Aktualności

Ponad 20 nowych tytułów od Uroborosa. Grupa Wydawnicza Foksal wzmacnia ofertę literatury fantastycznej

Do koń­ca 2023 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Uro­bo­ros uka­że się ponad 20 ksią­żek, w tym naj­bar­dziej ocze­ki­wa­ne tytu­ły roku według Goodre­ads oraz praw­dzi­we hity Book­to­ka. Uro­bo­ros jest czę­ścią Gru­py Wydaw­ni­czej Foksal.

To zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków fan­ta­sy i scien­ce fic­tion – Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal dostrze­ga zain­te­re­so­wa­nie tymi gatun­ka­mi, więc inwe­stu­je w wydaw­nic­two Uro­bo­ros zaj­mu­ją­ce się wła­śnie nimi.

Uro­bo­ros to nie­zwy­kle mło­da i pojem­na mar­ka. Entu­zjazm, jaki widzi­my w reak­cji na nasze pre­mie­ry napa­wa opty­mi­zmem i inspi­ru­je do dal­szych poszu­ki­wań naj­lep­szych pro­po­zy­cji dla czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków – komen­tu­je Anna Dzie­wit-Mel­ler, redak­tor­ka naczel­na Gru­py Wydaw­ni­czej Fok­sal. Nowe tytu­ły dla Uro­bo­ro­sa pozy­sku­je redak­tor­ka ini­cju­ją­ca Ewa Orzeszek.

Rok 2023 wydaw­nic­two Uro­bo­ros zaczę­ło z hukiem, bo nowym wyda­niem „Kosia­rzy” Neala Shu­ster­ma­na – to histo­ria świa­ta, w któ­rym nie ma gło­du, cho­rób ani wojen, a tytu­ło­wi kosia­rze jako jedy­ni decy­du­ją, kie­dy ma zakoń­czyć się życie danej oso­by. Zain­te­re­so­wa­nie tytu­łem oka­za­ło się tak ogrom­ne, że dodruk został zamó­wio­ny już po kil­ku dniach. Jesz­cze w tym roku uka­że się wzno­wie­nie tomu dru­gie­go cyklu oraz – po raz pierw­szy w Pol­sce – tom trzeci.

Część ksią­żek fan­ta­sy to jed­no­cze­śnie lite­ra­tu­ra young adult, któ­ra świę­ci obec­nie try­um­fy popu­lar­no­ści.  Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rek young adult jest Sarah J. Maas, któ­rej cykle „Szkla­ny tron”, „Dwo­ry” oraz „Księ­ży­co­we mia­sto” uka­zu­ją się nakła­dem Uro­bo­ro­sa. Pisar­ka naj­chęt­niej pisze o odważ­nych i sil­nych dziew­czy­nach, któ­re nie boją się wal­czyć o swo­je ide­ały. Ponie­waż twór­czość Sarah J. Maas kró­lu­je na listach best­sel­le­rów, może­my spo­dzie­wać się, że gdy tyl­ko pisar­ka opu­bli­ku­je kolej­ną powieść, ta uka­że się nakła­dem Uroborosa.

Pozo­sta­wia­jąc domy­sły na boku, może­my sku­pić się na tym, co jest pew­ne. W 2023 roku nakła­dem Uro­bo­ro­sa uka­że się m.in. debiu­tanc­ka powieść Mar­ty Dziok-Kaczyń­skiej zna­nej w sie­ci jako „Rien­na­he­ra”, czy­li „Elfy Lon­dy­nu”; pierw­sza po ponad deka­dzie prze­rwy powieść Mar­thy Wells – „Witch King”; nomi­no­wa­na do Goodre­ads Cho­ice Awards 2022 w kate­go­rii Best YA Fan­ta­sy and Scien­ce Fic­tion „Bel­la­don­na” autor­stwa Ada­lyn Gra­ce; „The Foxglo­ve King” autor­stwa Han­nah F. Whit­ten, feno­men obsy­pa­ny naj­waż­niej­szy­mi bran­żo­wy­mi nagro­da­mi taki­mi jak Hugo, Nebu­la, BSFA – „This is How You Lose the Time War” Amal El-Moh­tar i Maxa Gladstone’a, a tak­że nowe wyda­nia „Woj­ny loto­so­wej” Jaya Kri­stof­fa. To oczy­wi­ście dopie­ro począ­tek zapo­wie­dzi wydaw­ni­czych Uro­bo­ro­sa, a kolej­ne tytu­ły będą ujaw­nia­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oficyny.

Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal to jeden z naj­więk­szych wydaw­ców na pol­skim ryn­ku, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Empik S.A.; nale­żą do niej reno­mo­wa­ne wydaw­nic­twa, z któ­rych część jest na ryn­ku od ponad 20 lat. W skład GWF wcho­dzą m.in. W.A.B., Buch­mann, Wil­ga, Fox Games, Neo­ny, Wil­ga Play i Uroboros.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy