Sprawdzasz tag

śmierć

Aktualności

Zmarła Maria Nurowska. Pisarka miała 77 lat

Powie­ścio­pi­sar­ka i nowe­list­ka, autor­ka takich powie­ści jak „Rosyj­ski kocha­nek”, „Hisz­pań­skie oczy” czy „Nakar­mić wil­ki”. Repre­zen­to­wa­ła nurt tzw. pro­zy kobie­cej, z powo­dze­niem two­rzy­ła sil­ne i fascy­nu­ją­ce kobie­ce posta­ci, szcze­gól­nie ceni­ła sobie tak­że tema­ty psy­cho­lo­gicz­ne nie stro­niąc jed­no­cze­śnie od wąt­ków roman­so­wych. Zmar­ła Maria Nurow­ska. Mia­ła 77 lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie żyje Anne Rice, autorka bestsellerowych Kronik wampirów i Dziejów czarownic z rodu Mayfair

Anne Rice zade­biu­to­wa­ła lite­rac­ko Wywia­dem z wam­pi­rem w 1976 roku. Jej ostat­nia powieść uka­za­ła się w 2018. Napi­sa­ła w sumie trzy­dzie­ści sie­dem ksią­żek, z cze­go trzy­na­ście wcho­dzi w skład słyn­nych Kro­nik wam­pi­rów, gotyc­kiej serii, doku­men­tu­ją­cej histo­rię krwio­pij­ców od okre­su rzą­dów fik­cyj­nej mezo­po­tam­skiej kró­lo­wej Aka­shy aż po cza­sy współ­cze­sne. Nie­ste­ty nie pozna­my już wię­cej nowych powie­ści Anne Rice. Pisar­ka zmar­ła 11 grud­nia. Mia­ła osiem­dzie­siąt lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarł Wilbur Smith, autor bestsellerowej Sagi rodu Courteneyów i Cyklu egipskiego

Wil­bur Smith porzu­cił pra­cę w sek­to­rze finan­so­wym, by zająć się pisa­niem na pełen etat. W cią­gu ponad 50-let­niej karie­ry pisar­skiej spod jego pió­ra wyszło 49 powie­ści histo­rycz­no-przy­go­do­wych, któ­re zapew­ni­ły mu mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Chciał być zapa­mię­ta­ny jako oso­ba, dają­ca przy­jem­ność milio­nom. Prze­szło 140 milio­nów egzem­pla­rzy sprze­da­nych na całym świe­cie jest dowo­dem na to, że cel uda­ło mu się osią­gnąć. Zmarł w Kapsz­ta­dzie 14 listo­pa­da, mając 88 lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarł autor popularnych pulpowych horrorów Guy N. Smith

Guy N. Smith na swo­im kon­cie ma ponad tysiąc opo­wia­dań i arty­ku­łów, pisał thril­le­ry, książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, two­rzył w nur­cie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, a nawet ero­tycz­nej, ale naj­bar­dziej zna­ny był ze swo­ich pul­po­wych hor­ro­rów, któ­rych popeł­nił oko­ło sie­dem­dzie­się­ciu. Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji bry­tyj­ski pisarz zmarł 24 grud­nia. Miał 81 lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Kolejna pielgrzymka do magicznego autobusu Chrisa McCandlessa zakończyła się śmiercią

Chris McCan­dless bar­dzo chciał odbyć podróż po Ala­sce z dala od ludzi i cywi­li­za­cji. Swo­je marze­nie speł­nił, nie­ste­ty eska­pa­da zakoń­czy­ła się dla nie­go tra­gicz­nie – po kil­ku mie­sią­cach samot­ne­go prze­by­wa­nia w dzi­czy, gdzie za dom słu­żył mu przy­pad­kiem odna­le­zio­ny wrak auto­bu­su, umarł w wyni­ku zagło­dze­nia. Przy zwło­kach zna­le­zio­no dzien­nik, w któ­rym zda­wał rela­cję z wiel­kiej ala­skań­skiej ody­sei. Na pod­sta­wie jego wspo­mnień Jon Kra­kau­er napi­sał książ­kę o podróż­ni­ku zaty­tu­ło­wa­ną Wszyst­ko za życie, któ­ra póź­niej sta­ła się kan­wą dla fil­mu o tym samym tytu­le. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Umierający ojciec przelał całą swoją miłość do kilkuletniego syna na książkę

Trzy­dzie­sto­trzy­let­ni Scott Sut­ton nie przy­pusz­czał, że nagły ból ple­ców to począ­tek koń­ca jego życia. Wizy­ty u krę­ga­rzy i zabie­gi chi­ro­prak­tycz­ne nie przy­no­si­ły uko­je­nia. Mie­sią­ce mija­ły, a ból nie usta­wał. Dopie­ro na począt­ku 2016 wykry­to u nie­go zmia­ny nowo­two­ro­we na kości krzy­żo­wej. W tam­tym momen­cie cho­ro­ba już była w zbyt zaawan­so­wa­nym sta­dium, żeby moż­na było mówić o jakim­kol­wiek ratun­ku. Scott z żoną Anne mie­li kil­ku­mie­sięcz­ne­go syna – Ale­ca. Zroz­pa­czo­ny ojciec naj­bar­dziej na świe­cie pra­gnął żyć na tyle dłu­go, żeby dziec­ko go zapa­mię­ta­ło. Czy­taj dalej

-->