Ekranizacje

Drugi sezon serialu Altered Carbon z pierwszą zapowiedzią

Tęsk­ni­li­ście za Take­shim Kovac­sem? W takim razie mamy dla Was dobre wia­do­mo­ści – Net­flix opu­bli­ko­wał pierw­szą zapo­wiedź dru­gie­go sezo­nu seria­lu “Alte­red Car­bon” będą­ce­go adap­ta­cją cyber­pun­ko­we­go cyklu Richar­da Morgana.

W tease­rze widzi­my przede wszyst­kim nazwi­ska obsa­dy. W roli Take­shie­go Kovac­sa tym razem zoba­czy­my Antho­ny­’e­go Mac­kie. Przy­po­mnij­my, że w pierw­szym sezo­nie w głów­ne­go boha­te­ra wcie­li­li się Joel Kin­na­man, Will Yun Lee oraz Byron Mann. Fabu­ła “Alte­red Car­bon” zakła­da, że ludz­ką świa­do­mość moż­na prze­no­sić do róż­nych ciał, stąd moż­li­wość obsa­dza­nia wie­lu akto­rów w roli jed­nej posta­ci. I wła­śnie fabu­ła wymu­sza zmia­nę głów­ne­go akto­ra – oka­za­ło się, że powło­ka, któ­rą Take­shi nosił w pierw­szym sezo­nie nale­ża­ła do Elia­sa Ryke­ra i w ostat­nim odcin­ku wró­ci­ła do swo­je­go wła­ści­cie­la, więc Joel Kin­na­man nie mógł­by już dłu­żej grać Kovacsa.
 
W dru­gim sezo­nie powra­ca Renée Eli­se Golds­ber­ry jako Quel­l­crist Fal­co­ner, ponad­to do obsa­dy “Alte­red Car­bon” dołą­czą m.in. Simo­ne Mis­sick, Tor­ben Lie­brecht i Dina Shi­ha­bi. Pierw­szy sezon opar­ty był na pierw­szym tomie cyklu Mor­ga­na “Mody­fi­ko­wa­ny węgiel”, a imio­na posta­ci suge­ru­ją, że dru­gi sezon będzie adap­ta­cją tomu dru­gie­go, czy­li “Upa­dłych aniołów”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy