Aktualności

Magia powraca. Nocna premiera książki Harry Potter i przeklęte dziecko

W nocy z 21 na 22 paź­dzier­ni­ka 2016 po raz kolej­ny tysią­ce pol­skich fanów Harry’ego odwie­dzą księ­gar­nie, by o pół­no­cy kupić dłu­go wycze­ki­wa­ną książ­kę: sce­na­riusz sztu­ki „Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko”. Nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jac­ka Thorne’a i Joh­na Tiffany’ego to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wa­ny spek­takl teatral­ny ze świa­ta Harry’ego Pottera.

Od wyda­nia siód­me­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja minę­ło już osiem lat, pod­czas któ­rych popu­lar­ność serii wca­le nie osła­bła, prze­ciw­nie – ocze­ki­wa­nie na ósmą histo­rię odby­wa się w rów­nie gorą­cej atmos­fe­rze, co w poprzed­nich latach. Księ­gar­nie, biblio­te­ki oraz inne miej­sca zapra­sza­ją na zaba­wę wypeł­nio­ną rado­snym ocze­ki­wa­niem w piąt­ko­wy wie­czór 21 paź­dzier­ni­ka. W pro­gra­mie gry, zaba­wy i kon­kur­sy zwią­za­ne ze świa­tem cza­ro­dzie­jów. Nie zapo­mnij­cie swo­ich szat wyj­ścio­wych, róż­dżek i kapeluszy!

We wszyst­kich księ­gar­niach bio­rą­cych udział w zaba­wie dokład­nie o pół­no­cy roz­pocz­nie się sprze­daż pol­skie­go wyda­nia książ­ki „Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko”. Ci, któ­rzy kupią ją tej nocy w księ­gar­niach part­ner­skich wydaw­cy, mogą liczyć na spe­cjal­ny pre­zent: oko­licz­no­ścio­wą tor­bę papie­ro­wą i duży pla­kat (do wyczer­pa­nia zapa­sów). Adre­sy księ­gar­ni part­ner­skich znaj­dzie­cie poni­żej: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | WOJ. LUBELSKIE | WOJ. LUBUSKIE | WOJ. ŁÓDZKIE | WOJ. MAŁOPOLSKIE | WOJ. MAZOWIECKIE | WOJ. OPOLSKIE | WOJ. PODKARPACKIE | WOJ. PODLASKIE | WOJ. POMORSKIE | WOJ. ŚLĄSKIE | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | WOJ. WIELKOPOLSKIE | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


Brzeg Dol­ny, księ­gar­nia Sta­ni­sła­wa Skrzyń­ska, ul. Zwy­cię­stwa 11
Dzier­żo­niów, księ­gar­nia Muza, ul. Pił­sud­skie­go 9
Kamien­na Góra, księ­gar­nia Ate­na, Pl. Wol­no­ści 28
Lubań, Miej­ska i Powia­to­wa Biblio­te­ka Publicz­na im. Marii Konop­nic­kiej w Luba­niu, Rynek – Ratusz
Lwó­wek Ślą­ski, księ­gar­nia Stro­fa, Plac Wol­no­ści 34
Ostro­szo­wi­ce, Biblio­te­ka Publicz­na Gmi­ny Dzier­żo­nów, ul. Bie­law­ska 58
Szklar­ska Porę­ba, księ­gar­nia Lite­rac­ka, ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 26
Wro­cław, Empik Reno­ma (impre­za głów­na w województwie)
Wro­cław, księ­gar­nia Beta Sky Tower, ul. Powstań­ców Ślą­skich 95
Wro­cław, księ­gar­nia Booksz­pan, ul. Oław­ska 24
Ząb­ko­wi­ce Ślą­skie, księ­gar­nia Danu­ta Ewer­tow­ska, ul. Rynek 7
Zgo­rze­lec, księ­gar­nia Ver­bum, ul. Pił­sud­skie­go 8

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE


Byd­goszcz, księ­gar­nia Ówcze­sna, ul. Dłu­ga 22
Gru­dziądz, księ­gar­nia Ef Ef, ul. Mic­kie­wi­cza 24c
Osiel­sko, księ­gar­nia 63, ul. Szo­sa Gdań­ska 49
Rypin, księ­gar­nia “NIKO”, ul. Rynek 1
Solec Kujaw­ski, księ­gar­nia Ari­sa, ul. Ugo­ry 2C
Wło­cła­wek, księ­gar­nia Gdań­scy, ul. Pro­mien­na 1 B

WOJ. LUBELSKIE


Bił­go­raj, księ­gar­nia Book­Bo­ok, Plac Wol­no­ści 4
Chełm, FAN KULTURY Mał­go­rza­ta Cheł­miń­ska, ul. Lwow­ska 1
Kra­śnik, księ­gar­nia Ava­lon, ul. Kościusz­ki 2
Kra­śnik, księ­gar­nia Ava­lon, al. Nie­pod­le­gło­ści 31
Lublin, księ­gar­nia Ava­lon, ul. Ber­na­dyń­ska 8
Lublin, Empik Pla­za, ul. Lipo­wa 13 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Opo­le Lubel­skie, PHU Tomar Plus Opo­le, ul. Józe­fa Pił­sud­skie­go 17
Puła­wy, księ­gar­nia Book Book, ul. Cen­tral­na 9

WOJ. LUBUSKIE


Sule­chów, księ­gar­nia Kozło­ski Roman, ul. Armii Kra­jo­wej 69
Świe­bo­dzin, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 1 Maja 4
Zie­lo­na Góra, księ­gar­nia w Biblio­te­ce Nor­wi­da, Al. Woj­ska Pol­skie­go 9
Żary, księ­gar­nia ABC Jolan­ta Pihu­lak, ul.Bolesława Chro­bre­go 10

WOJ. ŁÓDZKIE


Łódź, Empik Manu­fak­tu­ra (impre­za głów­na w województwie)
Łódź, REMA Księ­gar­nia Medycz­na, ul. Piotr­kow­ska 102 A
Ozor­ków, księ­gar­nia SŁOWOSFERA, ul. Sta­rzyń­skie­go 26/28
Pod­dę­bi­ce, księ­gar­nia WERSET, Pl. Kościusz­ki 5
Sie­radz, księ­gar­nia Edu­ka­cyj­na SIRONA, ul. Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej 27
Skier­nie­wi­ce, księ­gar­nia Eure­ka, ul. Nor­wi­da 6
Skier­nie­wi­ce, księ­gar­nia Eure­ka Tomasz Mizer­ski, ul. Rynek 27
Toma­szów Mazo­wiec­ki, Czy­tay Caf­fe, plac Tade­usza Kościusz­ki 26
Toma­szów Mazo­wiec­ki, księ­gar­nia – Kup­no – Sprze­daż – Ksią­żek, ul. Sto­lar­ska 22
Toma­szów Mazo­wiec­ki, księ­gar­nia “TANIA KSIĄŻKA” , ul. Plac Kościusz­ki 22
Zelów, księ­gar­nia Aldyn, Pl. Dąbrow­skie­go 10
Zgierz, księ­gar­nia “Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA”, ul. Gał­czyń­skie­go 30A

WOJ. MAŁOPOLSKIE


Boch­nia, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Rynek 16
Brze­sko, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Gło­wac­kie­go 16
Gor­li­ce, księ­gar­nia Miesz­ko, ul. Legio­nów 16
Kęty, księ­gar­nia U Bart­ka, ul. Jana III Sobie­skie­go 19 (Gale­ria Sobieskiego)
Kra­ków, Empik Bonar­ka (impre­za głów­na w województwie)
Kra­ków, Gim­na­zjum nr 39 w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 5, os. Oświe­ce­nia 30
Kra­ków, księ­gar­nia Bona, ul. Kano­ni­cza 11
Kra­ków, księ­gar­nia Czy­ta­nie, ul. Królewska
Kra­ków, księ­gar­nia Czy­ta­nie, os. Centrum
Kra­ków, księ­gar­nia Matras, Rynek Głów­ny 23
Kra­ków, księ­gar­nia Muza, ul. Kró­lew­ska 47
Kry­ni­ca Zdrój, księ­gar­nia Drze­wiec, ul. Pił­sud­skie­go 2
Msza­na Dol­na, księ­gar­nia Hob­bit, ul. Kol­be­go 6A
Myśle­ni­ce, księ­gar­nia Pod Arka­da­mi, Gale­ria Myśle­nic­ka, ul. Sło­necz­na 2 E
Nowy Sącz, księ­gar­nia Alfa­bet, ul. Jagiel­loń­ska 5
Olkusz, księ­gar­nia LIBRABOOKS, ul. Kościusz­ki 14
Tar­nów, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Wało­wa 18
Sta­ry Sącz, księ­gar­nia Jan­ko, ul. Rynek 12
Sucha Beskidz­ka, księ­gar­nia u Bart­ka, ul. Mic­kie­wi­cza 141

WOJ. MAZOWIECKIE


Gró­jec, księ­gar­nia Krzysz­tof Licho­sik, ul. Pił­sud­skie­go 6
Ostro­łę­ka, księ­gar­nia Jan­tar, ul. Gor­ba­to­wa 28 (Gale­ria BURSZTYNOWA)
Ostro­łę­ka, Księ­gar­nia Oświa­ta, ul.Goworowska 1
Otwock, księ­gar­nia Baja Book, ul. Andriol­le­go 16 paw. 14
Legio­no­wo, Empik Pił­sud­skie­go, ul. Pił­sud­skie­go 33 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Legio­no­wo, księ­gar­nia U Lesz­ka, ul.Batorego 10
Socha­czew, księ­gar­nia J.O.G.I Doro­ta Walic­ka, ul. Rey­mon­ta 10
War­sza­wa, Empik Arka­dia (impre­za głów­na – ogólnopolska)
War­sza­wa, Empik Zło­te Tara­sy, ul. Zło­ta 59 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
War­sza­wa, księ­gar­nia Autor­ska, ul. Zło­ta 59
War­sza­wa, księ­gar­nia Badet Ursy­nów, al.KEN 83 lok.15
War­sza­wa, księ­gar­nia Badet Wila­nów, ul.Lentza 35a
War­sza­wa, księ­gar­nia Baga­te­la na Pię­ter­ku, ul.Bagatela 14
War­sza­wa, księ­gar­nia im. K.K. Baczyń­skie­go, ul.Żeromskiego 81
War­sza­wa, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Pięk­na 31/37
War­sza­wa, księ­gar­nia Matras, ul. Nowy Świat 41
War­sza­wa, Księ­gar­nia Moda na Czy­ta­nie, ul. Brac­ka 25
War­sza­wa, księ­gar­nia Orbi­ta, ul. Zamie­niec­ka 80
War­sza­wa, księ­gar­nia Papie­ro­wy Świat, ul. Wąwo­zo­wa 36
War­sza­wa, księ­gar­nia Sten­tor, ul. Przy Bażan­tar­ni 11
War­sza­wa, księ­gar­nia War­sza­wian­ka, ul. Sena­tor­ska 40
War­sza­wa, ksie­gar­nia Wila­bu­ki, al. Rze­czy­po­spo­li­tej 12
Ząb­ki, ORLA, ul. Orla 6 lok. 70

WOJ. OPOLSKIE


Brzeg, księ­gar­nia SOWA, ul. Rynek 6
Głu­cho­ła­zy, księ­gar­nia Zyg­munt Ryba, ul. Rynek 25
Klucz­bork, księ­gar­nia Mine­rva, ul. Rynek 3
Klucz­bork, księ­gar­nia “Nova”, ul. Rynek 17
Krap­ko­wi­ce, księ­gar­nia Maka­ma, ul. Opol­ska 1
Ole­sno, Fir­ma Han­dlo­wa “NOVA” Kata­rzy­na Kubac­ka, ul. Rynek 15

WOJ. PODKARPACKIE


Jasło, księ­gar­nia U Jac­kaPl. Żwir­ki i Wigu­ry 8
Kro­sno, księ­gar­nia NOVA, ul. Woj­ska Pol­skie­go 41
Lesko, księ­gar­nia Bosz, ul. Par­ko­wa 5
Łań­cut, księ­gar­nia NOVA, ul. Kró­lo­wej Elż­bie­ty 5
Mie­lec, księ­gar­nia “Piąt­ka”, ul. Nie­pod­le­gło­ści 11
Prze­myśl, księ­gar­nia Bosz, ul. Tade­usz Kościusz­ki 7
Prze­myśl, księ­gar­nia PH LIBERA Beata Bona­rek Sp. J., ul. Rynek 26
Rze­szów, Empik Gale­ria Rze­szów (impre­za głów­na w województwie)
Rze­szów, księ­gar­nia Bosz, al. Kopi­sto 1/155 (Mil­le­nium Hall)
Rze­szów, księ­gar­nia NOVA, ul. Kościusz­ki 4
Sanok, księ­gar­nia Autor­ska, ul. Jagiel­loń­ska 30
Sta­lo­wa Wola, księ­gar­nia Stań­czyk, ul. Oku­lic­kie­go 35
Ustrzy­ki Dol­ne, księ­gar­nia Bosz, ul. 29 listo­pa­da 6
Zagórz, księ­gar­nia Bosz, ul. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go 14

WOJ. PODLASKIE


Augu­stów, Akme Księ­gar­nie, ul. 3 Maja 4
Augu­stów, Akme Księ­gar­nie, ul. Koper­ni­ka 2
Augu­stów, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Woj­ska Pol­skie­go 53
Bia­ły­stok, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Liniar­skie­go 5
Bia­ły­stok, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Lipo­wa 43
Dąbro­wa Bia­ło­stoc­ka, Przed­się­bior­stwo DOM KSIĄŻKI sp. z o.o., księ­gar­nia nr 36, ul. 3 maja 14
Gra­je­wo, ALFA GRAJEWO, ul.Wojska Pol­skie­go 32
Gra­je­wo, księ­gar­nia Book­Bo­ok, os. Cen­trum 26/2
Haj­nów­ka, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. 3 Maja 37
Kny­szyn, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Gro­dzień­ska 1
Łapy, Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­ne “Łap­ska Dwój­ka” przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Łapach, ul. Pięk­na 17
Łom­ża, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Dwor­na 18
Moń­ki, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Konop­nic­kiej 16
Sie­ma­ty­cze, księ­gar­nia Pod Kasz­ta­nem, ul. Pała­co­wa 14
Sokół­ka, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. 1 Maja 1
Suwał­ki, księ­gar­nia Book, Plac Pił­sud­skie­go 1
Wyso­kie Mazo­wiec­kie, księ­gar­nia Book­Bo­ok, Plac Pił­sud­skie­go 24

WOJ. POMORSKIE


Gdańsk, Empik Gale­ria Bał­tyc­ka (impre­za głów­na w województwie)
Gdańsk, księ­gar­nia Fir­min, Targ Węglo­wy 1
Gdańsk-Przy­mo­rze, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Opol­ska 3/6
Gdańsk-Wrzeszcz, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Leona Miszew­skie­go 16
Gdy­nia, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Sta­ro­wiej­ska 35
Koście­rzy­na, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Rynek 11
Reda, księ­gar­nia Yogi, al. Jana Paw­ła II 6B
Słupsk, księ­gar­nia Ratu­szo­wa, ul. Fil­mo­wa 5
Sopot, księ­gar­nia Ambe­lu­cja, ul. 3 Maja 9/2
Wej­he­ro­wo, księ­gar­nia Feniks, ul. Puc­ka 16/8

WOJ. ŚLĄSKIE


Biel­sko-Bia­ła, Empik Sfe­ra, ul. Mosto­wa 2 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Biel­sko-Bia­ła, księ­gar­nia Klim­czok, ul. Cyniar­ska 11
Cie­szyn, księ­gar­nia Book Book, ul. Głę­bo­ka 6
Czę­sto­cho­wa, Empik III Ale­ja, al. NMP 63/65 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Cze­cho­wi­ce, księ­gar­nia na Lesi­sku, ul. Kole­jo­wa 7
Gli­wi­ce, Empik Rynek, Rynek 4–5 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Gli­wi­ce, księ­gar­nia MERCURIUS GLIWICE Sp. z o.o., ul. Pry­ma­sa S.Wyszyńskiego 14b
Jastrzę­bie Zdrój, KSIĘGARNIA AUTORSKA, ul. War­szaw­ska 2
Jastrzę­bie Zdrój, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Kato­wic­ka 24 paw. 623
Jastrzę­bie Zdrój, księ­gar­nia Sowa, ul. Mazo­wiec­ka 2
Kato­wi­ce, Empik Sile­sia (impre­za głów­na w województwie)
Kato­wi­ce, księ­gar­nia Booksz­pan, ul. 3 Maja 22
Knu­rów, księ­gar­nia Mer­ku­ry s.c., ul. Łokiet­ka 3
Lubli­niec, księ­ga­ren­ka Agniesz­ka Ster­nik-Woź­niak, ul. Mic­kie­wi­cza 7
Poraj, księ­gar­nia Edu­ka­cyj­na, ul. Mic­kie­wi­cza 38
Raci­bórz, Empik Rynek, Rynek 5 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Raci­bórz, księ­gar­nia Sowa, ul. Dłu­ga 29
Ryb­nik, Empik Focus Mall, ul. Chro­bre­go 1 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Ryb­nik, księ­gar­nia Sowa, ul. Sobie­skie­go 24
Zawier­cie, księ­gar­nia Edu­ka­cyj­na, ul. Sądo­wa 10
Żory, księ­gar­nia Sowa, ul. Klim­ka 3

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE


Busko Zdrój, księ­gar­nia Helios, ul. Pl. Zwy­cię­stwa 25
Kiel­ce, Empik Echo, ul. Świę­to­krzy­ska 20 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Kiel­ce, księ­gar­nia Pod Zega­rem, ul. War­szaw­ska 6/1
Kiel­ce, księ­gar­nia Świa­to­wid, ul. Sta­ro­do­ma­szow­ska 30 lok. 46
Kiel­ce, księ­gar­nia Wie­dza, ul. Pade­rew­skie­go 46
Kiel­ce, księ­gar­nia Wie­dza, ul. Sien­kie­wi­cza 72
Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, księ­gar­nia “ODEON”, ul. Polna 27

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE


Bara­no­wo, Biblio­te­ka Publicz­no-Szkol­na M i G, ul. Bara­no­wo 29
Bar­to­szy­ce, księ­gar­nia Wena, Pl. Kon­sty­tu­cji 3 Maja 8
Dział­do­wo, księ­gar­nia Abc, ul. Mic­kie­wi­cza 27
Elbląg, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Grun­waldz­ka 29
Elbląg, księ­gar­nia Quo Vadis, ul. 1 Maja 35
Ełk, Empik Bra­ma Mazur, Plac Miej­ski 1 (tyl­ko noc­na sprzedaż)
Ełk, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Woj­ska Pol­skie­go 46
Kętrzyn, księ­gar­nia Ver­so, ul. Sikor­skie­go 20/1A
Lidz­bark War­miń­ski, księ­gar­nia Papi­rus, Pl. Wol­no­ści 3
Morąg, księ­gar­nia Wie­dza, ul. 3 Maja 4
Mrą­go­wo, księ­gar­nia Współ­cze­sna, ul. Ratu­szo­wa 4
Olsz­tyn, Cen­trum Książ­ki, Pl. Jana Paw­ła II 2/3
Olsz­tyn, księ­gar­nia Lite­rac­ka, Pl. Kon­sty­tu­cji 3 Maja 3
Ostró­da, księ­gar­nia Lexi­ca, ul. Zam­ko­wa 2
Pisz, księ­gar­nia Book­Bo­ok, ul. Kościusz­ki 3
Szczyt­no, księ­gar­nia Frasz­ka, ul. Pol­ska 1

WOJ. WIELKOPOLSKIE


Gostyń, księ­gar­nia Szym­ko­wiak Gro­up, ul. Kole­jo­wa 32
Gro­dzisk Wlkp., księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Sze­ro­ka 9
Jaro­cin, Biblio­te­ka Głów­na w Pała­cu Rado­liń­skich w Jaro­ci­nie, ul. Park 3
Koło, księ­gar­nia “FENIKS”, ul. Wło­cław­ska 1
Nowy Tomyśl, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Asny­ka 2
Ostrze­szów, księ­gar­nia “Pegaz”, ul. Zam­ko­wa 1
Piła, Dom Księ­gar­ski MJL, ul. 14 Lute­go 2
Poznań, Empik Rataj­cza­ka (impre­za głów­na w województwie)
Poznań, księ­gar­nia Odno­wa, ul. Szkol­na 5
Poznań, Schro­ni­sko dla zwie­rząt, Bukow­ska 266
Rako­nie­wi­ce, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Powstań­ców Wlkp. 36
Swa­rzędz, księ­gar­nia Pino­kio, ul. Grudzińskiego
Swa­rzędz, sklep papier­ni­czy KROPKA, os. Miel­żyń­skie­go 88/1
Sza­mo­tu­ły, księ­gar­nia Sza­mo­tul­ska, ul. Rynek 41
Wągro­wiec, księ­gar­nia LOCUM, ul. Rynek 23
Wągro­wiec, księ­gar­nia Muszyń­scy, al. Jana Paw­ła II 18
Wolsz­tyn, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 5 Stycz­nia 68
Wolsz­tyn, ksie­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 5 stycz­nia 68
Wrze­śnia, księ­gar­nia Wrze­siń­ska, ul. Mic­kie­wi­cza 7

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE


Choszcz­no, księ­gar­nia Pegaz Choszcz­no, ul. Wol­no­ści 17
Cza­pli­nek, Fir­ma han­dlo­wa “ABAS” Maria Jano­wicz, ul.Sikorskiego 41
Koło­brzeg, księ­gar­nia Domo­wa, ul. Gieł­do­wa 7D/10
Nowo­gard, księ­gar­nia “MAŁGORZATA”, ul. 700-Lecia 27 A
Szcze­cin, Empik Kaska­da (impre­za głów­na w województwie)
Szcze­cin, klu­bok­się­gar­nia Kul­tur­ka, ul. Modra 118
Szcze­cin, klu­bok­się­gar­nia FIKA, ul. Wały Chro­bre­go 3
Szcze­cin, ksie­gar­nia Zam­ko­wa, ul. Hoł­du Pru­skie­go 8
Zło­cie­niec, księ­gar­nia Book­Bo­ok­Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go 3

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy