Sprawdzasz tag

książka na telefon

Aktualności

Wspomóż lokalną księgarnię, zamawiając książki na telefon

Bada­nie pol­skie­go ryn­ku księ­gar­skie­go prze­pro­wa­dzo­ne przez gru­pę Nie­lsen poka­zu­je, że sprze­daż ksią­żek w okre­sie pan­de­mii wzro­sła. Na sytu­acji nie zysku­ją jed­nak wszy­scy po rów­no. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne są poza­my­ka­ne, cały ruch prze­niósł się więc do inter­ne­tu. Korzy­sta­ją na tym te fir­my, zwłasz­cza duże sie­ci, któ­re już wcze­śniej ofe­ro­wa­ły sprze­daż ksią­żek onli­ne. Jest jed­nak całe mnó­stwo mniej­szych, lokal­nych biz­ne­sów, któ­re po pro­stu w inter­ne­cie nigdy nie funk­cjo­no­wa­ły. Ich los stoi teraz pod zna­kiem zapy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->