Aktualności Ekranizacje

Twórcy kasowego Nowego początku biorą się za ekranizację twórczości Kena Liu

Ted Chiang, ame­ry­kań­ski pisarz scien­ce fic­tion pocho­dze­nia azja­tyc­kie­go, to nie­wąt­pli­wy mistrz krót­kiej for­my – naj­waż­niej­sze w świe­cie fan­ta­sty­ki nagro­dy zosta­ły przy­zna­ne jego opo­wia­da­niom. Jed­no z nich, Histo­ria two­je­go życia, w 2016 tra­fi­ło do kin jako Nowy począ­tek dzię­ki koope­ra­cji Film­Na­tion Enter­ta­in­ment i 21 Laps. Ekra­ni­za­cja zosta­ła ode­bra­na bar­dzo dobrze przez kry­ty­ków i widzów. Tym bar­dziej atrak­cyj­ne są donie­sie­nia, że fir­my ponow­nie łączą siły, by stwo­rzyć film opar­ty na opo­wia­da­niu scien­ce fic­tion inne­go azja­tyc­kie­go pisa­rza – Kena Liu – rów­nie genial­ne­go w krót­kiej for­mie, co Ted Chiang.

Opu­bli­ko­wa­ne w 2012 The Mes­sa­ge opo­wia­da o arche­olo­gu zaj­mu­ją­cym się bada­niem i zacho­wy­wa­niem wszel­kich śla­dów po wymar­łych cywi­li­za­cjach na odle­głych pla­ne­tach, któ­ry dostał szan­sę zacie­śnie­nia rela­cji z nasto­let­nią cór­ką, o któ­rej ist­nie­niu nawet nie wie­dział. Odkry­wa­jąc tajem­ni­cze ruiny i sta­ra­jąc się odczy­tać nie­zna­ne pismo, boha­te­ro­wie będą jed­no­cze­śnie pozna­wać sie­bie samych i tajem­ni­cę, któ­ra na zawsze zmie­ni ich życia.

Ken Liu na swo­im blo­gu pisał, że pra­ca nad tym opo­wia­da­niem była dla nie­go nie­zwy­kle trud­na. Jego począt­ki się­ga­ją 2002, rok póź­niej powstał zaś pierw­szy szkic, któ­ry z efek­tem koń­co­wym nie miał nic wspól­ne­go. Ken Liu przy­znał, że mimo zawar­cia w tek­ście wszyst­kich tych ele­men­tów, na któ­rych dosko­na­le się zna i lubi, bra­ko­wa­ło w tym wszyst­kim ludz­kie­go wymiaru.

Pod­da­łem się na jakiś czas. Wte­dy zosta­łem ojcem i zro­zu­mia­łem, że dla rodzi­ca komu­ni­ka­cja z wła­snym dziec­kiem jest cza­sem rów­nie wyma­ga­ją­ca jak pró­ba pro­wa­dze­nia dia­lo­gu w poprzek tysię­cy lat i milio­nów mil, napisał.

Przed­sta­wi­cie­le Film­Na­tion Enter­ta­in­ment i 21 Laps pod­kre­śla­ją na każ­dym kro­ku, jak świet­nie im się pra­co­wa­ło przy Nowym począt­ku, zauwa­ża­ją rów­nież, że rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na mądre, prze­siąk­nię­te wiel­ki­mi emo­cja­mi histo­rie scien­ce fic­tion. Aktu­al­nie stu­dia są na eta­pie poszu­ki­wa­nia reży­se­ra i scenarzysty.

Ken Liu w ostat­nim cza­sie coraz czę­ściej wzbu­dza zain­te­re­so­wa­nie fil­mow­ców. Jeden z odcin­ków wypro­du­ko­wa­nej przez Net­flix ani­mo­wa­nej anto­lo­gii Miłość, śmierć i robo­ty opar­ty został na jego opo­wia­da­niu Good Hun­ting z 2012. Trwa­ją rów­nież ponoć pra­ce nad zekra­ni­zo­wa­niem powie­ści Kró­lo­wie Dary (w Pol­sce książ­ka uka­za­ła się dzię­ki wydaw­nic­twu SQN), pierw­sze­go tomu sagi Pod sztan­da­rem Dzi­kie­go Kwia­tu i opo­wia­da­nia The Paper Mena­ge­rie.

źró­dło: kenliu.name i hol­ly­wo­od reporter

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Szu­kasz faj­nych zakła­dek do ksią­żek? Zaj­rzyj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy