Aktualności

Wystartowała edycja specjalna akcji Czytaj PL

Od 2013 Mia­sto Kra­ków, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i Woblink.com orga­ni­zu­ją cyklicz­ną akcję lite­rac­ką, w ramach któ­rej czy­tel­ni­cy mają moż­li­wość zapo­zna­nia się za dar­mo z wybra­ny­mi książ­ka­mi. Jej głów­ne odsło­ny star­tu­ją każ­de­go roku w listo­pa­dzie, ale zda­rza­ją się rów­nież edy­cje spe­cjal­ne. Wła­śnie teraz odpa­lo­na zosta­ła akcja z myślą o ludziach zmu­szo­nych pozo­sta­wać w domach z powo­du sza­le­ją­cej pandemii.

Dotych­czas akcja dzia­ła­ła w ten spo­sób, że czy­tel­nik musiał zeska­no­wać spe­cjal­ny kod QR, żeby móc cie­szyć się lek­tu­rą. Te zwy­kle umiesz­cza­ne były na pla­ka­tach wywie­szo­nych na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, tram­wa­jo­wych i w innych publicz­nych miej­scach. Tym razem zde­cy­do­wa­no się z tego pomy­słu zre­zy­gno­wać ze wzglę­dów raczej oczywistych.

Dostęp do dar­mo­wych ksią­żek jest gwa­ran­to­wa­ny za pośred­nic­twem apli­ka­cji Woblink. Tę moż­na pobrać z Google Play lub App Sto­re. Następ­nie logu­je­my się na swo­je kon­to albo reje­stru­je­my nowe i kli­ka­my w uro­dzi­no­wy ban­ner wyświe­tla­ją­cy się w wido­ku głównym.

Orga­ni­za­to­rzy akcji w edy­cji spe­cjal­nej posta­wi­li bar­dzo moc­no na ilość. Zamiast zwy­cza­jo­wych dwu­na­stu tytu­łów mamy moż­li­wość zapo­zna­nia się z aż trzy­dzie­sto­ma książ­ka­mi. Te są dostęp­ne w for­mie zarów­no ebo­oków jak i audio­bo­oków. Jest w tym nie­ste­ty malut­ki haczyk – akcja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo. Dar­mo­wy dostęp do wyszcze­gól­nio­nych ksią­żek zagwa­ran­to­wa­ny został tyl­ko do 3 maja. Nadal jed­nak mamy przed sobą dwa tygo­dnie czy­ta­nia, co praw­da inten­syw­ne­go, ale hej, nie ma co narzekać.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę dostęp­nych w akcji książek:

• Krzysz­tof Bochus, Lista Lucy­fe­ra (Skar­pa Warszawska)
• Sta­sia Budzisz, Poka­zu­cha (Poznań­skie)
• M.M. Cabi­car, Dziec­ko w wie­ku przed­szkol­nym (Sta­ra Szkoła)
• Max Czor­nyj, Śle­piec (Filia)
• Olga Dren­da, Wyro­by (Karak­ter)
• Kata­rzy­na Gacek, Super­cep­cja (Znak Emotikon)
• Grze­gorz Gajek, Straż­ni­cy sta­re­go lasu (Jagu­ar)
• Nino Hara­ti­schwi­li, Kot­ka i gene­rał (Otwar­te)
• Woj­ciech Jagiel­ski, Na wschód od zacho­du (Znak)
• Joan­na Jax, Mil­cze­nie anio­łów. Praw­da zapi­sa­na w popio­łach. Tom 1 (Vide­ograf)
• Paweł Kapu­sta, Ago­nia (Wiel­ka Litera)
• Bar­ba­ra Klic­ka, same same (we współ­pra­cy z Wol­ny­mi Lekturami)
• Rafał Kosik, Ame­lia i Kuba. Godzi­na duchów (Power­graph)
• Tomasz Lar­czyń­ski, Pocz­tów­ki z Ira­nu (Kry­ty­ka Polityczna)
• Roma Ligoc­ka, Jeden dobry dzień (Wydaw­nic­two Literackie)
• Wie­sław Łuka­szew­ski, Wiel­kie i te nie­co mniej­sze pyta­nia psy­cho­lo­gii (Smak Słowa)
• Moni­ka Micha­lik, Bądź moim marze­niem (Znak)
• Ota Pavel, Baj­ka o Rašce (Dowo­dy na istnienie)
• Edgar Allan Poe, Zagła­da domu Ushe­rów (we współ­pra­cy z Wol­ny­mi Lekturami)
• Piotr Rogo­ża, Niszcz, powie­dzia­ła (Mar­gi­ne­sy)
• Bar­ba­ra Sadur­ska, Mapa (Nisza)
• Annie M.G. Schmidt, Jaś i Janecz­ka. Tom 1 (Dwie Siostry)
• Saman­tha Shan­non, Czas żniw (SQN)
• Nata­lia Soń­ska, Jago­do­wa miłość. Tom 1 (Czwar­ta Strona)
• Agniesz­ka Stel­ma­szyk, Tajem­ni­ca klej­no­tu Nefer­ti­ti. Kro­ni­ki Archeo. Tom 1 (Zie­lo­na Sowa)
• Natal­ka Susz­czyń­ska, Dro­pie (Ha!art)
• Robert J. Szmidt, Łatwo być Bogiem (Rebis)
• Mark Twa­in, Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era (we współ­pra­cy z Wol­ny­mi Lekturami)
• Juliusz Ver­ne, Pięt­na­sto­let­ni kapi­tan (Alek­san­dria)
• Adam Zaga­jew­ski, Praw­dzi­we życie (a5)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy