Aktualności

Zorganizowana grupa przestępcza działała na szkodę sieci księgarń Matras. Jej dawny prezes oskarżony o prowadzenie gangu

Byłe­go sze­fa Matra­sa cze­ka pro­ces. Jerzy K. został oskar­żo­ny o 19 prze­stępstw, w tym o wyłu­dza­nie kre­dy­tów, oszu­stwa, kie­ro­wa­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą oraz pra­nie brud­nych pie­nię­dzy. „Puls Biz­ne­su” infor­mu­je, że na ławie oskar­żo­nych zasią­dzie wraz z nim aż 13 osób.

Do Sądu Okrę­go­we­go w War­sza­wie tra­fił akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Jerze­mu K., byłe­mu wła­ści­cie­lo­wi i sze­fo­wi Matra­sa. Do doku­men­ta­cji dotarł Dawid Tokarz z „Pul­su Biz­ne­su”.  Repor­ter infor­mu­je, że Jerzy K. jest oskar­żo­ny m.in. o pro­wa­dze­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej, wyłu­dze­nie kre­dy­tów z SK Ban­ku na łącz­ną kwo­tę ponad 200 mln zło­tych, wypra­nie oko­ło 80 milio­nów zło­tych, wyrzą­dze­nie sie­ci Matras szkód w wyso­ko­ści ponad 90 milio­nów zło­tych oraz dzia­ła­nie na szko­dę wierzycieli.

SK Bank, czy­li bank spół­dziel­czy, któ­ry upadł w 2015 roku, jest naj­więk­szym poszko­do­wa­nym w spra­wie. Aby wyłu­dzić kre­dy­ty, oskar­że­ni mie­li posłu­gi­wać się sfał­szo­wa­ny­mi doku­men­ta­mi. Sieć księ­garń Matras tak­że moc­no ucier­pia­ła – gru­pa prze­stęp­cza kie­ro­wa­na przez Jerze­go K. mia­ła wyrzą­dzić sie­ci szko­dy sza­co­wa­ne na ponad 90 milio­nów złotych.

Dowo­dy zgro­ma­dzo­ne w wyni­ku żmud­ne­go śledz­twa pozwo­li­ły na oskar­że­nie 14 osób o licz­ne prze­stęp­stwa popeł­nio­ne w latach 2011–18, takie jak: oszu­stwa, dzia­ła­nie na szko­dę Matra­sa i pra­nie brud­nych pie­nię­dzy – komen­tu­je w roz­mo­wie z „Pul­sem Biz­ne­su” rzecz­nik pra­so­wy Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w War­sza­wie Szy­mon Banna.

Gru­pa prze­stęp­cza, któ­rą miał kie­ro­wać Jerzy K., była jesz­cze licz­niej­sza – trzy oso­by zmar­ły przed posta­wie­niem oskar­że­nia. O przy­na­leż­ność do gan­gu zosta­ła oskar­żo­na m.in. cór­ka Jerze­go K., Kari­na. Na ławie oskar­żo­nych zasią­dą pra­cow­ni­cy i współ­pra­cow­ni­cy Matra­sa, człon­ko­wie rad nad­zor­czych oraz sze­fo­wie kon­tro­lo­wa­nych przez Jerze­go K. spół­ek. Jerzy K. został oskar­żo­ny o popeł­nie­nie 19 prze­stępstw, pozo­sta­łe oso­by: od jed­ne­go do dzie­wię­ciu. Tyl­ko jed­nej z nich nie posta­wio­no zarzu­tu przy­na­leż­no­ści do zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py przestępczej.

W prze­szło­ści Matras był dru­gą co do wiel­ko­ści sie­cią księ­garń w Pol­sce. Rekor­do­wo pro­wa­dził jed­no­cze­śnie oko­ło 180 salo­nów. Za pro­ble­my finan­so­we fir­my oskar­ża­ny był m.in. spa­dek czy­tel­nic­twa w Pol­sce.

Przy­go­to­wa­ła Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: „Puls Biznesu”

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy