Aktualności

Czas na nową nagrodę literacką?

Eks­perc­kie Jury czy gło­sy publicz­no­ści? Ode­rwa­ni od codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści czy­tel­ni­czej kry­ty­cy, czy kon­kur­sy popu­lar­no­ści? Z każ­dą nową nagro­dą lite­rac­ką wra­ca­my do tej dys­ku­sji – tu zbyt­nia eli­tar­ność, tu znów mia­ro­daj­ność głów­nie siły spo­łecz­no­ści zgro­ma­dzo­nej wokół auto­ra. Może czas na nowe rozwiązania?

Pró­bą odpo­wie­dzi na te wyzwa­nia ma być nowa nagro­da na ryn­ku: Nagro­da LIte­rac­ka Artra­ge 2017. Na pierw­szy rzut oka moż­na stwier­dzić – nic nowe­go. Nagra­dza­ją bele­try­sty­kę, jest Nagro­da Jury, jest Nagro­da Czy­tel­ni­ków… ale twór­cy ArtRa­ge nie byli­by sobą, gdy­by nie pró­bo­wa­li pójść pod prąd tak­że z nagro­dą i zro­bić „wszyst­ko inaczej”.

Po pierw­sze – wszyst­kie książ­ki do nagro­dy nomi­no­wa­ne – dostęp­ne są w dwu­ty­go­dnio­wym pakie­cie w tra­dy­cyj­nej for­mu­le „płać, ile chcesz”. To ozna­cza, że każ­da oso­ba zain­te­re­so­wa­na gło­so­wa­niem – ma do nich dostęp, może real­nie je prze­czy­tać bez wyda­wa­nia fortuny!
Choć, oczy­wi­ście, może poja­wić się zarzut, że ze wszyst­kich wstęp­nie nomi­no­wa­nych do nagro­dy osta­li się tyl­ko ci, któ­rych wydaw­cy zgo­dzi­li się na for­mu­łę pakie­tu – nie pierw­szy raz ArtRa­ge sta­wia na Czy­tel­ni­ków w pierw­szej kolej­no­ści. Tu jest podob­nie: to oni mają mieć dostęp do ksią­żek i mieć moż­li­wość ich prze­czy­ta­nia przed oce­ną i to ta moż­li­wość jest prio­ry­te­tem w konkursie.

Widać to choć­by po tym, jak dłu­gi czas mają Czy­tel­ni­cy na zde­cy­do­wa­nie, któ­ra książ­ka im się podo­ba. Choć pakiet tra­dy­cyj­nie trwa dwa tygo­dnie (w tym cza­sie moż­na zaku­pić książ­ki ) – Czy­tel­ni­cy gło­so­wać mogą do… 22 czerw­ca! W ten spo­sób mają real­ne szan­se na prze­czy­ta­nie wszyst­kich pod­le­ga­ją­cych oce­nie książek.

Co lep­sze – to rów­nież oni decy­do­wać będą o wyso­ko­ści Nagro­dy Czy­tel­ni­ków. Jak w każ­dym pakie­cie ArtRa­ge – kupu­ją­cy w momen­cie dekla­ro­wa­nia kwo­ty, któ­rą zapła­ci, ma do dys­po­zy­cji trzy suwa­ki: dla autora/wydawcy, dla ArtRa­ge i na dodat­ko­wy „cel”. Zwy­kle trze­ci suwak prze­zna­czo­ny jest na orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go bądź fun­da­cje – tym razem suma z tego suwa­ka zosta­nie prze­zna­czo­na w cało­ści dla autor­ki lub auto­ra zwy­cię­skie­go tytułu!

Bar­dziej „zwy­czaj­nie” na pierw­szy rzut oka pre­zen­tu­je się Nagro­da Jury, któ­rej lau­re­at­kę bądź lau­re­ata pozna­my już pod koniec lute­go. Sze­ścio­oso­bo­we Jury przy­zna Nagro­dę o war­to­ści 10 000 po wewnętrz­nych obra­dach i gło­so­wa­niu. Uwa­gę zwra­ca jed­nak skład Jury – to oso­by żyją­ce lite­ra­tu­rą, ale też pra­cu­ją­ce z nią i popu­la­ry­zu­ją­ce ją, moż­na by powie­dzieć… ega­li­tar­nie, „do czło­wie­ka”, nie two­rzą­ce „wyso­kiej komi­sji”, a bar­dziej po pro­stu grup­kę, któ­ra z chę­cią pod­po­wie, któ­ra z ksią­żek według nich naj­bar­dziej zasłu­gu­je na uwa­gę Czytelników.

Czy tak sfor­mu­ło­wa­nej i nakie­ro­wa­nej na „nie­sta­ty­stycz­nych” nagro­dzie mogli­śmy odmó­wić? Ależ skąd! Dla­te­go z przy­jem­no­ścią obie­li­śmy nad nią patronat!

Przy oka­zji – każ­dy, kto odda głos może też wziąć udział w kon­kur­sie na naj­lep­sze swo­je­go gło­su uza­sad­nie­nie i wygrać Czytniki.

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie „CO, GDZIE, JAK, KIEDY?”

  • Start pakie­tu i począ­tek gło­so­wa­nia: 12 lute­go 2018
  • Ogło­sze­nie Nagro­dy Jury: 22–24 lute­go 2018
  • Koniec pakie­tu: 26 lute­go 2018
  • Kto może gło­so­wać na Nagro­dę Czy­tel­ni­ków: każ­dy, kto zało­ży kon­to na ArtRage.pl i zaku­pi pakiet “Nagro­da Lite­rac­ka ArtRa­ge 2017”.
  • Koniec gło­so­wa­nia na Nagro­dę Czy­tel­ni­ków: 22 czerw­ca 2018.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy