Aktualności

Nie żyje Javier Marías. Hiszpański pisarz miał 70 lat

Wydaw­nic­two Alfa­gu­ara poin­for­mo­wa­ło o śmier­ci pisa­rza Javie­ra María­sa. Od lat był typo­wa­ny jako kan­dy­dat do Nagro­dy Nobla.

Javier Marías był cenio­nym hisz­pań­skim pisa­rzem. Pierw­szą powieść napi­sał, mając 17 lat. W 2006 roku został mia­no­wa­ny człon­kiem Hisz­pań­skiej Aka­de­mii Kró­lew­skiej, będą­cej naj­wyż­szym naro­do­wym auto­ry­te­tem zaj­mu­ją­cym się lite­ra­tu­rą i języ­kiem. Na Oks­for­dzie oraz w Wel­le­sley Col­le­ge w Mas­sa­chu­setts wykła­dał lite­ra­tu­rę hisz­pań­ską oraz był lek­to­rem języ­ka hiszpańskiego.

Naj­bar­dziej zna­ne z ksią­żek Javie­ra María­sa to try­lo­gia „Two­ja twarz jutro” oraz „Ser­ce tak bia­łe” i „Zako­cha­nia”. Łącz­nie napi­sał kil­ka­na­ście powie­ści. Był też uzna­nym felie­to­ni­stą i tłu­ma­czem, tłu­ma­czył z angiel­skie­go twór­czość m.in. Joh­na Updi­ke­’a, Tho­ma­sa Har­dy­’e­go, Jose­pha Con­ra­da, Vla­di­mi­ra Nabo­ko­va i Rober­ta Louisa Stevensona.

Odkąd Cami­lo José Cela otrzy­mał Lite­rac­ką Nagro­dę Nobla w 1989 roku, to wła­śnie Javier Marías był uwa­ża­ny za hisz­pań­skie­go kan­dy­da­ta do tej nagro­dy. W 1997 został odzna­czo­ny Inter­na­tio­nal IMPAC Dublin Lite­ra­ry Award.

– To smut­ny dzień dla hisz­pań­skiej lite­ra­tu­ry – oznaj­mił pre­mier Hisz­pa­nii Pedro Sán­chez. – Odszedł od nas Javier Marías, jeden z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy naszych cza­sów. Jego ogrom­ny i będą­cy dowo­dem talen­tu doro­bek ma fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie dla lite­ra­tu­ry hisz­pań­skiej. W tych trud­nych chwi­lach skła­dam kon­do­len­cje jego rodzi­nie i przyjaciołom.

Co cie­ka­we, Javier Marías był też… wład­cą Kró­le­stwa Redon­dy, czy­li nie­wiel­kiej wyspy leżą­cej na Morzu Kara­ib­skim. W XIX wie­ku angiel­ski ban­kier kupił ją od kró­lo­wej Wik­to­rii, a ona nada­ła mu tytuł kró­lew­ski. Odzie­dzi­czył go następ­nie jego syn, pisarz, któ­ry z kolei następ­cą uczy­nił kole­gę po pió­rze. Od tej port sta­ło się to tra­dy­cją, a w 1997 roku kró­lem Kró­le­stwa Redon­dy został Javier Marías.

Pisarz zmarł w szpi­ta­lu dzi­siaj, 11 wrze­śnia 2022 roku. Przy­czy­ną śmier­ci było zapa­le­nie płuc. Miał 70 lat.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy