Aktualności

Nie żyje Anne Rice, autorka bestsellerowych Kronik wampirów i Dziejów czarownic z rodu Mayfair

Anne Rice zade­biu­to­wa­ła lite­rac­ko Wywia­dem z wam­pi­rem w 1976 roku. Jej ostat­nia powieść uka­za­ła się w 2018. Napi­sa­ła w sumie trzy­dzie­ści sie­dem ksią­żek, z cze­go trzy­na­ście wcho­dzi w skład słyn­nych Kro­nik wam­pi­rów, gotyc­kiej serii, doku­men­tu­ją­cej histo­rię krwio­pij­ców od okre­su rzą­dów fik­cyj­nej mezo­po­tam­skiej kró­lo­wej Aka­shy aż po cza­sy współ­cze­sne. Nie­ste­ty nie pozna­my już wię­cej nowych powie­ści Anne Rice. Pisar­ka zmar­ła 11 grud­nia. Mia­ła osiem­dzie­siąt lat.

Infor­ma­cję o śmier­ci Anne Rice podał na pro­fi­lu autor­ki na Face­bo­oku jej syn, Chri­sto­pher. Pisar­ka zmar­ła w nocy wsku­tek powi­kłań po udarze.

Jako mat­ka, jej wspar­cie dla mnie było bez­wa­run­ko­we – nauczy­ła mnie podą­żać za marze­nia­mi, odrzu­cać kon­for­mizm i rzu­cać wyzwa­nie stra­cho­wi i samo­zwąt­pie­niu. Jako pisar­ka, nauczy­ła mnie prze­kra­czać gra­ni­ce gatun­ko­we i pod­da­wać się obse­syj­nym pasjom. W jej ostat­nich godzi­nach sie­dzia­łem przy jej szpi­tal­nym łóż­ku, pełen respek­tu dla jej osią­gnięć i odwa­gi, ską­pa­ny we wspo­mnie­niach, któ­re pro­wa­dzi­ły nas od pokry­tych mgłą wzgórz zato­ki San Fran­ci­sco, przez magicz­ne uli­ce Nowe­go Orle­anu, do roz­mi­go­ta­nych pano­ram połu­dnio­wej Kali­for­nii, napi­sał Chri­sto­pher Rice.

We wpi­sie syn zmar­łej autor­ki zazna­czył, że wkrót­ce odbę­dzie się pry­wat­na cere­mo­nia pogrze­bo­wa. Cia­ło Anne Rice spo­cznie w rodzin­nym mau­zo­leum w Nowym Orle­anie. Nato­miast w przy­szłym roku odbyć się ma spe­cjal­na uro­czy­stość, upa­mięt­nia­ją­ca jej twór­czość, do udzia­łu w któ­rej zapro­sze­ni zosta­ną wszy­scy przy­ja­cie­le, czy­tel­ni­cy i fani.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy