Sprawdzasz tag

Książki

Aktualności

W Kostrzynie funkcjonuje Stacja Książki – nowe miejsce służące amatorom czytania

Idea book­cros­sin­gu, czy­li wol­nej wymia­ny ksią­żek mię­dzy czy­tel­ni­ka­mi ma się w Pol­sce bar­dzo dobrze. Powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w nową lek­tu­rę, a w zamian zosta­wić coś, co już się prze­czy­ta­ło, żeby ktoś inny mógł się tym nacie­szyć. Przed kil­ko­ma dnia­mi w Kostrzy­nie otwar­ta zosta­ła Sta­cja Książ­ki. Prze­zna­cze­niem punk­tu jest uła­twie­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści pro­ce­su dzie­le­nia się czy­ta­ny­mi publi­ka­cja­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Katarzyna Bonda w przyszłym roku będzie podbijać hiszpańskojęzyczne kraje

Każ­dy twier­dzą­cy, że kry­mi­na­ły są dome­ną męż­czyzn ple­cie po pro­stu bzdu­ry. Prze­cież wie­le zna­ko­mi­tych pisa­rek poświę­ca się two­rze­niu tego gatun­ku. W Pol­sce rów­nież mamy autor­ki, któ­rych powie­ści kry­mi­nal­ne pla­su­ją się w czo­łów­kach list best­sel­le­rów. Jed­ną z nich jest Kata­rzy­na Bon­da – każ­da kolej­na jej książ­ka sta­je się z miej­sca hitem sprze­da­żo­wym. A wkrót­ce seria powie­ścio­wa o pro­fi­ler­ce Saszy Zału­skiej pod­bi­jać będzie ser­ca hisz­pań­sko­ję­zycz­nych czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Policja zatrzymała dwoje pięćdziesięcioletnich złodziei książek

Jesie­nią zeszłe­go roku do Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Gdy­ni wpły­nę­ło zgło­sze­nie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa w jed­nej z biblio­tek publicz­nych. Pra­cow­ni­cy insty­tu­cji zauwa­ży­li, że ze zbio­rów suk­ce­syw­nie zni­ka­ją książ­ki. Przez pewien czas śledz­two nie przy­no­si­ło skut­ków. W koń­cu jed­nak nastą­pił prze­łom. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Drugie życie książek w Nowym Sączu

Książ­ki mają ten­den­cje do gro­ma­dze­nia się w naszych domach – na pół­kach pię­trzą się prze­czy­ta­ne lek­tu­ry, do więk­szo­ści z nich dru­gi raz nie zaglą­da­my, a mogło­by je cze­kać gdzieś indziej dru­gie życie. Wła­śnie dla­te­go tu i ówdzie orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju akcje book­cros­sin­gu, w ramach któ­rych może­my podzie­lić się nie­po­trzeb­ną już książ­ką, a w zamian wziąć inną, któ­rej jesz­cze nie mie­li­śmy oka­zji prze­czy­tać. W Nowym Sączu powsta­ły dwie ulicz­ne biblio­tecz­ki uła­twia­ją­ce taką wymia­nę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Internetowi oszuści podszywają się pod laureatów nagród literackich

Roz­wój Inter­ne­tu i nowych tech­no­lo­gii uła­twia życie prak­tycz­nie wszyst­kim ludziom, nie­ste­ty rów­nież oszu­stom. Cyber­prze­stęp­stwa są dziś nor­mą, zwłasz­cza wyłu­dze­nia pie­nię­dzy są bar­dzo powszech­ne, a przy tym sto­sun­ko­wo łatwe do prze­pro­wa­dze­nia – w teo­rii wystar­czy e-mailo­wy adres i nie­uwa­ga odbior­cy. Bran­ża lite­rac­ka też jest nara­żo­na na tego typu prze­krę­ty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Leśna samotnia pełna książek

Wszy­scy się zgo­dzi­my, że naj­le­piej poświę­cać się lek­tu­rze w ciszy i spo­ko­ju, bez zaga­du­ją­cych do nas ludzi, z dala od roz­pra­sza­ją­cych naszą uwa­gę urzą­dzeń, naj­le­piej w wygod­nym miej­scu i uspo­ka­ja­ją­cym oto­cze­niu. Ide­al­ną pro­po­zy­cją dla czy­tel­ni­ków zda­je się być wybu­do­wa­na kil­ka­na­ście lat temu leśna samot­nia, nazwa­na Biblio­te­ką uczo­ne­go (ang. Scholar’s Libra­ry). Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W setną rocznicę urodzin Stanisław Lem zostanie uhonorowany w kosmosie

23 kwiet­nia kap­su­ła Spa­ceX Crew Dra­gon wyru­szy­ła w podróż do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Nie­co ponad dwa­dzie­ścia czte­ry godzi­ny po star­cie czte­ro­oso­bo­wa zało­ga bez­piecz­nie zado­ko­wa­ła do jed­ne­go z modu­łów sta­cji. Tam astro­nau­ci spę­dzą sześć mie­się­cy, pod­czas któ­rych będą mię­dzy inny­mi pro­wa­dzić bada­nia nad wpły­wem gra­wi­ta­cji nad sta­rze­niem się komó­rek. Jeden z człon­ków zało­gi, Fran­cuz Tho­mas Pesqu­et, ma jesz­cze inną misję. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Według badania Biblioteki Narodowej poziom czytelnictwa w Polsce wzrósł drugi raz z rzędu

Biblio­te­ka Naro­do­wa od pra­wie trzy­dzie­stu lat bada poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Rok rocz­nie publi­ko­wa­ny jest raport, któ­ry przy­bli­ża nam mię­dzy inny­mi infor­ma­cje o tym, jak wie­le Polek i Pola­ków się­ga po książ­ki, jak czę­sto to robi i co naj­czę­ściej czy­ta. Dziś zamiesz­czo­na w sie­ci zosta­ła naj­now­sza edy­cja rapor­tu, mówią­ca o sta­nie czy­tel­nic­twa w kra­ju w minio­nym roku. Krót­ko mówiąc, jest lepiej niż w 2019, ale nadal sza­łu nie ma. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Legimi rośnie w siłę

Jed­nym ze skut­ków ubocz­nych pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa mogło być zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia pol­skich czy­tel­ni­ków książ­ka­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Udo­stęp­nia­ne tu i ówdzie dane wska­zu­ją na wzrost popu­lar­no­ści ebo­oków. Potwier­dzać to zda­je się rów­nież sytu­acja eko­no­micz­na inter­ne­to­wej plat­for­my Legi­mi, ofe­ru­ją­cej cyfro­wą lek­tu­rę w róż­nych pla­nach abo­na­men­to­wych. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Co przeczytać po obejrzeniu serialu The Crown… i wywiadu z Harrym i Meghan

Ostat­nio aż dwa wyda­rze­nia spra­wi­ły, że bry­tyj­ska rodzi­na kró­lew­ska jest w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ludzi na całym świe­cie. Pierw­sze doty­czy seg­men­tu roz­ryw­ki: sezon 4. „The Crown” został wyemi­to­wa­ny 3 mie­sią­ce temu. Pew­nie nie tyl­ko my, ale też wie­lu z Was czu­je pust­kę po obej­rze­niu ostat­nie­go odcin­ka. Chcie­li­by­ście zaj­rzeć raz jesz­cze za kuli­sy medial­ne­go splen­do­ru kró­lew­skie­go i zoba­czyć, jak wyglą­da życie w jego cie­niu? Ten arty­kuł jest dla Was. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fundacja Zaczytani.org przeciwdziała samotności seniorów przy użyciu książek

Senio­rzy pozo­sta­wie­ni sami sobie w ośrod­kach pomo­co­wych i opie­kuń­czych – pozba­wie­ni codzien­nych spo­tkań i zajęć – popa­da­ją w coraz więk­szy marazm, nie­kie­dy roz­wi­ja­ją się w nich sta­ny depre­syj­ne, zani­ka chęć do dal­sze­go życia. Chcąc pomóc star­szym oso­bom dotknię­tym samot­no­ścią wywo­ła­ną przez izo­la­cję spo­łecz­ną, Fun­da­cja Zaczytani.org otwie­ra pro­gram biblio­te­ra­pii przez tele­fon. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ofiarą pandemii może paść wkrótce kolejna księgarnia

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa ude­rzy­ła w rynek książ­ki moc­no, co szcze­gól­nie odczu­ły lokal­ne księ­gar­nie. Pod­czas gdy molo­chy wyszły z sytu­acji obron­ną ręką, tak małe fir­my, zwłasz­cza te nie­zdol­ne do ogar­nię­cia kana­łu inter­ne­to­wej sprze­da­ży, ska­za­ne zosta­ły na powol­ne ban­kruc­two. We Wro­cła­wiu kolej­na księ­gar­nia zna­la­zła się wła­śnie na skra­ju ist­nie­nia. By prze­trwać, pro­si o wspar­cie inter­nau­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W wyniku pandemii małe księgarnie wypierane są coraz bardziej przez duże firmy

W ostat­nim cza­sie docie­ra do nas coraz wię­cej wie­ści o księ­gar­niach, któ­re ostat­kiem sił wal­czą o prze­trwa­nie. Część z nich zda­je się na pomoc spo­łe­czeń­stwa, orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju zbiór­ki, część zaś bez­pow­rot­nie zni­ka z ryn­ku książ­ki. Głów­nym powo­dem takie­go sta­nu rze­czy jest migra­cja czy­tel­ni­ków do inter­ne­tu, gdzie bez pro­ble­mu mogą robić zaku­py w tych trud­nych cza­sach. Zysku­ją na tym przede wszyst­kim duże księ­gar­nie z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w han­dlu elek­tro­nicz­nym, przy­cią­ga­ją­cy dodat­ko­wo klien­tów atrak­cyj­ny­mi ofer­ta­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książkomaty w Poznaniu ułatwią dostęp do bibliotecznych zbiorów

Poznań­ska Biblio­te­ka Raczyń­skich pla­nu­je stwo­rzyć w mie­ście sieć książ­ko­ma­tów, któ­rej głów­nym celem było­by uła­twie­nie dostę­pu do ksią­żek czy­tel­ni­kom z dziel­nic naj­bar­dziej odda­lo­nych od biblio­tecz­nych filii. W tym celu roz­po­czę­ły się kon­sul­ta­cje z rada­mi poznań­skich osie­dli doty­czą­ce wybo­ru naj­lep­szych loka­li­za­cji dla nowych książ­ko­ma­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ważne dla Stanisława Lema książki będą wkrótce dostępne za darmo

Jeśli umknę­ła wam ta infor­ma­cja, wiedz­cie, że obcho­dzi­my wła­śnie rok Sta­ni­sła­wa Lema. Słyn­ny pol­ski futu­ro­log, autor zna­nych na całym świe­cie powie­ści z gatun­ku fan­ta­sty­ki nauko­wej uro­dził się 13 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie. Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy przyj­ścia na świat Sta­ni­sła­wa Lema insty­tu­cje pań­stwo­we, poza­rzą­do­we orga­ni­za­cje i pry­wat­ne fir­my szy­ku­ją róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce pisa­rza. Do obcho­dów przy­łą­cza się fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska – w ramach pro­jek­tu Wol­ne Lek­tu­ry udo­stęp­ni dzie­ła, któ­re istot­nie wpły­nę­ły na twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ukradł ponad tysiąc książek, by stworzyć wymarzoną domową biblioteczkę

Zde­cy­do­wa­na więk­szość aktów kra­dzie­ży ksią­żek popeł­nia­na jest dla zysku. Celem pada­ją wte­dy dro­go­cen­ne publi­ka­cje, rzad­kie bia­łe kru­ki, pierw­sze wyda­nia, itp., któ­re następ­nie lądu­ją na aukcjach gdzieś po dru­giej stro­nie glo­bu. Czter­dzie­sto­ośmio­let­ni Włoch ukradł ponad tysiąc ksią­żek, nie żeby się wzbo­ga­cić, a by speł­nić swo­je marze­nie o domo­wej biblio­tecz­ce. Czy­taj dalej

-->