Ekranizacje

Pierwsze nieoficjalne ujęcia Kaer Morhen z Wiedźmina Netfliksa

Eki­pa pro­duk­cyj­na pod czuj­nym okiem Lau­ren S. His­srich od listo­pa­da pra­cu­je na pla­nie Wiedź­mi­na na Węgrzech. O ile wcze­śniej inter­net co chwi­lę był zale­wa­ny prze­cie­ka­mi i infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi seria­lu, tak teraz panu­je nie­po­ko­ją­ce mil­cze­nie. Wyposz­cze­ni bra­kiem wie­ści, wyglą­da­my każ­dej, naj­drob­niej­szej wzmian­ki. Ostat­nio w sie­ci poja­wi­ły się dwa fil­mi­ki wykre­owa­ne przez zaj­mu­ją­ce się efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi kana­dyj­skie stu­dio Tor­pe­do Pic­tu­res. Według nie­po­twier­dzo­nych infor­ma­cji mate­ria­ły mają wią­zać się z seria­lem Net­flik­sa.

Pierw­szy film poka­zu­je znisz­czo­ną twier­dzę wpi­sa­ną nie­ja­ko w ska­li­ste zbo­cze góry. Nie da się nie zauwa­żyć zna­czą­ce­go podo­bień­stwa zapre­zen­to­wa­nej loka­cji z wiedź­miń­ską twier­dzą Kaer Mor­hen z Dzi­kie­go Gonu, trze­ciej czę­ści gro­wych przy­gód Geral­ta z Rivii od CD Pro­jekt Red. Czyż­by więc zosta­ło nam ujaw­nio­ne, jak będzie wyglą­dać słyn­na sie­dzi­ba wiedź­mi­nów z cechu wilka?

Dru­gi mate­riał to ogar­nię­ta cha­osem śre­dnio­wiecz­na wio­ska pod ata­kiem wra­żych sił. Film pre­zen­tu­je moż­li­wo­ści stu­dia, jeśli cho­dzi o kom­pu­te­ro­we efek­ty. Mamy oka­zję zoba­czyć ory­gi­nal­ne uję­cia, jesz­cze przed obrób­ką, a chwi­lę póź­niej już z nało­żo­ny­mi na nie efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi. Trze­ba wziąć popraw­kę na to, że to bar­dzo wstęp­ne pro­jek­ty i zanim dobrną do fazy koń­co­wej na pew­no zosta­ną wypolerowane.

O ile w ogó­le zosta­ną w seria­lu uży­te. Bo to jesz­cze w ogó­le nie zosta­ło potwier­dzo­ne. Tor­pe­do Pic­tu­res to stu­dio, któ­re pra­co­wa­ło nad gło­śny­mi tytu­ła­mi, mię­dzy inny­mi nad The Expan­se, W gar­ni­tu­rach, Pią­ta fala czy Sha­do­whun­ters. Zosta­ło rów­nież naj­wi­docz­niej zapro­szo­ne do wiedź­miń­skie­go pro­jek­tu. Z ich ini­cja­ty­wy w ser­wi­sie vimeo poja­wi­ły się wspo­mnia­ne fil­my. O tym że to mate­ria­ły powią­za­ne z Wiedź­mi­nem mogą świad­czyć ich tytu­ły: Kaer Mor­hen oraz Wit­cher Town Pillage.

Całość może­cie zoba­czyć tutaj https://vimeo.com/torpedopictures

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy