Aktualności

W setną rocznicę urodzin Stanisław Lem zostanie uhonorowany w kosmosie

23 kwiet­nia kap­su­ła Spa­ceX Crew Dra­gon wyru­szy­ła w podróż do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Nie­co ponad dwa­dzie­ścia czte­ry godzi­ny po star­cie czte­ro­oso­bo­wa zało­ga bez­piecz­nie zado­ko­wa­ła do jed­ne­go z modu­łów sta­cji. Tam astro­nau­ci spę­dzą sześć mie­się­cy, pod­czas któ­rych będą mię­dzy inny­mi pro­wa­dzić bada­nia nad wpły­wem gra­wi­ta­cji nad sta­rze­niem się komó­rek. Jeden z człon­ków zało­gi, Fran­cuz Tho­mas Pesqu­et, ma jesz­cze inną misję.

Oka­zu­je się, że Pol­ska Fun­da­cja Fan­ta­sty­ki Nauko­wej przy wspar­ciu Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go nawią­za­ła współ­pra­cę z Euro­pej­ską Agen­cją Kosmicz­ną. Celem poro­zu­mie­nia jest uho­no­ro­wa­nie Sta­ni­sła­wa Lema w kosmo­sie. W tym miej­scu war­to przy­po­mnieć, że 12 wrze­śnia obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę uro­dzin słyn­ne­go na całym świe­cie futu­ro­lo­ga i pisa­rza scien­ce fiction.

Już dziś wystar­tu­je dru­ga zało­go­wa misja kap­su­ły Spa­ceX Crew Dra­gon na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną ISS. Tym razem na…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Pol­ska Fun­da­cja Fan­ta­sty­ki Nauko­wej Czwar­tek, 22 kwiet­nia 2021

Zało­ga kap­su­ły Spa­ceX Crew Dra­gon skła­da­ła się z trzech astro­nau­tów ame­ry­kań­skiej agen­cji NASA i Tho­ma­sa Pesqu­eta, repre­zen­tu­ją­ce­go Euro­pej­ską Agen­cję Kosmicz­ną. Wła­śnie jemu zosta­ło powie­rzo­ne zada­nie uho­no­ro­wa­nia Sta­ni­sła­wa Lema na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicznej.

Sta­ni­sław Lem zosta­nie uho­no­ro­wa­ny w kosmo­sie praw­do­po­dob­nie w jesie­ni, pod koniec misji. Ale w jaki dokład­nie spo­sób – to pozo­sta­je tajem­ni­cą, a przy­go­to­wa­nia trwa­ją. Film i zdję­cia z wyda­rze­nia zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne, powie­dział PAP Szy­mon Klo­ska z Kra­kow­skie­go Biu­ra Festiwalowego.

Szcze­gó­ły póki co trzy­ma­ne są w tajem­ni­cy. Moż­na jed­nak zga­dy­wać, że do wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce­go Sta­ni­sła­wa Lema doj­dzie w oko­li­cach set­nej rocz­ni­cy jego uro­dzin, czy­li 12 wrze­śnia. War­to śle­dzić media spo­łecz­no­ścio­we Pol­skiej Fun­da­cji Fan­ta­sty­ki Nauko­wej, Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go i samej misji Spa­ceX, by być na bie­żą­co z informacjami.

źró­dło nauka w polsce

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy