Aktualności

Nie żyje Jean-Jacques Sempé. Zasłynął ilustracjami do Mikołajka

W wie­ku 89 lat zmarł Jean-Jacqu­es Sem­pé, autor licz­nych humo­ry­stycz­nych ilu­stra­cji oraz kary­ka­tur. Wia­do­mość o śmier­ci rysow­ni­ka poda­ła Agen­ce Fran­ce Presse.

O śmier­ci rysow­ni­ka, za pośred­nic­twem agen­cji, poin­for­mo­wa­ła jego żona, Mar­ti­ne Gos­sie­aux Sem­pé. Marc Lecar­pen­tier, bio­graf oraz przy­ja­ciel rysow­ni­ka, dodał, że arty­sta zmarł w spo­ko­ju w czwar­tek wie­czo­rem, odszedł w oto­cze­niu żony i naj­bliż­szych przy­ja­ciół w swo­im dom­ku let­ni­sko­wym. Jean-Jacqu­es Sem­pé miał 89 lat.

Jean-Jacqu­es Sem­pé two­rzył humo­ry­stycz­ne ilu­stra­cje dla licz­nych tytu­łów pra­so­wych, m.in. „New York Times”, „The New Yor­ker”, „Marie Cla­ire”, „Paris Match”, „Punch” czy „L’E­xpress”, naj­więk­szą sła­wę przy­nio­sły mu jed­nak rysun­ki wyko­na­ne na potrze­by serii „Miko­ła­jek”, któ­rej auto­rem był René Goscin­ny (1926–1977). Jego ilu­stra­cje poja­wi­ły się tak­że m.in. w „Histo­rii pana Som­me­ra” Patric­ka Süskin­da czy „Błęd­nych ogni­kach i grzy­bach ato­mo­wych” Geo­r­ge­sa Char­pa­ka i Richar­da Garwina.

Jean-Jacqu­es Sem­pé przy­szedł na świat 17 sierp­nia 1932 roku w Pes­sac, zmarł 11 sierp­nia 2022 roku, sześć dni przed swo­imi dzie­więć­dzie­sią­ty­mi urodzinami.

zdjęcie autorstwa Oliviera Meyera

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy