Aktualności

Francuzi pracują nad nową ekranizacją kultowych Trzech muszkieterów

Trzej musz­kie­te­ro­wie to bodaj naj­słyn­niej­sza powieść fran­cu­skie­go pisa­rza i dra­ma­tur­ga Alek­san­dra Duma­sa. Odnio­sła natych­mia­sto­wy suk­ces zaraz po pierw­szym wyda­niu w 1844. Już wte­dy powsta­ła teatral­na adap­ta­cja i trzy nie­za­leż­ne od sie­bie angiel­skie tłu­ma­cze­nia. Dziś Trzej musz­kie­te­ro­wie popu­lar­ni są na całym świe­cie. Kul­to­wa książ­ka docze­ka­ła się mnó­stwa adap­ta­cji na róż­ne media. Wkrót­ce roz­pocz­ną się zdję­cia do kolej­nej fil­mo­wej ekranizacji.

Fran­cu­ska wytwór­nia fil­mo­wa Pathé wspie­ra­na przez pro­du­cen­tów z Nie­miec i Hisz­pa­nii pra­cu­je nad kaso­wą ekra­ni­za­cją słyn­nej powie­ści Alek­san­dra Duma­sa. Co cie­ka­we, może­my liczyć nad dwa peł­no­me­tra­żo­we fil­my, noszą­ce tytu­ły: Trzej musz­kie­te­ro­wie – D’Ar­ta­gnanTrzej musz­kie­te­ro­wie – Mila­dy.

Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez „Varie­ty” zdję­cia do oby­dwu pro­duk­cji mają ruszyć z koń­cem lata bie­żą­ce­go roku. Pra­ce nad fil­ma­mi będą prze­bie­gać równolegle.

W nowej kino­wej wer­sji Trzech musz­kie­te­rów wystą­pią mię­dzy inny­mi: Fra­nço­is Civil jako d’Ar­ta­gnan, Vin­cent Cas­sel jako Atos, Roma­in Duris jako Ara­mis, Pio Mar­maï jako Por­tos, Eva Gre­en jako Mila­dy de Win­ter, Vic­ky Krieps jako Anna Austriacz­ka, Louis Gar­rel jako Ludwik XIII, Oli­ver Jack­son-Cohen jako Ksią­żę Buc­kin­gham oraz Lyna Kho­udri jako Kon­stan­cja Bonacieux.

Twór­cy zapo­wia­da­ją, że fil­my będą wier­ne ducho­wi ory­gi­nal­nych Trzech musz­kie­te­rów, mimo że poja­wią się posta­ci i wyda­rze­nia nie­zna­ne z dzie­ła Alek­san­dra Duma­sa. Tak jak fran­cu­ski pisarz dbał w swo­jej książ­ce o wier­ność histo­rycz­ną, tak też fil­mow­cy wszel­kie nowe tre­ści będą wpro­wa­dzać z usza­no­wa­niem praw­dy histo­rycz­nej. Przy­kła­do­wo w adap­ta­cji prze­wi­jać się będzie boha­ter o imie­niu Han­ni­bal, wzo­ro­wa­ny na rze­czy­wi­stej posta­ci Louisa Annia­by, pierw­sze­go czar­no­skó­re­go musz­kie­te­ra w służ­bie fran­cu­skie­go króla.

Reży­se­rią oby­dwu fil­mów zaj­mie się Mar­tin Bour­bo­ulon. Sce­na­riusz na pod­sta­wie Trzech musz­kie­te­rów Duma­sa napi­sa­li Mat­thieu Dela­por­te i Ale­xan­dre de la Patellière.

źró­dło variety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy