Ekranizacje

Adaptacja opowiadania Stefana Grabińskiego z pierwszą zapowiedzią

Dzię­ki zbiór­ce z por­ta­lu Polak Potra­fi powsta­je film “Kochan­ka Sza­mo­ty”. Jest to adap­ta­cja opo­wia­da­nia Ste­fa­na Gra­biń­skie­go z 1922 roku. Za sce­na­riusz i reży­se­rię odpo­wia­da Adam Ury­niak. W obsa­dzie zna­leź­li się: Mar­cin Sian­ko, Mał­go­sia Kowal­ska, Tade­usz Łom­nic­ki, Michał Choł­ka, Jan Peszek, Anna Szy­mań­czyk, Mał­go­rza­ta Pruch­nik-Choł­ka oraz Karol Jasiński.

Jest już dostęp­ny pierw­szy zwia­stun fil­mu. Pre­zen­tu­je go, wraz z opi­sem pro­duk­cji, poniżej.

Do opusz­czo­ne­go mająt­ku Różo­wo­la przy­jeż­dża nota­riusz Józef Sza­mo­ta. Ma osza­co­wać war­tość posia­dło­ści. Ostat­ni wła­ści­ciel, hra­bia Kaler­gis, miał wśród miej­sco­wych opi­nię dzi­wa­ka i do dzi­siaj krą­żą o nim róż­ne opo­wie­ści. Na miej­scu wita Sza­mo­tę Teo­fil, daw­ny kamer­dy­ner hra­bie­go, a obec­nie jedy­ny straż­nik sta­re­go pałacu.
Boha­ter spę­dza w mająt­ku kil­ka dni. W trak­cie swo­jej pra­cy natra­fia na wie­le dro­bia­zgów nale­żą­cych do daw­nych wła­ści­cie­li. Jego szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie budzi znaj­du­ją­cy się w jed­nym z pokoi por­tret pięk­nej kobie­ty. Lek­tu­ra sta­rych doku­men­tów odkry­wa przed nota­riu­szem coraz wię­cej fak­tów z prze­szło­ści. Tak­że atmos­fe­ra domu sil­nie wpły­wa na nastrój Sza­mo­ty. Męż­czy­zna powo­li zapo­mi­na o swo­jej pra­cy i coraz bar­dziej poświę­ca się odkry­wa­niu tajem­nic Różowoli.
Jed­ne­go z ostat­nich wie­czo­rów w mająt­ku w poko­ju Sza­mo­ty poja­wia się kobie­ta z obra­zu. Spę­dza­ją upoj­ną noc. Rano po kochan­ce nie ma jed­nak śla­du, więc męż­czy­zna podej­rze­wa, że jej „wizy­ta” była jedy­nie sen­nym marze­niem, na któ­ry wpływ mia­ła spo­ra ilość wypi­te­go przez nie­go wina. Jed­nak kolej­ne dziw­ne wyda­rze­nia wska­zu­ją, że w pała­cu poza Sza­mo­tą i Teo­fi­lem jest ktoś jesz­cze. Boha­ter posta­na­wia za wszel­ką cenę odkryć tajem­ni­ce ukry­te w murach Różowoli.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy