Aktualności

George R.R. Martin o nowych opowiadaniach ze świata Gry o tron

Publi­ka­cja “Świat Lodu i Ognia” współ­two­rzo­na przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na roz­bu­dzi­ła ape­ty­ty fanów “Pie­śni Lodu i Ognia” zwią­za­ne z histo­rią rodu Targaryenów.

Na począt­ku “Gry o tron” żyje tyl­ko dwo­je przed­sta­wi­cie­li dyna­stii – Vise­rys i Daene­rys Tar­ga­ry­en. I choć zarów­no gru­py ich fanów, jak i anty­fa­nów są licz­ne, to cięż­ko było na pod­sta­wie tej dwój­ki oce­nić swo­je sym­pa­tie dla Smo­czych Wład­ców. Nowa książ­ka zmie­ni­ła spo­sób per­cep­cji rodu – oka­za­ło się, że valy­riań­ska dyna­stia ma boga­tą i wcią­ga­ją­cą historię.

For­mu­ła książ­ki histo­rycz­nej pisa­nej na zamó­wie­nie dwo­ru Bara­the­onów umoż­li­wi­ła pozo­sta­wie­nie pew­nych bia­łych plam w opo­wie­ści, co dopro­wa­dzi­ło fanów do spe­ku­la­cji, iż Geo­r­ge R.R. Mar­tin pla­nu­je zapeł­nić je opo­wia­da­nia­mi. I tra­fi­li w sedno.

Pisarz zapo­wie­dział, że w anto­lo­gii “Book of Swords” (Księ­ga mie­czy) pod redak­cją Gard­ne­ra Dozo­is uka­że się opo­wia­da­nie “The Sons of the Dra­gon” (Syno­wie smo­ka). Jego fabu­ła sku­pi się na rzą­dach dru­gie­go i trze­cie­go spo­śród smo­czych wład­ców: Aeny­sa I oraz Maego­ra Okrutnego.

Mar­tin obie­cu­je, że jeśli czy­tel­ni­ko­wi podo­ba­ło się opo­wia­da­nie “Księż­nicz­ka i kró­lo­wa” ze zbio­ru “Nie­bez­piecz­ne kobie­ty” czy “Ksią­żę łotrzyk” w “Łotrzy­kach”, powi­nien polu­bić i tę histo­rię. Okre­śla ją mia­nem “dużo opo­wia­da­nia, mało poka­zy­wa­nia”, co ma być odwrot­no­ścią “Pie­śni Lodu i Ognia” oraz kon­cen­tro­wać się na poli­ty­ce Westeros.

Wyda­rze­nia z “The Sons of the Dra­gon” roz­gry­wa­ją się oko­ło 250 lat przed histo­rią zapo­cząt­ko­wa­ną w “Grze o tron”. Dla Weste­ros był to czas ogrom­ne­go kryzysu.

Źródło: blog autora

zdję­cie mate­ria­ły pra­so­we hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy