Aktualności

Czytelnia w markecie budowlanym. Tak sklep w Przasnyszu obchodzi zakaz handlu w niedziele

Utwo­rze­nie klu­bu czy­tel­ni­ka to pomysł Bri­co­mar­ché z Prza­sny­sza, by pro­wa­dzić dzia­łal­ność nawet w nie­dzie­le niehandlowe.

U nas połą­czysz przy­jem­ne z poży­tecz­nym! Prze­czy­tasz książ­kę i zro­bisz zaku­py”, czy­ta­my na fanpage’u Bri­co­mar­ché Przasnysz.

Mar­ket budow­la­ny nie jest pre­kur­so­rem tej meto­dy. Począt­ko­wo tak wie­le skle­pów wpro­wa­dzi­ło do swo­jej ofer­ty usłu­gi pocz­to­we, że koniecz­ne sta­ło się uszczel­nie­nie prze­pi­sów – obec­nie w nie­dzie­le mogą pra­co­wać wyłącz­nie te pla­ców­ki, w któ­rych dzia­łal­ność pocz­to­wa sta­no­wi co naj­mniej 40% przy­cho­du.
Na liście pla­có­wek nie­ob­ję­tych zaka­zem han­dlu w nie­dzie­lę znaj­du­ją się łącz­nie 32 wyjąt­ki. Jeden z nich gło­si, że zakaz nie obo­wią­zu­je „w pla­ców­kach han­dlo­wych w zakła­dach pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w zakre­sie kul­tu­ry, spor­tu, oświa­ty, tury­sty­ki i wypo­czyn­ku”. Bri­co­mar­ché z Prza­sny­sza, zapra­sza­jąc na nie­dziel­ne zaku­py, prze­ko­nu­je, że jest takim wła­śnie zakładem.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy