Aktualności

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o historii magii

Magicz­ny świat z ksią­żek Harry’ego Pot­te­ra w dużej mie­rze opar­ty jest na tra­dy­cjach i folk­lo­rze bry­tyj­skim, choć nie tyl­ko. Prze­cież waże­niem elik­si­rów zaj­mo­wa­no się od zara­nia dzie­jów, pro­ces pro­duk­cji kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go spę­dzał sen z powiek alche­mi­ków już w I wie­ku naszej ery, a dzien­ni­ki podróż­ni­ków peł­ne są tyleż nie­bez­piecz­nych co fan­ta­stycz­nych stwo­rzeń. Biblio­te­ka Bry­tyj­ska zapra­sza na nie­zwy­kłą podróż po histo­rii magii.

Wysta­wa zosta­ła skom­ple­to­wa­na z eks­po­na­tów nale­żą­cych do Biblio­te­ki Bry­tyj­skiej. Wśród nich zna­leźć moż­na rzad­kie książ­ki, manu­skryp­ty oraz przed­mio­ty, któ­rym magicz­ne­go kli­ma­tu nie spo­sób odmó­wić. Wszyst­ko to szcze­gó­ło­wo obja­śnia wie­rze­nia i tra­dy­cje zwią­za­ne z magią. Wysta­wę uświet­nia­ją rów­nież notat­ki oraz szki­ce J.K. Row­ling oraz ilu­stra­to­ra serii – Jima Kaya.

Do naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych eks­po­na­tów nale­żą: szes­na­sto­wiecz­ny zwój George’a Ripleya poda­ją­cy wska­zó­wek, jak stwo­rzyć kamień filo­zo­ficz­ny, sta­ro­żyt­ny chiń­ski atlas noc­ne­go nie­ba pozwa­la­ją­cy na fan­ta­stycz­ną wędrów­kę wśród gwiazd oraz kolek­cja ręcz­nie malo­wa­nych podo­bizn smo­ków, jed­no­roż­ców czy feniksów.

Wysta­wa Har­ry Pot­ter: A Histo­ry of Magic do 28 lute­go jest dostęp­na dla zwie­dza­ją­cych w biblio­te­kach w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Następ­nym przy­stan­kiem będzie Nowy Jork. Tam w świe­cie magii będzie moż­na zanu­rzyć się od 5 paź­dzier­ni­ka 2018 do 27 stycz­nia 2019. A gdy­by tak wysta­wa dotar­ła rów­nież do Pol­ski? Szan­se małe, ale prze­cież dla cza­ro­dzie­jów nie ma rze­czy niemożliwych.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy