Sprawdzasz tag

aleksander dumas

Aktualności

Francuzi pracują nad nową ekranizacją kultowych Trzech muszkieterów

Trzej musz­kie­te­ro­wie to bodaj naj­słyn­niej­sza powieść fran­cu­skie­go pisa­rza i dra­ma­tur­ga Alek­san­dra Duma­sa. Odnio­sła natych­mia­sto­wy suk­ces zaraz po pierw­szym wyda­niu w 1844. Już wte­dy powsta­ła teatral­na adap­ta­cja i trzy nie­za­leż­ne od sie­bie angiel­skie tłu­ma­cze­nia. Dziś Trzej musz­kie­te­ro­wie popu­lar­ni są na całym świe­cie. Kul­to­wa książ­ka docze­ka­ła się mnó­stwa adap­ta­cji na róż­ne media. Wkrót­ce roz­pocz­ną się zdję­cia do kolej­nej fil­mo­wej ekra­ni­za­cji. Czy­taj dalej

-->