Aktualności

Osoby czytające żyją dłużej?!

Naukow­cy prze­py­ta­li 3 635 osób po pięć­dzie­siąt­ce uczest­ni­czą­cych w roz­le­głych bada­niach doty­czą­cych zdro­wia w kwe­stii czy­tel­nic­twa. Następ­nie podzie­li­li ich na trzy gru­py: oso­by nie­czy­ta­ją­ce, oso­by czy­ta­ją­ce do 3,5 h tygo­dnio­wo oraz oso­by czy­ta­ją­ce ponad 3,5 h tygo­dnio­wo. W bada­niach “Social Scien­ce & Medi­ci­ne” poka­za­no, że czy­tel­ni­ka­mi zazwy­czaj są kobie­ty, któ­re ukoń­czy­ły col­le­ge oraz o wyż­szych docho­dach. Tym razem bada­cze przyj­rze­li się tak­że kwe­stiom wie­ku, rasy, sta­nu zdro­wia, depre­sji, zatrud­nie­nia oraz sta­nu cywilnego.

Oka­za­ło się, że ci, któ­rzy czy­ta­ją książ­ki do 3,5 h tygo­dnio­wo są aż o 17% mniej nara­że­ni na śmierć w cią­gu naj­bliż­szych 12 lat w porów­na­niu z tymi, któ­rzy nie czy­ta­ją wca­le. W gru­pie czy­ta­ją­cych wię­cej niż 3,5 h praw­do­po­do­bień­stwo spa­da­ło aż o 23%. Oka­za­ło się, że czy­tel­ni­cy żyją śred­nio dwa lata dłu­żej niż oso­by nie­czy­ta­ją­ce wcale.

Powyż­sze wyni­ki doty­czą ksią­żek. Podob­ną kore­la­cję odkry­to przy czy­ta­niu gazet i cza­so­pism, jed­nak zależ­ność była słab­sza niż książkowa.

Pro­fe­sor Epi­de­mio­lo­gii z Uni­wer­sy­te­tu w Yale, Bec­ca R. Levy, oznaj­mi­ła, że ludzie, któ­rzy czy­ta­ją przy­naj­mniej pół godzi­ny dzien­nie, mają znacz­ną prze­wa­gę nad tymi, któ­rzy nie czy­ta­ją – wła­śnie w kwe­stii przeżycia.

źro­dło: nytimes.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy