Sprawdzasz tag

książka na telefon

Aktualności

Reaktywacja inicjatywy Książka na telefon. Wspierajmy lokalne księgarnie.

Pierw­szy lock­down dla wie­lu pol­skich przed­się­biorstw był kata­stro­fal­ny w skut­kach. Kry­zys finan­so­wy prze­ży­wa­ły mie­dzy inny­mi księ­gar­nie, zwłasz­cza te małe, lokal­ne rodzin­ne biz­ne­sy, któ­re albo w ogó­le sprze­da­ży inter­ne­to­wej nie pro­wa­dzi­ły, albo nie mogły kon­ku­ro­wać na tym polu z inny­mi, dłu­żej dzia­ła­ją­cy­mi w bran­ży e-com­mer­ce pod­mio­ta­mi. Wte­dy spół­ka Azy­mut zapro­po­no­wa­ła akcję Książ­ka na tele­fon, któ­rej celem było uświa­do­mie­nie spo­łe­czeń­stwu ska­li pro­ble­mu oraz zachę­ce­nie do wspie­ra­nia tych księ­gar­ni, któ­re ina­czej mogły­by nie prze­trwać w trud­nym cza­sie. W obli­czu nowych restryk­cji ini­cja­ty­wa powra­ca. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wspomóż lokalną księgarnię, zamawiając książki na telefon

Bada­nie pol­skie­go ryn­ku księ­gar­skie­go prze­pro­wa­dzo­ne przez gru­pę Nie­lsen poka­zu­je, że sprze­daż ksią­żek w okre­sie pan­de­mii wzro­sła. Na sytu­acji nie zysku­ją jed­nak wszy­scy po rów­no. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne są poza­my­ka­ne, cały ruch prze­niósł się więc do inter­ne­tu. Korzy­sta­ją na tym te fir­my, zwłasz­cza duże sie­ci, któ­re już wcze­śniej ofe­ro­wa­ły sprze­daż ksią­żek onli­ne. Jest jed­nak całe mnó­stwo mniej­szych, lokal­nych biz­ne­sów, któ­re po pro­stu w inter­ne­cie nigdy nie funk­cjo­no­wa­ły. Ich los stoi teraz pod zna­kiem zapy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->