Sprawdzasz tag

trzej muszkieterowie

Aktualności

Francuzi pracują nad nową ekranizacją kultowych Trzech muszkieterów

Trzej musz­kie­te­ro­wie to bodaj naj­słyn­niej­sza powieść fran­cu­skie­go pisa­rza i dra­ma­tur­ga Alek­san­dra Duma­sa. Odnio­sła natych­mia­sto­wy suk­ces zaraz po pierw­szym wyda­niu w 1844. Już wte­dy powsta­ła teatral­na adap­ta­cja i trzy nie­za­leż­ne od sie­bie angiel­skie tłu­ma­cze­nia. Dziś Trzej musz­kie­te­ro­wie popu­lar­ni są na całym świe­cie. Kul­to­wa książ­ka docze­ka­ła się mnó­stwa adap­ta­cji na róż­ne media. Wkrót­ce roz­pocz­ną się zdję­cia do kolej­nej fil­mo­wej ekra­ni­za­cji. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Alexandre Dumas – pisarz, wizjoner, bankrut, kobieciarz. Burzliwe życie twórcy Trzech muszkieterów

24 lip­ca 1802 roku uro­dził się jeden z naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich pisa­rzy Ale­xan­dre Dumas, autor “Trzech musz­kie­te­rów” i “Hra­bie­go Mon­te Chri­sto”. Dumas wie­lo­krot­nie opie­rał swo­je książ­ki na praw­dzi­wych wyda­rze­niach histo­rycz­nych, głów­nie doty­czą­cych Fran­cji. Z oka­zji rocz­ni­cy jego uro­dzin war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka cie­ka­wych fak­tów z jego życia.

Czy­taj dalej

-->