Azy­mut prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ankie­ta wśród wła­ści­cie­li stu księ­garń sta­cjo­nar­nych. Na pyta­nie Czy księ­gar­ni gro­zi ban­kruc­two, jeśli stan epi­de­mii potrwa do poło­wy kwiet­nia 41% respon­den­tów odpo­wie­dzia­ło twier­dzą­co, pra­wie 50% nie wyklu­czy­ło takiej moż­li­wo­ści.

Azy­mut zapro­po­no­wał roz­wią­za­nie. Z ini­cja­ty­wy spół­ki wystar­to­wa­ła akcja Książ­ka na tele­fon, któ­rej misją jest uła­twie­nie kon­tak­tu czy­tel­ni­ków z lokal­ny­mi księ­gar­nia­mi sta­cjo­nar­ny­mi w celu doko­na­nia zaku­pu na odległość.

Spra­wa jest bar­dzo pro­sta. Chęt­ne wziąć udział w akcji księ­gar­nie zgła­sza­ją goto­wość do dzia­ła­nia, na stro­nie inter­ne­to­wej ini­cja­ty­wy aktu­ali­zo­wa­na jest ich lista wraz z nie­zbęd­ny­mi do zamó­wie­nia ksią­żek infor­ma­cja­mi. Każ­dy może teraz doko­nać zaku­pu inte­re­su­ją­cej go pozy­cji, wyko­nu­jąc tele­fon, pisząc maila, cza­sem nawet kon­tak­tu­jąc się przez pro­fil na Facebooku.

Zda­je­my sobie spra­wę, że obec­ny kry­zys doty­ka nas wszyst­kich, ale jeśli pla­nu­jesz kupić książ­ki – zamów je w naj­bliż­szym cza­sie w lokal­nej księ­gar­ni (to naj­lep­szy spo­sób na wspar­cie tych miejsc), piszą orga­ni­za­to­rzy akcji.

Zain­te­re­so­wa­ni wspar­ciem lokal­ne­go biz­ne­su nie muszą oba­wiać się o bez­pie­czeń­stwo. Księ­gar­nie bio­rą­ce udział w akcji dzia­ła­ją w bar­dzo uszczu­plo­nym skła­dzie, naj­czę­ściej w danym dniu pra­cu­je tyl­ko jed­na oso­ba, w dodat­ku zobo­wią­za­ne są do prze­strze­ga­nia rygo­ry­stycz­nych zasad zacho­wa­nia higie­ny i bez­pie­czeń­stwa zgod­nie z wytycz­ny­mi Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sanitarnego.

Z listą księ­garń zapo­znać moż­na się tutaj (na dole strony):
http://ksiazkanatelefon.pl/

W ostat­nim cza­sie księ­gar­nie bio­rą­ce udział w akcji posta­no­wił wes­przeć Sopot. Miej­ska biblio­te­ka dosta­ła pole­ce­nie zamó­wie­nia znacz­nej dosta­wy ksią­żek z trzech dzia­ła­ją­cych w Sopo­cie księgarń.

Akcja “Książ­ka na tele­fon” powsta­ła, by wes­przeć lokal­ne księ­gar­nie w tym bar­dzo trud­nym cza­sie. Moż­na mailo­wo, tele­fo­nicz­nie czy za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych zamó­wić cie­ka­we książ­ki i dzię­ki temu tro­chę sobie umi­lić czas przy­mu­so­wo spę­dzo­ny w domu. Jed­no­cze­śnie jest to waż­ne i potrzeb­ne wspar­cie dla lokal­nych przed­się­bior­ców. Sopoc­ka biblio­te­ka już zaku­pi­ła kil­ka­dzie­siąt ksią­żek od lokal­nych księ­gar­ni, kup i ty. Zostań­my w domu z dobrą książ­ką z lokal­nej księ­gar­ni, powie­dzia­ła wice­pre­zy­dent Sopo­tu Mag­da­le­na Czarzyńska-Jachim.

źró­dło radio gdansk

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Rekla­ma

Molom zachę­ca do Nie lamie­nia się 😉 Kup teraz gadże­ty książ­ko­we z super raba­ta­mi! -> Klik­nij tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy