Aktualności Ekranizacje

Kolejne przecieki dotyczące serialowego Wiedźmina

Wiedź­min Net­fli­xa nadal jest w powi­ja­kach i nadal nie moż­na zbyt wie­le powie­dzieć o samej pro­duk­cji. Wyglą­da jed­nak na to, że coraz wię­cej dzie­je się wokół tego tema­tu, bo prze­ni­ka­ją do sie­ci coraz to nowe wie­ści. Ostat­nio infor­mo­wa­li­śmy, że serial będzie krę­co­ny w Euro­pie. Teraz wie­my już, w jakim mie­ście wystar­tu­ją zdję­cia. Upu­blicz­nio­no rów­nież jed­no z nagrań z castin­gu, w któ­rym popu­lar­ny aktor pró­bu­je swo­ich sił w roli Geralta.

Por­tal Ome­ga Under­gro­und dogrze­bał się infor­ma­cji, że Wiedź­mi­na będą krę­cić w węgier­skim Buda­pesz­cie. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że rów­nież inne euro­pej­skie loka­cje zosta­ną w pro­duk­cji uwzględ­nio­ne. Bar­dziej kon­kret­nych szcze­gó­łów póki co brakuje.

Ruszy­ły już rów­nież pra­ce nad skom­ple­to­wa­niem obsa­dy – trwa­ją wła­śnie castin­gi. Do sie­ci tra­fi­ło nagra­nie, z któ­re­go wyni­ka, że o rolę Geral­ta z Rivii ubie­ga się Max Beesley, angiel­ski aktor zna­ny z głów­nych ról w seria­lach Hotel Baby­lon czy Suits. W krót­kim mate­ria­le Bry­tyj­czyk odgry­wa dwie par­tie dia­lo­go­we Bia­łe­go Wilka.

Show­run­ner­ka seria­lu, Lau­ren S. His­srich, jakiś czas temu ostrze­ga­ła, że do sie­ci będą wycie­kać podob­ne nagra­nia. Uspo­ka­ja jed­nak, że mate­ria­ły w żaden spo­sób nie zdra­dza­ją fabu­ły pro­duk­cji, gdyż są to spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne dia­lo­gi tyl­ko na potrze­by castingowe.

Rolą Geral­ta był­by rów­nież zain­te­re­so­wa­ny Hen­ry Cavill, któ­ry w ostat­nich kil­ku fil­mach z uni­wer­sum DC wcie­lał się w postać Super­ma­na. Aktor w wywia­dzie udzie­lo­nym IGN wspo­mniał, że po raz kolej­ny gra w Wiedź­mi­na 3, czy­tał rów­nież książ­ki i uwa­ża je za napraw­dę bar­dzo dobre. Wyglą­da na to, że gdy­by Net­flix zapro­po­no­wał mu rolę, to bez waha­nia by ją przyjął.

 

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy