Aktualności

Zmarł Jerzy Pilch, laureat Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Fundacji im. Kościelskich.

Dziś zmarł Jerzy Pilch. Miał 68 lat. Pisarz zmarł dziś po połu­dniu w swo­im domu w Kielcach.

- Do ostat­nich chwil życia był świa­do­my. Był cie­płym, czu­łym czło­wie­kiem. Kochał życia, nie był samot­ni­kiem, jak pró­bo­wa­no go przed­sta­wiać – poin­for­mo­wa­ła “Wybor­czą” żona twór­cy, Kin­ga. Przez ostat­nich kil­ka dni Jerzy Pilch miał pro­ble­my z ciśnieniem.

W 2012 roku pisarz ujaw­nił, że cier­pi na cho­ro­bę Par­kin­so­na, a temat dege­ne­ra­cji cia­ła i umy­słu wsku­tek nie­ule­czal­nej dole­gli­wo­ści poja­wiał się w jego “Dru­gim dzien­ni­ku”, czy­li serii tek­stów publi­ko­wa­nych na łamach “Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”. W Kiel­cach zamiesz­kał wraz z żoną w grud­niu 2019 roku, ponie­waż prze­miesz­cza­nie się na wóz­ku w War­sza­wie było dla nie­go zbyt uciążliwe.

Jerzy Pilch przy­szedł na świat 10 sierp­nia 1952 roku w Wiśle. Jest absol­wen­tem Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go – ukoń­czył filo­lo­gię pol­ską. Był zwią­za­ny m.in. z “Tygo­dni­kiem Powszech­nym”, “Hustle­rem”, “Poli­ty­ką”, Dzien­ni­kiem” i “Prze­kro­jem”.

W 1989 roku otrzy­mał Nagro­dę Fun­da­cji im. Kościel­skich za tom poetyc­ki “Wyzna­nia twór­cy pokąt­nej lite­ra­tu­ry ero­tycz­nej”, w 1998 roku – Pasz­port Poli­ty­ki za zbiór “Bez­pow­rot­nie utra­co­na lewo­ręcz­ność”, a w 2001 roku – Nagro­dę Lite­rac­ką “Nike” za powieść “Pod Moc­nym Aniołem”.

Na pod­sta­wie jego twór­czo­ści powsta­ły fil­my “Spis cudzo­łoż­nic” w reży­se­rii Jerze­go Stuh­ra oraz “Pod Moc­nym Anio­łem” w reży­se­rii Woj­cie­cha Smarzowskiego.

źró­dło: gaze­ta wyborcza

foto­gra­fia Danu­ta Węgiel/wydawnictwo literackie

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy