Aktualności

TOP 10 audiobooków na jesień

Audio­bo­oki to naj­lep­szy spo­sób na „lek­tu­rę” ksią­żek wte­dy, gdy nie mamy cza­su ani moż­li­wo­ści na to, aby czy­tać je w tra­dy­cyj­ny spo­sób. Audio­bo­oki oka­zu­ją się nie­za­stą­pio­ne w cza­sie upra­wia­nia spor­tów, pro­wa­dze­nia samo­cho­du, spa­ce­ro­wa­nia, robie­nia domo­wych porząd­ków, podró­żo­wa­nia w zatło­czo­nej komu­ni­ka­cji miej­skiej i w wie­lu innych codzien­nych sytu­acjach. Nie dość, że umi­la­my sobie czas cho­ciaż­by w skle­po­wych kolej­kach czy kor­kach to przede wszyst­kim pozna­je­my kolej­ne cie­ka­we, a cza­sem wybit­ne, dzie­ła.

Aby uła­twić Wasz wybór pierw­sze­go, lub kolej­ne­go, audiobo­oka, przy­go­to­wa­li­śmy listę 10 tytu­łów, po jakie war­to się­gnąć tej jesie­ni. Co wię­cej, wymie­nio­ne tytu­ły są aktu­al­nie obję­te pro­mo­cją (nie­któ­re nawet w wyso­ko­ści – 55%!).

1. „Bie­gu­ni”, Olga Tokar­czuk

W zeszłym tygo­dniu Olga Tokar­czuk zosta­ła lau­re­at­ką Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Z tej oka­zji war­to zapo­znać się (lub odświe­żyć sobie) jej pro­zę. Naszą pro­po­zy­cją jest książ­ka „Bie­gu­ni” z 2007 roku. To jed­na z naj­waż­niej­szych powie­ści w dorob­ku pisar­ki. Wła­śnie za nią Olga Tokar­czuk otrzy­ma­ła nagro­dę Nike. W tłu­ma­cze­niu Jen­ni­fer Croft książ­ka ta zosta­ła uho­no­ro­wa­na nagro­dą Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze. Olga Tokar­czuk poru­sza w „Bie­gu­nach” tema­ty­kę egzy­sten­cjal­nych oraz meta­fi­zycz­nych podró­ży. Tytuł skła­da się z kil­ku­na­stu epi­zo­dów o podróż­ni­kach z róż­nych z róż­nych epok i czę­ści świa­ta.

2. „Nie ma”, Mariusz Szczy­gieł

To wła­śnie za tę książ­kę autor otrzy­mał Nagro­dę Lite­rac­ką Nike 2019. „Nie ma” jest okre­śla­ne mia­nem wie­lo­gło­so­wej repor­ter­skiej roz­pra­wy o ludziach, a tak­że o takich zagad­nie­niach jak brak, nie­obec­ność i stra­ta. Szczy­gieł roz­ma­wia z ukra­iń­skim żoł­nie­rzem, pol­ską księ­go­wą, cze­ską poet­ką, albań­skim mala­rzem, izra­el­ską pisar­kę, a tak­że… z ojcem.

3. „Zjazd absol­wen­tów”, Guil­lau­me Mus­so

Naj­now­sza powieść Guil­lau­me Mus­so.
Rok 1992, zima na fran­cu­skiej Riwie­rze. W jed­ną z mroź­nych nocy Vin­ca Roc­kwell, dzie­więt­na­sto­let­nia, bar­dzo zdol­na uczen­ni­ca ucie­ka z nauczy­cie­lem filo­zo­fii, z któ­rym łączy ją romans. Od tej nocy już nikt nigdy nie zoba­czy dziew­czy­ny.
Wio­sna 2017 roku, fran­cu­ska Rivie­ra. Przy­ja­cie­le zagi­nio­nej Vin­ci spo­ty­ka­ją się na zjeź­dzie absol­wen­tów. Lata temu wszy­scy tro­je zosta­li uwi­kła­ni w maka­brycz­ne mor­der­stwo popeł­nio­ne w sali gim­na­stycz­nej. W pla­nach jest roz­biór­ka budyn­ku, aby na jego miej­scu mogła sta­nąć inna budow­la. Ozna­cza to, że nie­bez­piecz­na praw­da może wyjść na jaw.

4. „Wam­pir”, Woj­ciech Chmie­larz

Wam­pir” Chmie­la­rza to wcią­ga­ją­cy i zaska­ku­ją­cy kry­mi­nał otwie­ra­ją­cy gli­wic­ki cykl auto­ra.
Mate­usz, dwu­dzie­sto­let­ni stu­dent, nie miał żad­ne­go powo­du, by nie chcieć żyć. Miał pla­ny i marze­nia. Chciał zwie­dzić świat, podró­żo­wać. Jego śmierć była dla wszyst­kich szo­kiem i zasko­cze­niem. Chło­pak pew­nej nocy wszedł na dach wie­żow­ca i sko­czył. Nie pozo­sta­wił żad­nej wia­do­mo­ści czy listu. Nie było rów­nież żad­ne­go świad­ka tego zda­rze­nia. Pry­wat­ny detek­tyw Dawid Wol­ski na zle­ce­nie mat­ki Mate­usza roz­po­czy­na śledz­two. Odkry­wa bez­względ­ny świat mło­dzie­ży, a sekre­ty zaczną łączyć się z wir­tu­al­ną rze­czy­wi­sto­ścią. Wol­ski będzie musiał za wszel­ką cenę poznać tajem­ni­ce Mate­usza i jego rodzi­ny.

5. „Rewi­zja”, Remi­giusz Mróz

Elek­try­zu­ją­ca kon­ty­nu­acja best­sel­le­ro­wych powie­ści Remi­giu­sza Mro­za „Kasa­cja” i „Zagi­nię­cie”.
Cór­ka i żona pew­ne­go robot­ni­ka z Ursy­no­wa giną w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Ich poli­sa jest tak ogrom­na, że towa­rzy­stwo ubez­pie­cze­nio­we zwle­ka z jej zre­ali­zo­wa­niem. Ogar­nię­ty roz­pa­czą męż­czy­zna spo­dzie­wa się pro­ble­mów, jed­nak to, co go spo­ty­ka, prze­cho­dzi wszel­kie poję­cie. Ubez­pie­czy­ciel twier­dzi, że to robot­nik zabił swo­ją żonę i cór­kę. W związ­ku z tym odma­wia mu wypła­ty poli­sy. Spra­wa kom­pli­ku­je się jesz­cze bar­dziej, kie­dy pro­ku­ra­tor sta­wia męż­czyź­nie zarzu­ty. Robot­nik musi pod­jąć wal­kę o swój wła­sny honor i o unie­win­nie­nie. Poma­ga mu w tym praw­nicz­ka, któ­rej karie­ra wisi na wło­sku.

6. „W imię natu­ry”, Jędrzej Pasier­ski

Mate­usz Cha­brow­ski sądzi, że ma w życiu wszyst­ko. Reali­zu­je się jako ojciec i mąż, pra­cu­je jako praw­nik w swo­jej fun­da­cji zaj­mu­ją­cej się ochro­ną śro­do­wi­ska. Jed­nak pew­ne­go dnia do sie­dzi­by fun­da­cji Mate­usza ktoś przy­no­si zdję­cie mar­twe­go męż­czy­zny leżą­ce­go na śnie­gu. Od tego momen­tu życie Cha­brow­skie­go wywra­ca się o 180 stop­ni – zni­ka jego żona, a poli­cja nie jest prze­ko­na­na do jego wer­sji wyda­rzeń. Męż­czy­zna roz­po­czy­na wła­sne śledz­two. Wszyst­kie śla­dy pro­wa­dzą do pew­nej far­my wia­tro­wej i jezio­ra ukry­te­go w lasach. Nad jezio­rem przed laty wyda­rzy­ła się tra­ge­dia. Sieć tajem­nic gęst­nie­je coraz bar­dziej a losem żony Cha­brow­skie­go zaczy­na inte­re­so­wać się coraz wię­cej osób.

7. „Wyspa potę­pio­nych”, Sta­cy Horn

Prze­ra­ża­ją­ca, smut­na i przede wszyst­kim praw­dzi­wa histo­ria wyspy Blac­kwell, czy­li jed­ne­go z eks­pe­ry­men­tów spo­łecz­nych w USA, któ­re do dzi­siaj budzą naj­więk­sze kon­tro­wer­sje. Na wyspie Blac­kwell zbu­do­wa­no szpi­tal i przy­tu­łek dla ubo­gich, sie­rot, nie­do­łęż­nych, cho­rych psy­chicz­nie oraz prze­stęp­ców. Głów­nym zało­że­niem było udzie­la­nie pomo­cy potrze­bu­ją­cym. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak „pacjen­ci” tej insty­tu­cji tra­fi­li do pie­kła na zie­mi. Praw­dę o wyspie ujaw­ni­ła Nel­lie Bly, odważ­na repor­ter­ka, któ­ra dobro­wol­nie spę­dzi­ła na wyspie 10 dni – aby dostać się do owia­ne­go złą sła­wą szpi­ta­la, uda­wa­ła cho­rą psy­chicz­nie. To, co opi­sa­ła, prze­ra­ża. Pacjen­tów pod­da­wa­no dia­bel­skim eks­pe­ry­men­tom – wstrzy­ki­wa­no mle­ko do żył w celu lecze­nia gruź­li­cy, nie dba­no o ogrze­wa­nie budyn­ku czy jego wen­ty­la­cje. Rela­cja kobie­ty posta­wi­ła pod wiel­kim zna­kiem zapy­ta­nia moral­ność władz, któ­re zgo­dzi­ły się na powsta­nie ośrod­ka.

8. „Plot­ka”, Lesley Kara

Plot­ka” to raso­wy thril­ler opar­ty na praw­dzi­wej histo­rii. Prze­pro­wadz­ka z Lon­dy­nu do poło­żo­ne­go nad morzem Flin­ste­ad mia­ła być dla Joan­ny i małe­go Alfie­go nowym począt­kiem. Pew­ne­go dnia pod­czas roz­mów z inny­mi mat­ka­mi kobie­ta dowia­du­je się, że podob­no w mia­stecz­ku, pod zmie­nio­nym nazwi­skiem, miesz­ka dzie­cio­bój­czy­ni. Joan­na na począt­ku baga­te­li­zu­je tę infor­ma­cję, jed­nak plot­ka nie daje jej spo­ko­ju i kobie­ta prze­ka­zu­je ją dalej. Wia­do­mość zaczy­na żyć wła­snym życiem, a na Twit­te­rze Joan­ny poja­wia się wia­do­mość, że „plot­ki potra­fią zabi­jać”. Kil­ka dni póź­niej na tabli­cy ogło­szeń w szko­le poja­wia się zdję­cie, na któ­rym w pier­si jej syna Alfie­go tkwi nóż. Czy chło­piec jest w nie­bez­pie­czeń­stwie? Kim jest owa dzie­cio­bój­czy­ni, o któ­rej szep­czą w mie­ście?

9. „Chro­bot”, Tomek Mich­nie­wicz

Chro­bot” jest naj­now­szym tytu­łem Tom­ka Mich­nie­wi­cza, cenio­ne­go i nagra­dza­ne­go repor­ta­ży­sty. W „Chro­bo­cie” poka­zu­je jak wyglą­da świat widzia­ny z róż­nych per­spek­tyw – ocza­mi miesz­kań­ców USA, Japo­nii, Zim­ba­bwe, Kolum­bii, Ugan­dy i Fin­lan­dii. Tomek Mich­nie­wicz przed­sta­wił swo­jej książ­ce sie­dem pozor­nie zupeł­nie róż­nych histo­rii o ludziach, ich życiu, pro­ble­mach, rado­ściach, wyzwa­niach, smut­kach i klę­skach. Każ­dy z boha­te­rów „Chro­bo­tu” uro­dził się w podob­nym cza­sie, jed­nak w cał­ko­wi­cie innym miej­scu. „Chro­bot” pozwa­la spoj­rzeć z bli­ska na współ­cze­sne pro­ble­my, jakie moż­na zna­leźć w spo­łe­czeń­stwie.

10. „Sapiens. Od zwie­rząt do bogów”, Yuval Noah Hara­ri

To ogól­no­świa­to­wy hit, któ­ry zapo­cząt­ko­wał mię­dzy­na­ro­do­wą karie­rę Hara­rie­go. Autor przed­sta­wił w „Sapiens” kom­plek­so­wą histo­rię czło­wie­ka zaczy­na­jąc od życia w jaski­niach, przez kosmicz­ne podró­że, po inży­nie­rię gene­tycz­ną. Tysią­ce lat temu czło­wiek był zmu­szo­ny do wal­ki o prze­trwa­nie z natu­rą i ze zwie­rzę­ta­mi. Teraz, w XXI wie­ku, ludzie opa­no­wa­li świat i sta­li się zagro­że­niem dla pla­ne­ty. „Sapiens” jest połą­cze­niem bio­lo­gicz­nej, kul­tu­ro­znaw­czej i histo­rycz­nej per­spek­ty­wy, któ­ra pozwa­la spoj­rzeć na ludz­kość w nowy, świe­ży spo­sób.

Te i wie­le wię­cej audio­bo­oków znaj­dzie­cie na Woblin­ku – w pro­mo­cji się­ga­ją­cej aż do -55%. Wszyst­kie tytu­ły obję­te pro­mo­cją znaj­dzie­cie TUTAJ. Radzi­my pospie­szyć się z zaku­pa­mi, bo akcja trwa tyl­ko do 23 paź­dzier­ni­ka.
Uda­nych łowów!


Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy